تبیین سازه‌‌های روانی مؤثر بر درک خطر مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان،

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تولید محصولات کشاورزی و دسترسی به مواد غذایی را به خطر اندازد. سازگاری، گزینه‌ای مناسب برای کاهش آسیب‌پذیری نسبت به اثرات منفی تغییرات آب‌وهوایی است. ترویج کشاورزی به عنوان یک منبع اطلاعات و منبع مشاوره کشاورزان، سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مروجان و کارشناسان کشاورزی از دست‌اندرکاران اصلی آموزش کشاورزان در مورد نحوه سازگاری هستند. با این حال اگر کارشناسان مسئله‌ای را به عنوان خطر درک نکنند، در مقابله با آن اقدامی نخواهند کرد. لذا هدف این تحقیق بررسی میزان درک خطر کارشناسان ترویج و عوامل موثر بر آن در رابطه با تغییرات آب‌وهوایی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه‌ی جمع‌‌آوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، 400 نفر از مروجان و کارشناسان ترویج استان خوزستان بودند که از میان آنان نمونه‌ای 240 نفری بر اساس جدول کرجسی- مورگان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد، درک خطر مروجان و کارشناسان ترویج، رابطه آماری معنی‌داری با اعتماد به رسانه‌ها، نگرش‌های زیست‌محیطی، مسئولیت-پذیری، اثربخشی درک شده و فاصله روانی دارد. همچنین متغیرهای اعتماد به رسانه‌ها و متخصصان، نگرش‌های زیست‌محیطی و مسئولیت-پذیری به طور مثبت و متغیر اثربخشی به طور منفی درک خطر را تحت تأثیر قرار می‌دهند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Psychological Factors Affecting Climate Change Risk Perception Among Agricultural Extension Experts and Agents of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Masoud Yazdanpanah 1
  • Tahereh Zobeidi 2
  • Hajar Zaery 3
چکیده [English]

Agricultural production and access to food could be severely compromised by climate change. Adaptation is a viable option to reducing vulnerability towards negative impacts of Climate Change. Access to agricultural extension as a source of information affects adaptation to climate change. The agricultural extension workers are expected to be the principal stakeholders to teach farmers how to adaptation with climate change. Therefore, this work explores risk perception of extension experts and agents and factors influencing it, regarding climate change. This research
In terms of purpose is applied and In terms of data collection is survey. Statistical population was 400 persons of agricultural extension experts and agents of Khuzestan province that among them, a sample size of 240 person’s whit sampling method of Cluster randomly selected. The results showed that, extension experts and agents perceived risk of climate change was significantly related to the trust in media, environmental attitude, responsibility, self-efficacy, environmental values and psychological distance. Also, variables of trust in media and experts, environmental attitude and responsibility directly and self-efficacy affected the climate change risk perception. Finally, according to findings presented suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Adaptation
  • Extension Agents
  • Agricultural Extension Experts
  • risk perception
خالدی، فخرالدین؛  کیومرث زرافشانی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ لیدا شرفی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توان سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم (مطالعۀ موردی: گندمکاران شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه)، پژوهش‌‌های روستایی. دورۀ 6. شمارۀ 3. پاییز 1394. صفحات678-655.
عزیزی‌خالخیلی، طاهر؛ غلام‌حسین  زمانی (1392). ادراک کشاورزان نسبت‌به خطر‌پذیری (ریسک) کار کشاورزان در شرایط تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: شهرستان مرودشت استان فارس)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 9. شمارۀ 2. صفحات 52-41.
عزیزی‌خالخیلی، طاهر؛ غلام‌حسین زمانی؛ عزت‌ا... کرمی (1395). سازگاری کشاورزان با نوسانات اقلیمی: مشکلات و موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی تغییرات اقلیمی. اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، جلد 30. شمارۀ 3. صفحات 159-148.
زبیدی، طاهره؛ مسعود یزدان‌پناه؛ معصومه فروزانی؛ بهمن خسروی­پور (1395). نوع‌شناسی ادراکات کشاورزان گند‌مکار و سبز‌ی‌کار نسبت‌به تغییرات آب‌و‌هوایی با استفاده از روش‌‌شناسی کیو (مورد‌‌ مطالعه: شهرستان حمیدیه خوزستان)، پژوهش‌‌های روستایی. دورۀ 7. شمارۀ 2. صفحات 391-374.
یزدان پناه، مسعود؛ داریوش حیاتی؛ غلام‌حسین زمانی (1390). کاربرد تئوری فرهنگی در واکاوی نگرش و فعالیت‌‌های حفاظت از منابع آب (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 7. شمارۀ 2. صفحات 18-1.
یزدان‌پناه، مسعود؛ نوذر منفرد (1391). واکاوی درک امکان‌‌پذیری مدیریت خشکسالی با استفاده از تحلیل مسیر (مورد مطالعه: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 8. شمارۀ 1. صفحات 98-87.
یزدان­پناه، مسعود؛ معصومه فروزانی؛ طاهره زبیدی (1396). تعیین عوامل موثر بر رفتار سازگاری کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی: مورد مطالعه شهرستان باوی خوزستان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 48. شماره 2. صفحات 147-137.
Agwu A.E and Adeniran A.A (2009). Sources of agricultural information used by arable crop farmers in Isale Osun Farm Settlement, Osogbo Local Government Area of Osun State, Journal of Agricultural Extension Vol. 13(1), 24-34.
Arbuckle Jr, J. G., Morton, L. W., and Hobbs, J. (2013a). Farmer beliefs and concerns about climate change and attitudes toward adaptation and mitigation: Evidence from Iowa. Climatic Change, 118(3-4), 551-563.
Arbuckle, J. G., Morton, L. W., and Hobbs, J. (2013b). Understanding farmer perspectives on climate change adaptation and mitigation: The roles of trust in sources of climate information, climate change beliefs, and perceived risk. Environment and behavior, 47(2), 205-234.
Brody, S., Zahran, S., Vedlitz, A. and Grover, H. (2008). Examining the Relationship Between Physical Vulnerability and Public Perceptions of Global Climate Change in the United States. Environment and Behavior, 40 (1), 72-95.
Brown, M. E., and Funk, C. C. (2008). Food security under climate change.
Bryan, E., Deressa, T. T., Gbetibouo, G. A., and Ringler, C. (2009). Adaptation to climate change in Ethiopia and South Africa: options and constraints. environmental science & policy, 12(4), 413-426.
Carlton, S. J., and Jacobson, S. K. (2013). Climate change and coastal environmental risk perceptions in Florida. Journal of environmental management, 130, 32-39.
Deressa, T. T., Hassan, R. M., and Ringler, C. (2011). Perception of and adaptation to climate change by farmers in the Nile basin of Ethiopia. The Journal of Agricultural Science, 149(1), 23.
Fischlin, A., G.F. Midgley, J.T. Price, R. Leemans, B. Gopal, C. Turley, M.D.A. Rounsevell, O.P. Dube, J. Tarazona, A.A. Velichko (2007). Ecosystems, their properties, goods, and services. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the ntergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press,Cambridge,PP.211-272.
Gandure, S., Walker, S., and Botha, J.J) 2013(. Farmers' perceptions of adaptation to climate change and water stress in a South African rural community. Environmental Development, 5, 39-53.
Hassan, R. and Nhemachena, C(2008). Determinants of climate adaptation strategies of African farmers: multinomial choice analysis. African Journal of Agricultural and Resource Economics 2, 83–104.
Houghton, J., 2005. Global warming. Rep. Prog. Phys. 68 2005 1343-1403
Howden, S. M., Soussana, J.-F., Tubiello, F. N., Chhetri, N., Dunlop, M., and Meinke, H. )2007(. Adapting agriculture to climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, 19691-19696.
IPCC )2014(. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. The Synthesis Report of the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Iwuchukwu, J. C., and Onyeme, F. N (2012). Awareness and perceptions of climate change among extension workers of Agricultural Development Programme (ADP) in Anambra State, Nigeria. Journal of Agricultural Extension, 16(2), 104-118.
Kellstedt, P. M., Zahran, S., & Vedlitz, A. (2008). Personal efficacy, the information environment, and attitudes toward global warming and climate change in the United States. Risk Analysis, 28(1), 113-126.
Koyenikan, M. (2011). Extension workers’ access to climate information and sources in Edo State Nigeria. Archives of applied science research, 2011, 3 (4):11-20, Available online at:
Kurukulasuriya, P. Mendelsohn, R. Hassan, R, Benhin, J. Deressa, T. Dip. M. Fosu, K. Y. Jain, S. Mano, R. Molua E. Ouda, S. Sene, I, Seo S. N. and Dinar, A. (2006) Will African agriculture survive climate change? World Bank Economic Review Vol 20 issue 3 PP. 67-88.
Leeuwis, C., and Aarts, N. (2011). Rethinking communication in innovation processes: creating space for change in complex systems. Journal of Agricultural Education and Extension, 17(1), 21-36.
Leeuwis,C. (2006).Communication for Rural Innovation: Re-thinking Agricultural Extension,3rd ed.The.
Leiserowitz, A. (2006). Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. Climatic change, 77(1-2), 45-72.
Malka, A., Krosnick, J. A., and Langer, G. )2009(. The association of knowledge with concern about global warming: Trusted information sources shape public thinking. Risk Analysis, 29(5), 633-647.
McCright, A. M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. Population and Environment, 32(1), 66-87.
Ministry of Environment of the Federal Republic of Nigeria (MoEFRN, 2003). Nigeria’s First National Communication under the United Nations Framework Convention Nigeria. Journal of Agricultural Extension and Rural Development 3(3): 42-50,
Obasi, L. O., Ijioma, J. C., Ogwo, P. A., and Okoroigwe, D. S (2014). Evaluation of agricultural extension agents' level of perception of climate change and sea level rise as environmental problems in Abia State, Nigeria. Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, 2(6), 190-196.
O'Connor, R. E., Bord, R. J., and Fisher, A. 1999. Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change. Risk analysis, 19(3), 461-471.
Ogunbameru, B. O., Mustapha, S. B., and Idrisa, Y. L. (2013). Capacity building for climate change adaptation: modules for agricultural extension curriculum development in Nigeria. Spanish Journal of Rural Development, 4(1).
Ogunlade, I., Aderinoye-Abdulwahab, S. A., and Mensah, A. O. (2014). Knowledge Levels of Extension Agents and their Perceived Impact of Climate Change on Extension Service Provision in Ghana. Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management, 7(1), 96-103.
Oltedal, S., Moen, B. E., Klempe, H., and Rundmo, T. (2004). Explaining risk perception: An evaluation of cultural theory. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 85(1-33), 86.
Onyeme, N. F., and Iwuchukwu, J. C. (2013). Responsiveness of Extension Workers to Climate Change in Anambra State, Nigeria. Journal of Agricultural Extension, 16(1), 88-102.
Ozor, N (2009). “Understanding climate change: Implications for Nigerian Agriculture, Policy and Extension”. A paper presented at the National Conference on “Climate change and the Nigerian Environment”: held at the University of Nigeria, Nsukka, 29 June - 2 July.
Poortinga, W., & Pidgeon, N. F (2003). Exploring the dimensionality of trust in risk regulation. Risk Analysis, 23(5) 961–972.
Rodríguez-Barreiro, L. M., Fernández-Manzanal, R., Serra, L. M., Carrasquer, J., Murillo, M. B., Morales, M. J, ... and Valle, J. D. (2013). Approach to a causal model between attitudes and environmental behaviour. A graduate case study. Journal of Cleaner Production, 48, 116-125.
Rötter, R., and Van de Geijn, S. C. (1999). Climate change effects on plant growth, crop yield and livestock. Climatic change, 43(4), 651-681.
Siegrist, M., Cvetkovich, G., and Roth, C. (2000). Salient value similarity, social trust, and risk/benefit perception. Risk analysis, 20(3), 353-362.
Spence, A., Poortinga, W., and Pidgeon, N. (2012). The psychological distance of climate change. Risk Analysis, 32(6), 957-972.
Stoutenborough, J. W., & Vedlitz, A. (2014). The effect of perceived and assessed knowledge of climate change on public policy concerns: An empirical comparison. Environmental Science& Policy,37,23-33.
Taylor, A. L., Dessai, S., and de Bruin, W. B. (2014). Public perception of climate risk and adaptation in the UK: A review of the literature. Climate Risk Management, 4, 1-16.
Ung, M., Luginaah, I., Chuenpagdee, R., and Campbell, G (2015). Perceived Self-Efficacy and Adaptation to Climate Change in Coastal Cambodia. Climate, 4(1), 1.
Wei, J., Hansen, A., Zhang, Y., Li, H., Liu, Q., Sun, Y., and Bi, P (2014). Perception, attitude and behavior in relation to climate change: A survey among CDC health professionals in Shanxi province, China. Environmental research, 134, 301-308.
Wheeler, T., and von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science, 341(6145), 508-513.
Whitmarsh, L. (2008). Are flood victims more concerned about climate change than other people? The role of direct experience in risk perception and behavioural response. Journal of Risk Research, 11(3), 351-374.
Whitmarsh, L. E )2005(. A study of public understanding of and response to climate change in the South of England (Doctoral dissertation, University Library).
Yazdanpanah, M., Forouzani, M and Zobeidi, T (2015). A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Qmethodology. A typology of Iranian farmer perceptions of climate change: Application of the Q- methodology. Proceedings of 31st Q Conference. Università Politecnica delle Marche (PP.121-123). ANCONA. ITALY.
Zobeidi, T., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Khosravipour, B. (2016). Climate change discourse among Iranian farmers. Climatic Change, 1-15.