دوره و شماره: دوره 16، شماره 50، بهار 1397، صفحه 1-280 

مقاله پژوهشی

3. ارزیابی خطر زمین‌لرزه به روش منطق فازی در منطقۀ دهک (خراسان جنوبی)

صفحه 41-54

محترم قهرمانی؛ سیدمرتضی موسوی؛ محمدمهدی خطیب؛ هاشم منصوری


14. بررسی پایداری توسعه در منطقۀ 22 تهران باروش جاپای اکولوژیکی

صفحه 231-245

فرهاد قادری؛ پریا اسدی؛ امین تمدنی؛ مرتضی عزیزی