بررسی نقش ساماندهی فضاهای شهری بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: منطقۀ 3 اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

    زنان به‌‌عنوان نیمی از جمعیت یک جامعه، همواره می‌‌توانند بستری برای توسعۀ یک جامعه به حساب آیند. قطعاً مسائل و مشکلات این قشر یکی از دغدغه‌‌های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌‌ای است. یکی از این مسائل، امنیت اجتماعی است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و درنظر گرفتن شاخص‌‌های 6 گانه (میزان بافت‌‌های فرسوده، اماکن تاریخی، فضای سبز، مشاغل ناسازگار و مزاحم، وضعیت معابر، ساختمان‌‌های متروکه و نیمه‌‌کاره) به‌‌منظور سنجش فضاهای شهری و شاخص‌‌های 9 گانه (امنیت مالی، جانی، ناموسی، فکری و سیاسی، هویتی، رفاهی، قضایی، جمعی، فرهنگی) برای سنجش امنیت اجتماعی زنان و با کاربرد مدل‌‌های رگرسیون، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و معادلۀ ساختاری و نرم‌‌افزارهای Spss وAmos Graphic  به بررسی تأثیر فضاهای شهری بر امنیت اجتماعی زنان در منطقۀ 3 اصفهان پرداخته شده است. نتایج مشخص می‌‌کند در مدل رگرسیون، مجموعه متغیّرهای مستقل (فضاهای شهری) توانسته است 32/0 از واریانس متغیّر امنیت اجتماعی زنان را توجیه کند. فضای سبز شهری با میزان خطای 16/0 تأثیر معناداری نداشته و ساختمان‌‌های متروکه و نیمه‌‌کاره با وزن رگرسیونی 178/0 و میزان خطای 006/0 بالاترین توجیه را در تبیین واریانس متغیّر امنیت اجتماعی زنان داشته است. در مدل معادلۀ ساختاری، بالاترین تأثیر مربوط به متغیّر اماکن تاریخی با وزن رگرسیونی 43/0 و کمترین تأثیر مربوط به متغیّر پارک‌‌ها و فضای سبز شهری با وزن رگرسیونی 07/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Organizing Urban Spaces for Women's Social Security (Case Study: Isfahan area 3)

نویسندگان [English]

  • mohsen sagaei 1
  • mahmood reza shahsavari 2
چکیده [English]

Women’s as a half of the population of a society, always can be considered as a ground for development of the society. Assuredly, issues and problems related to this layer is one of the social and cultural concerns of each society. One of those issues is social security which seems to be dependent on multiple variables. The present study is to investigate the effect of urban spaces on women’s social security in Isfahan area 3 via assessment of the six-index urban spaces including distressed areas, historical monuments green spaces and parks, incompatible and disturbing jobs, the state of passages and alleys, abandoned and semi-detached buildings; and to assess 9-index women’s social security including financial security, human security, honor security, intellectual and political security, identity security, welfare security, judicial security, collective security, and cultural security using Amos Graphics and SPSS. Findings of the research identifies that in the regression model, the set of independent variables could explain 32% of the variance of women’s social security. The regression weight of urban green spaces was not significant, but abandoned buildings had the highest justification in explaining the variance of women’s social security. In the SEM (the integration of path analysis and factor analysis techniques), the highest regression weight was related to the variable of historical monuments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spaces
  • organizing
  • women’s social security
  • Esfahan area 3
اعتمادی‌‌نسب، سارا (1394‌‌). تحلیل و بررسی امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی پارک‌‌های شهر شیراز)، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری. استاد راهنما جمال محمدی. دانشکدۀ جغرافیا. دانشگاه اصفهان.
احمدی، سیروس؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ عصمت کرمی (1393). بررسی رابطۀ میزان کنتل اجتماعی و بی‌‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت، تهران. پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم. شمارۀ دوم. صفحات 44-35.
بمانیان، محمد‌‌رضا؛ مجتبی رفعییان؛ الهام ضابطیان (1388). بخش عوامل مؤثر بر ارتقاء بر امنیت زنان در محیط‌‌های شهری، تهران مجلۀ پژوهش زنان‌‌. شمارۀ 3. صفحات 67-52.
حاجی علیزاده، جواد؛ تفی حیدری؛ اصغر رشیدی (1396). تحلیل مکانیزم‌‌های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت‌‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ بخش مرکزی زنجان)، مجلۀ پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم و اجتماعی. شمارۀ سوم. صفحات 72-51.
حاتمی‌‌نژاد، حسین، آروین، محمود، محمدی، احمدی (1396). تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌‌های شهری (مطالعۀ موردی: پارک‌‌های شهر تهران)، مجلۀ پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم و اجتماعی. شمارۀ دوم. صفحات 104-89.
خلیلی، طیبه (1392). ساماندهی فضاهای شهری با تأکید بر امنیت زنان (نمونۀ موردی: منطقۀ 11 اصفهان) پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، استاد راهنما، حسین صرامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
دانایی، نسرین (1394). ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعۀ شهری، تهران. فصلنامۀ اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. سال نهم. شمارۀ 36. صفحات 48-31.
درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان.
زیاری، کرامت‌‌الله؛ علی مهدوی؛ معصومه مهدیان (1392). تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر (مورد: پارک‌‌های مناطق چهارده‌‌گانۀ شهرداری قم)، دانشگاه گلستان، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا. صفحات 34-25.
سقائی، محسن؛ فهیمه ثابتی (1395). امنیت اجتماعی و شهرنشینی از دیدگاه قرآن کریم رشت، اولین کنفرانس بین‌‌المللی مطالعات اجتماعی. فرهنگی و پژوهشی دینی. صفحات 78 -67.
سقائی، محسن؛ محمودرضا شاهسواری (1395). بررسی تأثیر شهرنشینی بر از خود بیگانگی (مورد مطالعه: مناطق 3، 6، 8، 10، 12 اصفهان). رشت اولین کنفرانس بین‌‌المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهشی دینی، رشت. صفحات 51-37.
شماعی، علی؛ علی‌‌اصغر قنبری؛ محمد عین‌‌شاهی‌‌میرزا (1392). تحلیل جرایم شهری در مناطق 22گانۀ کلان‌‌شهر تهران، پژوهش‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال دوم. شمارۀ 6. صفحات 130-117.
صارمی، حمیدرضا؛ محمود صارمی (1392). شهر امن از منظر اسلام، قم مجموعه مقالات پژوهشی طراحی الگوهای معماری‌‌ اسلامی-ایرانی. صفحات 189- 175.
فروزنده‌شهرکی، کیهان (1384). اکولوژی انسانی، اصفهان. فرهنگ پژوهان دانش.
قاسمی، وحید (1389). مدل‌‌سازی معادلۀ ساختاری و پژوهش‌‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، چاپ اول. تهران. انتشارات جامعه‌‌شناسان.
قاسمی، مرضیه (1395). ساماندهی فضاهای شهری با تأکید بر امنیت زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک اصفهان)، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد. استاد راهنما حسین صرامی.گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور. مرکز وزوان.
قرائتی، محسن (1378). تفسیرنور، تهران. مرکز فرهنگی درس‌‌های از قرآن.
گلی، علی (1390). زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری ( مطالعۀ موردی: پارک آزادی شیراز)، تهران. فصلنامۀ‌‌ جامعه‌‌شناسایی تاریخی. دورۀ 3. شمارۀ 2. صفحات 67- 48.
محمدی، محمود؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی (1392). سنجش شاخص‌‌های مؤثر بر مطلوبیت محله‌‌های شهری با استفاده از معادلۀ رگرسیونی چند متغیّره (مطالعۀ موردی: محله‌‌های شهر اصفهان)، اصفهان. مجلۀ پژوهشی برنامه‌‌ریزی فضایی. سال سوم. شمارۀ سوم. صفحات 124-107.
مرصوصی، نفیسه؛ اسماعیل صفرعلی‌‌زاده؛ رباب حسین‌‌زاده (1393). نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر اصفهان)، دانشگاه پیام نور. دو فصلنامه. پژوهش‌‌های بوم‌‌شناسی شهری. سال پنجم. شمارۀ 2. صفحات 124-111.
Garau, Pietro (2005). A Home in the city, Elliottd .scalar-Gabriellay . carolina earthscan.
Galibaf,MB, Ansarizadeh, s. parhiz, F (2010). Analysis of the centers crime prevention through Enviromental Design (case study  Gilbert .
Gilbert, Alan (2002) Third world urbanization in: companion encyclopedia of Geography Ed by : Ian douglas et al .rutledge . Now York .
Lambrick, Melanie, and liliana Rainero (2010). Safe cities Red   Lindstrom, martin, Iuan, Merlo, Ostergren, Per- olof, 2003, social capital and sense of insecurity in the neighoburhood: a population - Based multilevel analysis in malmo, Sweden, social science & medicinc, Volume 56, Issue5.
Pandey, Rama U (2013). Understanding qualitative conceptions of livability an Indian perspective ,ijert :international journal of research in engineering and technology, 2(12): 334-379.