تحلیل شاخص¬های آسیب¬پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه­ریزی شهری است و پژوهش در خصوص آسیب­پذیری مساکن شهری و شناخت میزان آسیب­پذیری آنها در مقابل مخاطرات طبیعی، بسیار ضروری است. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آسیب­پذیری مساکن شهر اصفهان در برابر خطر زلزله، می­باشد.
نوع تحقیق به صورت پیمایشی، تحلیلی و مبتنی بر مشخصات کمی و کیفی مساکن شهر اصفهان است. جامعه­ی آماری مساکن شهر اصفهان و روش و طرح نمونه­برداری به­صورت نمونه­برداری احتمالی می­باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد:1- میزان آسیب­پذیری مساکن شهر در برابر خطر زلزله زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش­نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع زلزله­های احتمالی،  وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- درصد بهره­مندی مساکن شهر اصفهان از کپسول اطفای حریق،  جعبه­ی  کمک­های اولیه و بیمه­ی زلزله بسیار پایین است. 4-  اطلاع­رسانی در زمینه­ی ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راهکارهای مهم در کاهش آسیب­پذیری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability Indicators Assessment of Urban Housing Against the Earthquake Hazard Case Study: Isfahan Housing

نویسندگان [English]

  • ali zangiabadei
  • gamal mohamadei
  • hamayan safaei
  • safar gaedrahmati
چکیده [English]

 
The topic of "urban safety" is one of the objects urban planning. Assessment urban housing against the natural environmental hazards is necessary. The purpose of this paper are: Knowing of situation Isfahan housing on earthquake hazard.
Type of research is "applied" and used deductive surveying, questionnaire, documentary, internet and other resources.The statistical community is Isfahan residences and sampling method used as probable sampling.
The results obtained from research show: 1- Vulnerability of Isfahan housing against the earthquake hazard is high. 2-The access of Isfahan housing from rescue operation centers such as; fire stations, emergent centers and police stations are very bad. 3- The percentage of Isfahan citizens that enjoying fire extinguisher,first aid box and earthquake insurance is low.  4-Advice device about housing vulnerability is one of the major factors to reduce earthquake hazard. This research can be used in "crisis management master plan " of Isfahan and related researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Urban Safety
  • urban vulnerability
  • Vulnerability Indicators