دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

3. بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت

صفحه 5-22

اسفندیار زبردست؛ لعلا جهانشاهلو


6. شبیه‌سازی بارش ماههای سرد سال‌های 1376و 1379 با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

صفحه 55-72

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ مجید حبیبی نوخندان


10. تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

صفحه 129-133

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ وحید ریاحی


13. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال‌غرب ایران

صفحه 183-198

مجید زاهدی؛ بهروز ساری صراف؛ جاوید جامعی