بررسی تأثیر تصمیمات سیاسی بر ناپایداری و تحولات ساختاری زمین و مسکن شهری ناشی از رویکرد سیاسی : مورد بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.559

چکیده

     انجام طرح­های تقسیمات سیاسی در کشور و اجرای برنامه­های رشد و توسعه­ی محلی  (برنامه­ریزی شهری) و ناحیه­ای موجب تحولات ساختاری بویژه در شهرها شده است.
طرح تقسیم استان خراسان درسال1383 به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی موجب تحول و تغییراتی درفضای شهری و ناحیه­ای شده است که انعکاس بخشی از آن را می­توان در تغییرات قیمت زمین و مسکن در شهرها بویژه مرکز استان یا مرکز ناحیه­ای یافت.این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و میدانی با استفاده از فرمول ارزش اضافی، تغییرات قیمت زمین و مسکن را درشهربجنورد به عنوان مرکزاستان خراسان شمالی در نتیجه­ی ارتقایابی از مرکزیت شهری به ناحیه­ای و تغییرات ساختاری ناشی از رویکرد سیاسی دولت، شناخته است. همچنین دراین تحقیق میدانی جهت تعیین قیمت زمین و مسکن در سال­های معین قبل (1379) و بعد از تقسیم خراسان (1386) داده­ها از بنگاه­های املاک و مسکن شهربجنورد به طورتصادفی با توجه به بافت،کالبد، حاشیه­نشینی، مهاجر بودن و...در مناطق هفت­گانه­ی فرضی به دست آمده است.
نتایج تحقیق که به کمک جداول، نمودار و نقشه با استفاده از GIS ارایه شده است، نشان می­دهد تغییرات قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری بجنورد چشمگیر است. در بررسی تطبیقی قبل از مرکز استان شدن و بعد از ارتقایابی در ارزش زمین 61 برابر و در خرید مسکن 5 برابر افزایش بوده است. نیز این روند به تحولات ساختاری رشد عمودی شهر و تغییر الگوی رشد منجرشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر تصمیمات سیاسی بر ناپایداری و تحولات ساختاری زمین و مسکن شهری ناشی از رویکرد سیاسی : مورد بجنورد