تدوین سناریوهای توسعۀ منطقۀ گردشگری استان گلستان، با رویکرد آینده‌‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی‌‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌‌آباد کتول، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد علی‌‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی‌‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌‌آباد کتول، ایران

چکیده

گردشگری یکی از ابزارهای مهم توسعه در جهان شناخته شده است. استان گلستان بنا بر دارا بودن منابع طبیعی،تاریخی و فرهنگی منطقه مستعد در توسعه صنعت گردشگری است و این استان باید در سیاستها و برنامه های آینده خود، توجه خاصی به گردشگری به عنوان ابزاری مؤثر برای ادامة روند توسعة سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تحقیق به تدوین سناریوهای توسعه منطقه گردشگری استان گلستان با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان و کارشناسانی است که در بخش گردشگری از دانش و تجربه کافی برخوردار می باشند. روش نمونه‌گیری غیر احتمالی به دو روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی است . ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بود. نتایج این پژوهش براساس خروجی نرم افزار میک مک نشان داد که 8 عامل اصلی در توسعة گردشگری آیندة استان گلستان تأثیرگذار است. که به ترتیب این 8 عامل شامل مشارکت بخش خصوصی، فرهنگ پذیرش گردشگر، کارآفرینی در بخش گردشگری، تاسیس مراکز خرید، امنیت گردشگران داخلی و خارجی، درآمد بخش گردشگری و تاسیسات زیربنایی دولت در صنعت گردشگری می باشد. براساس دومعیار « شدت عدم قطعیت» و «میزان اهمیت» و از ترکیب دو محور عدم قطعیت«کارآفرینی بخش گردشگری » و «فرهنگ پذیرش گردشگر» چهار سناریو برای چهار آینده محتمل استان گلستان، شناسایی و تدوین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario development of Golestan province tourism area with a futuristic approach

نویسندگان [English]

  • zahra aldagji 1
  • abdolhamid ebrahimi 2
  • samereh shojaei 3
  • hosein didehkhani 3
چکیده [English]

Tourism is one of the most important development tools in the world. Golestan province based on natural, historical and cultural resources The region is prone to the development of the tourism industry And This province should be in its future policies and plans Pay particular attention to tourism as an effective tool for continuing the process of political, cultural and economic development. Therefore, this research is aimed at developing scenarios for developing the tourism area of Golestan province with a future study approach. In terms of the purpose of this research, the method is a combination of documentary and scrolling methods. The statistical population of this research includes all experts.Which has enough knowledge and experience in the tourism sector. The non-probabilistic sampling method is using two methods for judging and snowball sampling. The data gathering tool was a questionnaire and an interview with experts. The results of this study Based on the Mic-Mac software output showed that the eight main factors affecting the future development of the Golestan province are influential. According to these, eight factors include private sector participation, tourism acceptance culture, entrepreneurship in the tourism sector, establishment of shopping centers, security of domestic and foreign tourists, incomes of the tourism sector and infrastructure of the government in the tourism industry. four scenarios were identified and selected Based on the twofold "uncertainty" and "importance," For the four likely future of Golestan province from the combination of two axes of uncertainty "tourism entrepreneurship" and "tourism acceptance culture".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Tourism industry
  • Scenarios
  • Golestan province
-    اسمعیل‌‌نژاد، مرتضی؛ فهیمه شهرکی؛ ابراهیم رضائی (1396). برنامه‌‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان درراستای توانمندسازی اجتماعات محلی، نشریۀ راهبرد توسعه. شمارۀ 51. صفحات 218-199.
-    بهشتی، محمدباقر؛ نادر زالی (1390). شناسایی عوامل کلیدی توسعۀ منطقه‌‌‌‌ای با رویکرد برنامه‌‌‌‌ریزی برپایۀ سناریو، مطالعۀ موردی استان آذربایجان شرقی، برنامه‌‌‌‌ریزی و آمایش فضایی. دورۀ پانزدهم. شمارۀ اول. صفحات 28-9.
-    تقوایی، مسعود؛ حسین حسینی‌‌خواه (1396). برنامه‌‌ریزی توسعۀ صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده‌‌پژوهی و سناریونویسی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج)، نشریۀ برنامه‌‌ریزی و توسعۀ گردشگری. شمارۀ 23. صفحات 8-3.
-    زالی، نادر (1390). آینده‌‌نگاری راهبردی و سیاست‌‌گذاری منطقه‌‌ای با رویکرد سناریونویسی، فصلنامۀ علوم سیاسی. مطالعات راهبردی. دورۀ 4. شمارۀ 54. صفحات 54-33.
-    زالی، نادر؛ فروغ عطریان (1395). تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری منطقه‌‌‌‌ای براساس اصول آینده‌‌پژوهی (مورد مطالعه: استان همدان)، فصلنامۀ آمایش سرزمین. دورۀ هشتم. شمارۀ اول. صفحات 131-107.
-    سازمان جهانی گردشگری (1379). برنامه‌‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌‌‌‌ای، ترجمۀ بهرام رنجبران و محمد زاهدی. انتشارات جهاد دانشگاهی. اصفهان.
-    شاهکویی، اسماعیل (1390). بررسی نقش اقلیم در برنامه‌‌‌‌ریزی گردشگری استان گلستان، سپهر نشریۀ
سازمان جغرافیایی نیروهای ‌‌مسلح. دورۀ 20. شمارۀ 79. صفحات 57-52.
-       ناظمی، امیر؛ وحید وحیدی مطلق؛ عزیز علیزاده (1387). سناریونگاری یا برنامه‌‌ریزی برپایۀ سناریوها، مؤسسۀ مطالعات بین‌‌المللی انرژی. چاپ اول.
-       وندرهیدن، کیس (1391). سناریوها هنر گفت‌‌وگوی راهبردی، ترجمۀ مسعود منزوی. مرکز آینده‌‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی. تهران.
-    یعقوبی‌‌منظری، پریسا؛ سید امید آقامیری (1396). تعیین راهبردهای توسعۀ پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم‌‌انداز این صنعت، نشریۀ گردشگری علم و فرهنگ. شمارۀ 9. صفحۀ 73.
-        Amara,R.(1981).The futures field. How to make good work from bad, the futurist,15:63-71.
-        Awedyk ,Matylda and Niezgoda, Agnieszka, (2016). New opportunities for future tourism after25 years of political & socio economic transformation-foresight in Poland’s tourism planning, Journal of Tourism Futures Vol. 2 No. 2, PP. 137-154.
-        Carlisle, Sheena, Johansen, Aleksander, Kunc, Martin (2015). Strategic foresight for (coastal) urban tourism market complexity: Thecase of Bournemouth. Tourism Management journal, 81-95.
-        Enger, Anniken ، Sandvik, Kare and Iversen ,Endre Kildal (2015). Developing scenarios for the Norwegian travel industry 2025، Journal of Tourism Futures، Vol. 1، No.1, PP. 6-18.
 
-        Fahey, L. and Robert M. R (1998). “Learning from thefuture,competitiveforesightscenarios “,Canada: John wiley & sons Inc.
-        Godet, M. Roubelat, F (1996). Creating the future: theuseandisuseofscenarios.Technological Forcasting and Social change, 29(2), 164-171.
-        Miles, I. and Michael K. (2002). Practical Guide to Regional Foresight in the UnitedKingdom”, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
-        Postma, Albert (2015). Investigating scenario planning–a European tourism perspective. Urnal of Tourism Furures,Vol.1, No.1, 2015,PP.46-52.
-        Saricam, C. Kalaoglu, F. Polat, S (2012). «Determination of the variables for future anticipation in Turkish apparel industry», Tekstil ve Konfeksiyon; 137-143.
-           Thabet, A (2007). An approach to a strategy for improving libyas tourism industry. International Biennnia Tourism, 22-34
-        Varum, Celeste Amorim, Melo, Carla, Alvarenga, Anto´nio, de arvalho, PauloSoeiro (2011). Scenarios and possible futures forhospitality and tourism (2011). Foresight, Vol. 13 Iss 1 PP.19-35.
-        Voros, J (2003). A generic forsight process framework. forsight, 5, 10-21.