بررسی نقش سواد و نیروی کار زنان در درآمد خانوار روستایی مطالعه¬ی موردی: زنان روستایی دیواندره استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زنان به­عنوان نیمی از جمعیت هر کشور، نقشی تعیین­کننده در کارهای تولیدی و مشاغل اجتماعی دارند، بطوری­که این قشر از جامعه در کنار مسؤولیت‌ها و فعالیت‌هایی که در خانواده به عنوان مادر و همسر بر عهده دارند، در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نیز نقشی مهم ایفا می‌کنند. در این میان، سهم زنان روستایی در فعالیت­های تولیدی و مراحل مختلف کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت، دامداری، باغداری و غیره بسیار تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، فقدان آنها در این عرصه­ها نه تنها خانواده را در عرصه­ی وظایفی که به عنوان مادر و همسر برعهده دارند، دچار مشکل می‌سازد، بلکه به عنوان نیروی کارآمد و بسیار مؤثر، از نقطه‌نظر اقتصادی جامعه­ی روستایی را نیز دچار بحران جدّی می‌کند. در این مقاله به این مهم از دیدگاه اقتصادی توجه شده است، در عین حال در این پژوهش با دو پرسش اساسی روبرو بودیم که یافتن پاسخ آنها می­تواند در این زمینه رهگشا باشد. این سؤالات عبارتند از : 
1- آیا بین میزان سهم نیروی کار زنان روستایی دیواندره­ی کردستان در واحدهای بهره‌برداری با درآمد خانوار رابطه­ی مستقیم  وجود دارد؟ 2- آیا بین میزان تحصیلات زنان روستایی دیواندره کردستان در واحدهای بهره‌برداری با سهم آنان در درآمد خانوار رابطه­ای وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ و آزمون این دو سؤال که به­ عنوان فرضیه­ی تحقیق نیز مطرح بوده است،داده­های مورد نیاز  از طریق اسنادی و عملیات پیمایشی گردآوری فراهم آمد و همچنین از روش مصاحبه­ی حضوری نیز استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها به روش توصیفی وآماری انجام گردید.نتایج یافته­ها بیانگر آن است که اولاً بین میزان نیروی کار زنان روستایی در واحدهای بهره­برداری و سهم آنان در درآمد خانوار رابطه­ی مستقیمی وجود دارد، زیرا با 75/0=rضریب همبستگی آن رابطه­ی معناداری را تأیید نموده است.
ثانیاً در خصوص رابطه­ی میزان سواد زنان با سهم آنها در درآمد خانوارهای روستایی این رابطه معکوس بوده و ضریب همبستگی 71- درصد را نشان می­دهد. البته بخش اعظم زنان روستایی مورد مطالعه بی­سواد یا        کم­سواد (85 درصد) بوده­اند، لیکن در میان درصد باتحصیلات بیشتر و اشتغال این رابطه معکوس بوده که بیانگر نامناسب بودن آموزش­های مرتبط با فعالیت­های روستایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Literacy and Labour of Women in the Rural Households' Income (A Case Study: The Divandareh Town, Kordestan Province)

نویسندگان [English]

  • seidrahim moshiri
  • masood mahdavei
  • mohamadsadeg ogyaye
چکیده [English]

 
Women as a half of population of each country have an important role in the rural production and social services as well as their responsibilities as a mother and wife.
In this regard, the role of the women in rural areas are catching points, as they have to participate in agricultural activities such as farming, harvesting, animal husbandry, and gardening. Therefore their important role in the family cannot be denied. In other words, their absence would not only affect their duties as a member of the family, mother and wife, it will also lead to an economical crisis. In this research, we will reply to two questions:
1- What relationship is there between the value of man-power of women in rural areas of Divandareh town, in Kordestan province and their participation in the family’s income?
2- What relationship is there between the educational level of women in the rural areas of Divandareh town, in Kordestan province and their participation in the family’s income?
For replying to this two questions, the data was collected by the means of documental research analytic method and semi-structured interview. For analyzing the data, the descriptive and statistical tests have been used. Findings show that:
-There is a direct (significant) relationship between the value of man-power of women in the rural areas of Divandareh town, in Kordestan and their participation in the family’s income, with  r = 0.75 correlation coefficient.
-There is a diverse (significant) relationship between the educational level of women in the rural areas of Divandareh town, in Kordestan and their participation in the family’s income, r = -71% correlation coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • Man-power of Women
  • Educational Level of Women
  • Women Role in the Family’s Income
  • Divandareh