دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، مهر 1388، صفحه 5-181 
پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

صفحه 113-132

10.22111/gdij.2009.1192

غلامعباس فلاح¬قالهری؛ سیدمحمد موسوی¬بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ جواد خوشحال