دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، تیر 1391، صفحه 1-144