دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 5-181 

مقاله پژوهشی

3. بررسی شرایط آب و هوایی شمال استان آذربایجان غربی به منظور کشت زیتون و پهنه¬بندی زراعی آن

صفحه 5-26

سعید جهانبخش؛ وازگین گریگوریان؛ معصومه امام قلیزاده