دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1382، صفحه 1-199