تحلیل موانع محیطی مؤثر بر گرایش روستاییان به کسب‌وکارهای خُرد کارآفرینانه مطالعۀ موردی: شهرستان‌‌های مریوان و سروآباد کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد محیط مناسب و گرایش روستاییان شهرستان‌های مرزی و محروم مریوان و سروآباد به کسب‌وکارهای کارآفرینی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسشنامه در میان 78 روستایی شاغل در عرصه کسب‌وکارهای خرد نوآور در منطقه و 32 نفر از آگاهان، مسئولین و مختصصان توسعه روستایی است که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده با آزمون‌های آمار استنباطی(تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون و جزئی ) نشان دادند که در مجموع، چهار عامل موانع قانونی، ضعف در سیاستگذاری و نارسایی در تامین در زیرساخت‌ها،خدمات و امکانات؛ ضعف‌های بازاریابی، فروش و موانع فنی و عملی؛ موانع اجتماعی و فرهنگی؛ و محدودیت‌های آموزشی و ضعف منابع مالی، مهمترین موانع پیش‌روی گرایش روستاییان منطقه به فعالیت در کسب و کارهای خرد کارآفرینانه هستند. در این میان، مانع اول یعنی موانع قانونی، ضعف در سیاستگذاری و نارسایی در تامین در زیرساخت‌ها، خدمات و امکانات، با دارا بودن بیشترین شاخص تجمع یافته و بیشترین مقدار ویژه، مهمترین نقش را در ضعف محیط کارآفرینی روستاهای منطقه دارد. همچنین نتایج نشان دادند با توجه به گستره و شدت اثرگذاری این موانع محیطی در منطقه، متغیرهای شخصی و زمینه‌ای نمی‎توانند اثرگذاری آنها را در میزان تمایل روستاییان به کسب‌وکارهای خرد کارآفرینانه خنثی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Barriers on The tendency of villagers to entrepreneurial micro businesses (Case Study: Mariwan and Sarvabad County)

نویسندگان [English]

  • saadi mohammadi 1
  • rasol safyari 2
  • reza khosravi 3
1 عضو هیات علمی
چکیده [English]

The present paper seeks to identify the obstacles and problems, in Creating an appropriate environment for the villagers of the border and deprived Marivan and Sarvabad County to entrepreneurial micro businesses. Data gathering in the theoretical part was done by using documentary resources and in the practical section with survey method and based on distribution of questionnaire among 78 employed rural in the micro businesses and 25 knowledgeable and specialized developers in rural issues who were chosen by using Purposeful sampling method. Data analysis was performed by inferential statistics (factor analysis and Pearson correlation and partial correlation) and indicates that in total, there are four factors including; weakness in planning, executive performance of public institutions and Failure to supply infrastructure and services and facilities, weaknesses in marketing, sales and technical and practical barriers, Social and cultural barriers and constraints training and financial resources constraints, are most important obstacles facing tendency of villagers to operate in entrepreneurial micro businesses in the villages of the region. Among them, weakness in planning, executive performance of public institutions and Failure to supply infrastructure and services and facilities have the greatest impact on the tendency of villagers to entrepreneurial micro businesses. Also, the results showed According to the severity of the impact of these environmental barriers in the region, Personal variables can not reduce effectiveness them In the villagers' desireto micro-entrepreneurial businesses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Businesses
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Environment
  • Marivan and Saravabad County
-   امیدی، سجاد؛ حامد چارسوقی‌امین (1397). نقش کسب‌وکارهای کوچک خانگی در کاهش فقر روستایی شهرستان مهران، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. سال 7. شماره 1. صفحات 182-167.
-   انبارلو، مسعود؛ مصطفی هرائینی (1395). جایگاه کارآفرینی در توسعۀ پایدار سکونتگاه‌‌های روستایی، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ الگوی پایۀ پیشرفت. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران.
-   انصاری، محمدتقی؛ بهمن فکور (1393). موانع
محیطی گرایش دانشجویان و دانش‌آموختگان به کارآفرینی،پژوهش برنامه‎ریزی در آموزش عالی. شماره 72. صفحات 141-117.
-   ایمنی قشلاق؛ فضیله خانی (1391). نقش گردشگری در توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی (مطالعۀ تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌‌ای. شماره 18. صفحات 228-217.
-   بیددختی، علی‌اکبرامین؛ مجتبی زرگر (1390). بررسی موانع موجود در توسعۀ بنگاه‌‌های کوچک و متوسط و ارائۀ چارچوب حمایت از این بنگاه‌‌ها، فصلنامۀ کار و جامعه. شماره 138. صفحات 41-32.
-   جمینی، داود؛ علیرضا جمشیدی؛ حسین کوماسی؛ عطا هوشنگی (1396). تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی زنان در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان چرداول)، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی.شماره 4. پیاپی 18. صفحات 63-45.
 
-   دادورخانی، فضیله؛ محمدرضا رضوانی؛ سیاوش ایمنی ‌قشلاق؛ خدیجه بوذرجمهری (1390). تحلیل نقش گردشگری در توسعۀ ویژگی‌‌های کارآفرینانه وگرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعۀ موردی: روستای‌کندوان و اسکندان شهرستان‌‌اسکو)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی.شماره 87. صفحات 195-169.
-      سبحانی‌فرد، یاسر (1394). موانع محیطی تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خُرد در تهران، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی.
-   طغرایی، محمدتقی؛ مهران رضوانی؛ محمدحسین مبارکی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ زینب میرزایی (1395). شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. سال 5. شماره 3. صفحات 36-19.
-   علی‌آبادی، وحید؛ سعید غلام‌رضایی؛ سمیره محمدی (1396). نقش شایستگی‌‌های کارآفرینانه در پیش‌‌بینی گرایش راه‎اندازی کسب‌و‌‌کارهای کوچک در بین دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، فصلنامۀ پژوهش‌‌های مدیریت کشاورزی. شماره 41 . صفحات 52-41.
-   غفوری، حدیث؛ یعقوب ‌زراعت‌کیش (1395). آسیب‌شناسی‌بنگاه‌‌های کوچک و متوسط بخش‌کشاورزی در استان کردستان، فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی. دوره 10. شماره 2. صفحات 109-93.
-   قدیری‌معصوم، مجتبی؛ علی غلامی؛ فاطمه لاریجانی؛ حجت رضایی (1396). الگوی توسعۀ کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان خوی با رویکرد الگوی ساختاری تفسیری، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. شماره 3. پیاپی 21. صفحات 164-139.
-   کریم‌زاده، حسین؛ محمد ولایی؛ رضا منافی‌آذر (1395). نقش تنوع‎بخشی به فعالیت‎ها در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان مرحمت‌آباد میانی، شهرستان میاندوآب)، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا. سال 6. شماره3. صفحات 141-129.
 
-   مراد‌‌نژاد، همایون؛ حسین شعبانعلی‌‌فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ سید محمود حسینی (1386). تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه‌ای
در ایران. علوم کشاورزی ایران. دوره 2. شماره 2.
صفحات 184-175.
-    مکرر، حیدر؛ افسانه سارانی (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی زنان در مناطق روستایی، همایش ملی عمران و معماری با رویکرد توسعۀ پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن.
-   موحدی، رضا؛ فائزه گلی؛ مریم محمدی (1395). توسعۀ آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی پایدار، نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی. جلد 3. شماره 1. صفحات 77-55.
-   Amiriand, N., & Marimaei., M. R (2015). Concept of Entrepreneurshipand Entrepreneurs Traits and Characteristics. Journal of Business Administration.7(2),150-155.
-   Awlaqi, M.A., Aamer, A.,& Habtoor, N.(2018). The effect of entrepreneurship training on entrepreneurial orientation: Evidence from a regression discontinuity design on micro-sized businesses,The International Journal of Management Education.15(2),1-15.
-   Gnyawali, D. Rand Fogel, D.S (1994). Environments for entrepreneurship development:  Key dimensions, and research implications. Journal Entrepreneurship Theory and Practice( SAGE Journals ),18(4),43–62.
-   Heaton,J.(2005). Developing entrepreneurs: an examination of systematic approaches to Entrepreneurial development for rural Areas, Rural Research Report,16(1) ,1-11.
-   Imedashvili, S.(2013). Rural Entrepreneurship: Challenges and Opportunities. Bachelor thesis within Business Administration, Jonkoping international business school,  Jonkoping university.
-   Jurdana, S,& Dadić, L (2015). Entrepreneurship in tourism as a factor of rural development. journal of wei business and economics,4(2) ,9-1.
 
-   Lordkipanidze, M (2002).Enhancing‌ Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development, The case of Söderslätt region, Sweden. The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, Sweden.
-   Munoz, J. M., Welsh, D.H.B., Chan, S.H., Raven, P. V (2014). Microenterprises in Malaysia: a preliminary study of the factors for management success. International Entrepreneurship and Management Journal, 11 (3), 673- 694.
-   Nedelcheva, S (2012). Female Entrepreneurship in Denmark. MSc Thesis. Denmark: International Business, Aarhus University, Business and Social Sciences.
-   Odunayo, O.(2013). Challenges faced by entrepreneurs and the performance of small and medium scale (SMEs) In Nigeria: An Intellectual capital issue. International Letters of Social and Humanistic Sciences.(42(4), 32-40.
-   Olukayode, O. M., Sheik, O., Wan, R., Hussein, H. A.d., Ismael, A. N., Masoud, A.A., &Mansor, A. G.(2014). Rural Small and Medium Enterprise: Information and Communication Technology as Panacea. Journal of Computer Engineering,16(3), 28-31.
-   Roig, S.,Ribeiro, D., & Cuervo, A. (2011). Introduction Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective. Berlin, : Springer. 
-   Seruvatu, E.,& T.K. Jayaraman (2001). Determinants of privative investment of Fiji, Economics department reserve Bank of Fiji, Working Paper.
 
-   Sheikh, R (2015). Tourism entrepreneurship challenges and possibilities in small tourism businesses, bachelor’s thesis centria university of applied sciences Degree programme in Tourism, centeria University of applied science Finland.
-   Sima, E., Sima, C & bordânc,F (2015). Entrepreneurship role in promoting rural tourism.journalagricultural economics and rural development, 12(1), 71-80.
-   Stephan,U., Hart ,M., Mickiewicz ,T., & Drews, C. C (2013). Understanding Motivations for Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) project for the UK for the 6 years 2008 to 2013, at: eprints.aston.ac.uk/25296/1/ Understanding_ motivations_for_entrepreneurship.pdf.
-       Vinesh, M (2014). Role of Women Entrepreneurs in India. Global Journal of Finance and Management.6(1), 473-480.
-       Wube, M (2010). Factors affecting the performance of women  entrepreneurs in micro and small enterprises (the case of dessie town), A‌ Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Master  of Arts in Technical and Vocational Education Management, faculty of education and behavioral sciences  department of educational planning and management, Bahir Dar university.