دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-280 
2. بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز توتکابن با استفاده از فن آوریهای GIS و RS

صفحه 19-36

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم امیری؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسین مهدیان