پهنه¬بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان تنوع اقلیمی بر این استان حاکم است. برای شناخت اقلیم این استان پهنه­بندی اقلیمی با روش­های نوین ناحیه­بندی مانند تحلیل عاملی، خوشه بندی و روابط مکانی انجام گرفت.  برای این منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم استان نشان داد که اقلیم استان ساخته­ی 5 عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل رطوبت جوی، بارش، حرارت، تابش و باد و تندر. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل عمان نم و ابر و پس از آن تابش و حرارت است. در بلوچستان جنوبی عوامل گرما، تابش، و تندر تظاهر اقلیمی این ناحیه را مشخص می­کند و آشکارترین ویژگی اقلیمی در گوشه­ی شمال ­شرقی استان عامل بادی غباری است، در مرزهای شرقی هم عامل باد و غبار چهره­ی معمول اقلیمی است. در بلوچستان شمالی عامل تعیین­کننده بارش و تندر است. در شرق استان (سراوان) عامل تابش نقش ارزنده­ای در شکل­گیری اقلیم دارد. یک تحلیل خوشه­ای روی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه­ی اقلیمی را در استان نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatical Regionalization on Sistan & Balouchestan Province

نویسندگان [English]

  • mohamad saligeh
  • faramarz bareimanei
  • morteza esmaeilnegad
چکیده [English]

 
The Sistan & Balouchestan province is extensive, this factor has caused it variety climate. The climatical regionalization of Sistan & Balouchestan conduct with new methods of regionalization such as factor analysis, clustering and autocorrelation. For this purpose selected 20 variables of 10 stations. To investigation on climate province with factor analysis method shows that 5 factors make climate of Sistan and Balouchestan. These factors to arranged atmospheric humidity, precipitation, temperature, sunlight, wind and thunder import respectively. In the south of province such as Oman coastal humidity and cloud are important factors to determination climate. In the southern Balouchestan temperature, sunlight and thunder determined characteristic of climate of this region.  Windy dusty factors are characteristic of the north - east corner. In the northern of Balouchestan precipitation and thunder are important factors to determination climate. The sunlight plays a basic role to making climate in the east part of province (Saravan). One of cluster analysis on 5 climate factors determined that exit five region climate. At the end, the province divided  into three regions with autocorrelation methods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regionalization of Climate
  • Factor Analysis
  • Clustering
  • spatial autocorrelation