دوره و شماره: دوره 22، شماره 75، خرداد 1403، صفحه 1-219 
اقلیم شناسی باد شمال

صفحه 139-162

10.22111/gdij.2024.47003.3589

مجید منتظری؛ محمدصادق کیخسروی کیانی؛ حمید السعیدی