تحلیلی بر اندازه‌گیری و تبیین خط فقر و سیاست‌های فقرزدایی در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل و تبیین خط فقر و ارایه سیاست‌های فقرزدایی در استان یزد است. روش پژوهش «توصیفی ـ تحلیلی» است. برابر بررسی‌های صورت گرفته، ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان یزد به ترتیب 04/11 و 16/18 درصد بوده است.
این ارقام در سطح کشور به ترتیب 5/15 و 4/13 درصد می‌باشد. ارقام نشان می‌دهد که توزیع درآمد در جامعه شهری استان یزد نسبت به جامعه شهری کشور و جامعه روستایی استان از وضعیت بهتری برخوردار است. حدود 37 درصداز افراد جامعه شهری و 6/24 درصد از افراد جامعه روستایی زیرخط فقر زندگی می‌کنند. محاسبات حاصل از مدل آمارتیاسن و کاکاوانی نیز بیانگر آن است که اگر افراد بالای خط فقر شهری و روستایی به ترتیب 6/5 و 9/1 درصد از هزینه‌هایی را که انجام می‌دهند به افراد زیرخط فقر از طریق ایجاد صندوقی در سازمان تأمین اجتماعی، منتقل­ کنند در آن صورت تمامی افراد زیرخط فقر به خط فقرخواهند رسید. علاوه بر راهبرد فوق، با به­کارگیری راهبردهایی همچون، سیاست مالیات‌های منفی بر درآمد، گسترش دارایی‌های تولیدی طبقات، تغییر در توزیع درآمد و افزایش و بهبود فرصت‌های شغلی می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد. در غیر این صورت نه تنها فقر و نابرابری تقلیل نخواهد یافت بلکه روز به روز بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Poverty Line Measurement and Poverty – Eradication Policies in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • keramatolah ziarei
  • mirnagaf mosavei
چکیده [English]

The aim of this paper is investigation an analysis poverty line measurement and determination in Yazd province and presents poverty-eradication policies. The descriptive-analytic methodology is used. According to this study, the proportion of the 10 percent of the richest to the 10 percent of the poorest in urban and rural areas is 11.04 and 18.16 respectively. These proportions are 15.5 and 13.4 respectively for the whole country. Statistics show that distribution of income in urban and rural societies of Yazd province is better in comparison with of whole country. About 37 percent in urban society and 24.6 percent in rural society of Yazd province live under poverty line. Results of Tiasen and Kakavani models also indicate that if above poverty line in urban and rural areas give 5.6 and 1.9 percent of their expenses to under poverty line of urban and rural areas respectively, all living under poverty line will close to poverty line. In addition to above mentioned solution, using negative income tax policies, developing production properties of groups, transformation in income distribution and improvement of job opportunities can reduce poverty and inequality. Other wise, not only pover and unequality doesn't decrease but also it became more deeper and greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • poverty
  • Poverty Line
  • Poverty- Eradication Policies
  • Yazd Province