شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم


عنوان مقاله [English]

Recognition of Development Opportunities Resulting From Earthquake with Emphasis on Physical Aspects of City Case Study (Bam City)

نویسندگان [English]

  • ali hagi nejad
  • ali asgari
  • m rafieian
  • somaeieh mohamadei