دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 5-181 
8. پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

صفحه 113-132

غلامعباس فلاح¬قالهری؛ سیدمحمد موسوی¬بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ جواد خوشحال