دوره و شماره: دوره 16، شماره 50، فروردین 1397، صفحه 1-280 

مقاله پژوهشی

ارزیابی خطر زمین‌لرزه به روش منطق فازی در منطقۀ دهک (خراسان جنوبی)

صفحه 41-54

10.22111/gdij.2018.3552

محترم قهرمانی؛ سیدمرتضی موسوی؛ محمدمهدی خطیب؛ هاشم منصوری