بررسی کمّی مسائل هیدروژئومورفولوژی حوضه¬ی آبریز لیکوان¬چای با تأکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی (جنوب شرق استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    حوضه­ی آبریز لیکوان چای با متوسط بارندگی 352.72 میلی­متر شیب و متوسط 36/5% در جنوب ­شرق استان اردبیل واقع شده است. گسترش چشمگیر سازندهای سطحی و زمین­شناسی حساس به عوامل فرسایش مسلط بر حوضه و اثرات فرازشی نوزمین ساخت (با مقادیر 33/ و 4/1=Vf) و (23/2Bs=) سیستم آبراهه­ها بشدت موجب فرسایش و انتقال مواد سست می­شوند. نتایج داده­های مورفومتری سیستم زهکشی، ضرایب و اشکال فرم هندسی حوضه به همراه برخی از شاخص­های ارزیابی میزان استعداد حوضه به فرسایش خطی بویژه خندقی و فرمول­های تجربی برآورد میزان رسوب، نظیر آرنولدس، فورنیه، سپاسخواه و...نشانگر شدت تخریب و حجم زیادی از سازندهای خاکی از منطقه است. متوسط فرسایشزایی باران حوضه برحسب تن در هکتار در سال با توجه به نتایج فرمول­های مذکورton/hac/y51/291 و مجموع فرسایش سالانه خاک در حوضه  22446270 ton/hac/yبرآورد شده نشان­دهنده­ی بالا بودن نرخ فرسایش خاک است. میانگین اسیدیته PHخاک­های حوضه 14/6 می­باشد که از نظر زراعی برای رویش گیاهان PH  مطلوب می­باشد با وجود تمایل اسیدی بسیار ضعیف خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis of Hydro-Geomorphology Problems of the Likvan Chay Basin with Emphasis to Soil Erosion and Sedimentation (South - East of Ardebil)

نویسنده [English]

  • mosa abedenei
چکیده [English]

The Likvan Chaybasin with 352.72 mm annually precipitation and 5.36% gradient is located on the south-east of Ardebil province. Based on the active tectonic (Bs=2.23), Vf=1.4 & 0.33) vast extension of potentially sensitive formation, impact, runoffs leads to intensive soil erosion. The result of drainage system morphometric, coefficient and geometrical shapes of basin and evaluation of sedimentation with different formulas such as Arnolds, Fournieh, Sepaskhah,… indicate the rate of soil erosion very numerous in the basin. The average erosive caused by rain by results of mentioned formulas is 291.51 ton/ ha/y and the total annually erosion of the soil in the basin is estimated 22446270 ton/ ha/y which indicates high rate of soil erosion. Also the result of some climatic indies such as hydrothermal coefficient and soil wetness' fluctuation showed the basin very prone to gullification and runoffs erosion. The average of PH is 6.14 which desired to cultivation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Likvan Chay Basin
  • Soil erosion
  • Sedimentation
  • Basin Management