دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-199 
13. نـواحی اقلیمـی ایــران

صفحه 171-184

ابوالفضل مسعودیان