کاربرد روش کریجینگ در میان¬یابی بارش مطالعه موردی: میان¬یابی بارش 26/12/1376 درایران¬زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

میان­یابی یکی از مهم­ترین تکنیک­هایی است که اقلیم­شناسان در مطالعات پهنه­ای- مکانی از آن بهره می­گیرند. روش­های میان­یابی برحسب ملاک­های مختلف قابل تقسیم­بندی هستند. در این تحقیق تلاش براین بوده ضمن معرفی روش میان­یابی کریجینگ به عنوان یکی از روش­های دقیق و پرکاربرد، مراحل انجام این فرآیند با ذکر مثالی انجام گیرد. دراین راستا میانگین بارش ماهانه ایران زمین در روز 26/12/1376 بر اساس داده­های 654 ایستگاه مورد تحلیل قرار گرفت.
 به منظور میان­یابی بارش در ابتدا نیمه­پراش نگار تجربی محاسبه و ترسیم شد. سپس یازده مدل بر این نیمه­پراش نگار  برازش یافت. به ازای هر مدل نیم پراش نگار و با سه فرض عدم وجود روند در داده­ها، وجود روند خطی و روند درجه 2 مجموعاً سی و سه نقشه برای بارش روز مورد مطالعه حاصل شد. سپس با استفاده از تکنیک ارزیابی متوالی ( Cross-Validation) خطای نقشه­ها برآورد شد و از میان سی و سه نقشه، دو نقشه به عنوان کاندیدهای مناسب اختیار شدند.آزمون­های بعدی شامل بررسی میزان خطای برآوردی و درصد آن و نیز انحراف استاندارد نقشه­ها نشان داد که برازش مدل خطی بر نیمه­پراش نگار بهترین الگو برای میان­یابی بارش 26 اسفندماه 1376 ایران زمین بر اساس روش کریجینگ است. براساس این نقشه میانگین بارش کشور طی روز مزبور3/7 میلی­متر برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kriging Application in Climatic Element Interpolation A Case Study: Iran Precipitation in 1996.12.16

نویسنده [English]

  • hosein asakereh
چکیده [English]

Interpolation is one of the most important techniques in climatic spatial investigation. These techniques classified based on different criteria. In this paper, it has tried to introduce Kriging interpolation and practical stages as an exact, acute and all-purpose method. Through introducing the method, we have used 1996.12.16 precipitation of 654 stations in Iran.
To interpolate the precipitation empirical semi-diffraction-record calculated and delineated in both degree and distance scales. Thus, eleven models have fitted on the empirical semi-diffraction-record. Three maps have created base on every models and three assumptions. The assumptions were no trend, linear trend and quadratic trend existence in the data. Thus, 33 maps have created. In related to cross-validation and error in estimation criteria, two maps that have less error were chosen. These maps created based on linear and quadratic semi-diffraction-record models without any trend in the data. The linear model was the best in comparison with quadratic model fitted on semi-diffraction-record.
The result of map was pointed to 7.3 mm of Iran precipitation average during 1996.12.16. The second consequence was concentration of precipitation in the southern part of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weighted Average
  • interpolation
  • Kriging
  • Isohyets
  • Semi-Diffraction-Record