دستیابی به ¬¬توسعه¬ی پایدار روستا با تأکید بر نقش محوری رسانه¬های جمعی مطالعه¬ی موردی : روستاهای استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توانایی­های انسان از طریق دانایی حاصل می­شود و برای کسب آن می­بایست سرمایه­گذاری کرد. به همین دلیل بسیاری از صاحب­نظران در امر توسعه­ی روستایی معتقدند: «توانمند نمودن روستاییان، بنیان توسعه روستایی است و روستاییان مجریان اصلی طرح­های توسعه دراین بخش می­باشند و لازمست تا در تمامی مراحل آن مشارکت داشته باشند». وجود مشارکتی فعال و آگاه مستلزم کسب آگاهی­های لازم در این زمینه می­باشد. اگرچه، نهادهای آموزشی به­صورت رسمی و غیررسمی از دیرباز فعالیت­های گسترده­ای را دراین خصوص آغاز کرده­اند، اما در این میان رسانه­های جمعی، با برد بسیار وسیع و کارکردهای متنوع آموزشی، خبری و تفریحی، می­تواند نقش بسیار مؤثر و سازنده­تری درآگاه­سازی، آموزش دادن و بسیج همگانی روستاییان جهت مشارکت همه­جانبه در انجام طرح­های توسعه روستایی داشته باشند. به­کارگیری رسانه­ها در افزایش آگاهی روستاییان در ایران از جدیدترین رویکردهای مباحث جغرافیایی است که لازم است بدان توجه ویژه نمود. این مقاله تلاش دارد با مطالعه­ی  روستاهای استان قزوین، میزان تأثیرگذاری رسانه­های جمعی را در افزایش آگاهی روستاییان (درابعاد اقتصادی) مورد بررسی قرار دهد.
مطالعه­ی فوق بر پایه روش پیمایشی و تکمیل بیش از 498 پرسشنامه و مصاحبه با روستاییان ساکن در روستاهای استان شکل گرفته است. نتایج حاصله نشان می­دهد که کارکرد وسایل ارتباط جمعی در افزایش آگاهی اقتصادی روستاییان در روستاهای استان قزوین علیرغم برخورداری از زیرساخت‌های نسبتاً مناسب ارتباطی و دسترسی نسبی به رسانه­ها،  در حاشیه قرار دارد و مرکزیت با ارتباطات میان فردی و گروهی و    به­صورت شفاهی است. هر چند که بر اساس یافته­های به­دست آمده، این مسأله نمی­تواند تعجب­آور باشد. چراکه اولاً روستاییان در تهیه و تولید برنامه­ها و محتوای آنها هیچ نقشی ندارند و ثانیاً کارشناسان مربوطه، غالباً بدون توجه به نیاز روستاییان و عدم شناخت کافی از ویژگی­های محیط روستایی به تولید برنامه         می­پردازند. که اکثراً برای روستاییان نامأنوس و غیرقابل استفاده می­باشد. به همین خاطر روستاییان به منظور کسب آگاهی از انواع شیوه­های جدید تولید و بهره­برداری از زمین، بازار و... از تعاملات فردی و ارتباط با مروجین بیشترین استفاده را می­برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge produces human ability so it should invest for making. However, many of specialists in rural development believe that awareness is the basis of rural development. By having essential warning, they can participate in the development of their rural areas. Educational organizations have been teaching rural communities directly and indirectly for many years. However, mass media has a much more important role in the education, information and developmental participation of rural communities

نویسندگان [English]

  • abdolreza rahmaneifazali
  • sima bozarei
چکیده [English]

 
Knowledge produces human ability so it should invest for making. However, many of specialists in rural development believe that awareness is the basis of rural development. By having essential warning, they can participate in the development of their rural areas. Educational organizations have been teaching rural communities directly and indirectly for many years. However, mass media has a much more important role in the education, information and developmental participation of rural communities. The new geography approach that is important, increasing the awareness to rural communities by mass media. Therefore, this study is a survey research on the rurals of Gazvin province and its object review of mass media effect rate on the increasing the awareness part economy in the rural communities. It is concluded that despite, rurals availability to suitable infrastructure but they used often face to face process and mass media role is very weak for giving  awareness to rural communities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • sustainable development
  • Mass Media
  • Economy Part
  • Rurals of Gazvin
  • Increasing Awareness