دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مهر 1386، صفحه 1-204 
شبیه‌سازی بارش ماههای سرد سال‌های 1376و 1379 با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

صفحه 55-72

10.22111/gdij.2007.3660

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ مجید حبیبی نوخندان


تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

صفحه 129-133

10.22111/gdij.2007.3664

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ وحید ریاحی