تحلیل عوامل و شرایط محیطی مؤثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از بخش تعاون موردشناسی : استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رهیافت کلاسیک ترویج و اطلاع‌‌رسانیپیرامون بخش تعاون به مناطق روستایی از این جهت که در انطباق با شرایط و عوامل­محیطی و جغرافیایی نیست، دچار برخی کاستی­های ساختاری است. در تلاش برای بازسازی و ارایه­ی الگوی بهینه­ی برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی تعاون خاص مناطق روستایی سؤال اساسی این است که:عوامل و شرایط­محیطی تأثیرگذار بر میزان شناخت و آگاهی روستاییان، کدام­اند و چه تأثیری بر میزان شناخت و آگاهی تعاونی روستاییان دارند. در این مقاله با رویکردی تبیینی- تحلیلی اقدام به مطالعه و تحلیل برخی از مهمترین عوامل، عناصر و شرایط محیطی تأثیرگذار بر شناخت و آگاهی تعاونی روستاییان در استان سمنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد: - رابطه­ی معنی‌دار آماری در سطح احتمال 1% بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و نوع روستای محل سکونت آنها به لحاظ اوضاع طبیعی (روستاهای دشتی، کوهستانی و کوهپایه‌ای) وجود دارد (000/=Sig) ؛- رابطه­ی معنی‌دار آماری بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و نوع روستای محل سکونت آنها به لحاظ ریخت (روستاهای خطی متمرکز و غیرخطی متمرکز) وجود ندارد (081/= Sig)؛- رابطه­ی معنی‌دار آماری در سطح احتمال 1% بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و مکان­گزینی  روستای محل سکونت آنها (روستاهای مستقر در کنار جاده اصلی و دور از جاده اصلی) وجود دارد (001/= Sig)؛-  بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و تعداد جمعیت روستای محل سکونت آنها همبستگی مثبت و خطی در سطح احتمال 1% وجود دارد (201/=P)؛ -  بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و کیفیت خاک کشاورزی روستای محل سکونت آنها رابطه­ی معنی‌دار آماری وجود ندارد؛ - بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و کیفیت منابع آب کشاورزی روستای محل سکونت آنها همبستگی مثبت و معنی‌دار آماری در سطح احتمال 1% وجود دارد (215/=P)؛ - بین میزان شناخت و آگاهی تعاونی ساکنین مناطق مختلف روستایی و متوسط بارندگی سالانه روستای محل سکونت آنها رابطه­ی معنی‌دار آماری وجود ندارد. از نتایج تحقیق چنین مستفاد می­شود که در تهیه وتدوین الگوی بهینه­ی برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی تعاون به مناطق روستایی، توجه به اصولی چند ضروری است که عبارتند از: اصل جریان دو سویه­ی اطلاعات، اصل انطباق با شرایط محیطی و جغرافیایی، اصل سازگاری با ویژگی­های فرهنگی جوامع روستایی، اصل بهره‌گیری از توان نهادهای محلی در برنامه‌های اقدام برای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، اصل پوشش همگانی (دانستن حق همه است) و اصل پایداری محیطی.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effective Environmental Factors on Rural People’s Knowledge and Awareness in Cooperation Sector- Case Study: Semnan Province

نویسنده [English]

  • gharib Fazelniya
چکیده [English]

 
Studies show that classical approach of rural’s extension and informatics about cooperation sector has structural difficulties because it hasn’t any correspondence with geographical and environmental factors. The main question about reconstructing and representing the optimal pattern planning for informing and extending of cooperation sector, specially for rural communities is "What are the effective environmental factors to level of peasant's knowledge and awareness and what effects have on level of peasant's knowledge and awareness in cooperation sector." The presenting article investigates some of the most important and effective environmental factors on peasant's knowledge and awareness in cooperation sector, and below results attained:
The statistical analysis and testing the hypotheses demonstrate that; - There is a significant relationship with the probability of 1% between the level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives and the location of  rural settlements i. e. plain , mountainous, Mountainside villages (sig = .000) ; - There is no a significant relationship between the level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives and their rural settlement type (linear and non - linear concentrated settlement) ( sig = .081) ; - There is a significant relationship with the probability of 1% between the level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives and the rural settlement which are located near and away from the main roads (sig = .001) ; - There is a positive correlation with the probability of 1% between the amount of rural population and level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives (P = .201); - There is no relationship between the quality of soil and level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives; - There is a positive correlation with the probability of 1% between the quality of agricultural water supplies and level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives (P = .215); - There is no relationship between the amounts of annual precipitation of rural settlements and level of knowledge and awareness of peasant's about cooperatives. Our studies show that in providing the optimal rural extensional and informatics’planning patterns, notices to the following principles are necessary: The principles of bilateral information flow; adaptation with the geographical and environmental conditions; using the potential of the local institutes in rural extensional-informatics action plans; public coverage "to know is everyone’s right"; and final principle is environmental sustainability.