دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1387 
پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 101-106

10.22111/gdij.2008.1245

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد