منطق و روش علمی در جغرافیای سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در این مقاله اصول و مفاهیم مندرج در حوزه­ی دانش جغرافیای سیاسی از حیث معرفت شناختی و فلسفه­ی علم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دسته‌بندی گزاره‌ها و قضایای موجود در این رشته به دو نوع 1- گزاره اِخباری (وصفی) 2- گزاره­ی انشایی (تجویزی)، نسبت و نحوه­ی ارتباط و همچنین چگونگی تحویل آنها به یکدیگر بیان گردیده است تا از این طریق ضمن برشمردن ویژگی­های عمومیِ معرفت علمی و انطباق آنها بر مفاد جغرافیای سیاسی، به تبیین منطق و ماهیت علمی این رشته پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش «فرضی استنتاجی» که مبتنی بر دو شیوه­ی «استقراء» و «قیاس» بطور توأمان می‌باشد و بهره‌گیری از متون و منابع کتابخانه‌ای تدوین گردیده و از نوع تحقیقات بنیادی و نظری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Logic and Scientific Method in Political Geography

نویسندگان [English]

  • ameran Kamran
  • mahmoud Vasegh
چکیده [English]

In this article, it has been tried to analyse and classify the principles and concepts in the field of political geography in terms of epistemology and science philosophy.
The statements and propositions in this field are divided into two parts:
1- descriptive statements, 2- prescriptive statements, in terms of their link and the way of changing so, this enables us to know the general features of scientific knowledge and match them to the contents of political geography and explain the logic and the scientific essence of this field.
Methodology: This article is based on the suppositional-conclusive method which are the same as induction and deduction twins.
This article has also used  some library sources and texts. This article is fundamental and theoretical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Statements
  • Prescriptive Statements
  • Political Geography
  • Scientific Knowledge
  • Syllogistic Necessity
  • Other Syllogistic Necessity