سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونۀ موردی: شهر ساحلی نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، بهشهر

2 دانشیار جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشیار جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

رشد شهری در قرن حاضر سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داده و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبد یل کرده است.اگرچه شهر و شهرنشینی خودیکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شوند، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی واقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامد های آن به صورت کاهش سطح کیفیت زند گی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود ؛ لذا مقوله کیفیت زند گی شهری از جمله نخستین محورهای مطالعاتی بوده که همراه با رشد شهری، به تد ریج ازسال1930 میلای موردتوجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفته است. در این بین شهرهای ساحلی با توجه به موقعیت و جایگاه شان و دسترسی آسان به منابع دریایی ونقش های کلیدی و واکنشهای متقابل اجتماعی اقتصادی و سیاسی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری اثرگذار بوده اند.هدف از این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی است.بدین منظور از مدل تصمیم گیری براساس مقیاسات زوجی(DEMATEL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد با توجه به حد متوسط گویه ها در تمامی شاخص ها صرفنظر از حمل ونقل وترافیک گویه های تبیین کننده سطح معناداری بالاتر از 01/0 را نشان می دهد. این بدان معناست که اثربخشی کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی نور بر سطح خانوارهای نمونه بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین نتایج بدست آمده ازتکنیک (DEMATEL) نشان دادکه؛ شاخص های اشتغال(14.87)،سلامت روح وروان(13.20) و امنیت و آسایش(4.13) و بهداشت و مسکن(0.33) بطور قطع تاثیرگذار ترین شاخص های در سنجش کیفیت زندگی شهرساحلی نور بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring quality of life in coastal cities make decisions based on the scale test model DEMATEL (Case coastal city ofnoor)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza nagavi 1
  • asadollah divsalar 2
  • vahid reiahi 3
چکیده [English]

per capita possession of many social facilities and economic decrease and thereby its consequences for a reduction in the quality of the life in different areas of the city appears, so the issue of quality of the life of city, including the first of subjects were associated with urban growth, From 1930 to gradually Mila is considered urban experts. Research Methodology For this purpose analytic decision model based on the scale of a couple (DEMATEL) is used. This means that the effectiveness of the quality of life in coastal cities of light on the surface of the sample households more than the average assessed. The results techniques (DEMATEL) showed that the index of employment (14.87), health, mind and soul (13:20) and safety (4.13) and health and housing (0.33) is certainly the most influential indicators to measure quality of life Shhrsahly light have been.per capita possession of many social facilities and economic decrease and thereby its consequences for a reduction in the quality of the life in different areas of the city appears, so the issue of quality of the life of city, including the first of subjects were associated with urban growth, From 1930 to gradually Mila is considered urban experts. Research Methodology For this purpose analytic decision model based on the scale of a couple (DEMATEL) is used. This means that the effectiveness of the quality of life in coastal cities of light on the surface of the sample households more than the average assessed. e

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality oflif
  • ciynoor
  • demitel
آخوندی، عباس؛ ناصر برک‌پور؛ احمد خلیلی؛ سعید صداقت‌نیا؛ رامین صفی‌یاری (1393). سنجش کیفیت زندگی شهری در کلان‌شهر تهران. نشریۀ هنرهای زیبا و معماری و شهرسازی. دورۀ 19. شمارۀ 2.
افرادی، کاظم؛ رضا خواجه‌علی (1393). تعریف چارچوب طراحی و برنامه‌ریزی بندر‌شهرهای ساحلی با توجه به‌ راهبرد پدافند غیرعامل، فصلنامۀ اقیانوس‌شناسی. شمارۀ 20.
بمانیان، محمدرضا؛ آیلار کلوی؛ حسن اشکوه (1391). تبیین رویکرد انتخاب استراتژی مدیریت توسعۀ مناطق ساحلی با تأکید‌بر بوم‌گرایی، فصلنامۀ مدیریت شهری. شمارۀ 30.
خواجه، علیرضا؛ شهرام مهدوی؛ فرشاد سوری؛ رضا صمدی (1391). ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)، فصلنامۀ مدیریت شهری. شمارۀ 30.
خادم‌الحسینی، احمد؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری (1389). سنجش کیفیت ‌ذهنی زندگی در نواحی شهری (نمونۀ موردی: شهر نورآباد استان فارس)، فصلنامۀ جغرافیا و مطالعات محیطی. سال اول. شمارۀ 3.
دیوسالار، اسدالله؛ علی شیخ‌اعظمی(1390). برنامه‌ریزی فضایی توسعه‌ای پایدار شهرهای ساحلی (نمونۀ موردی: شهر ساحلی نور)، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه. شمارۀ 21.
دیوسالار، اسدالله؛ اکبر پرهیزگار (1383). بوم‌شهر و آثار آن در توسعۀ پایدار شهرهای ساحلی (شهر ساحلی بابلسر)، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی. شمارۀ 4.
رضوانی، محمدرضا؛حسین منصوریان (1387). سنجش کیفیت زندگی بررسی مفاهیم، شاخص‌ها، مدل‌ها و ارائۀ مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی. فصلنامۀ روستا و توسعه. شمارۀ 3.
رهنمایی، محمدتقی؛ امین فرجی؛ حسن حاتمی‌نژاد؛ آزاده عظیمی (1391). تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر، فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری.شمارۀ 5.
لطفی، صدیقه؛ سجاد صابری (1391). ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره (نمونۀ موردی: نواحی شهر یاسوج، فصلنامۀ جغرافیا و مطالعات محیطی. شمارۀ 4.
فتاحی، احدالله؛ ناصر بیات؛ علی امیری؛ رضا نعمتی (1392). سنجش و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان دلفان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری ویکور (مطالعۀ موردی: دهستان خاوه شمالی)، فصلنامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای. شمارۀ 11.
قالیباف، محمدباقر؛ مجتبی روستایی؛ مهدی رمضان‌زاده؛ محمدرضا طاهری (1390). ارزیابی کیفیت زندگی شهری (نمونۀ موردی: محله یافت‌آباد)، فصلنامۀ انجمن جغرافیا ایران، شمارۀ 31.
یادگاری، مهدی؛ محمدجعفر تاریخ (1395). استفاده از تکنیک دیمتل ‌فازی برای رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت دانش، فصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران.
Biagi, B, Lambiri, D., and Royuela, V (2006). Urban Economics and Quality of Life, Mimeo.
Dal BoZanon,  B. Roeffen,  K. M. Czapiewska (2017). Potential of floating production for delta and coastal cities.Potential of floating production for delta and coastal cities.
Detcharat Sumrit a and Pongpun Anuntavoranich (2013). Using Dematel Method to Analyze the Causal Relations on Technological Innovation Capability Evaluation Factors in Thai Technology- Based Firms. International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Sciences Technologies.
Fiona Ferbrache, Richard D. Knowles (2017). City boosterism and place-aking with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality. Original Research Article GeoforumVolume 80, March Pages103
Juan Robalino . Roger Madrigal, M. Sc. Luis Hall (2007). Quality of Life in Urban Neighborhoodsin Costa Rica Research Proposal. 2910 Broadway MC 3277 The Earth Institute
Jacqueline Boulos (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling Framework to Achieve Sustainable City-Port Connectivity. Department of Architectural Engineering and Environmental Design, Arab Academy for Science Technology and Maritime Transport, 0020.
Mazlina Mansor. Nadzhirah Mohd Nadzir (2014). Impacts of Coastal Reclamation to the Quality of Life: Tanjung Tokong Community, Penang. Procedia - Social and Behavioral Sciences.Volume 153, 16 October  PP.159-168
Shona K. Paterson, Mark Pelling, Luci Hidalgo Nunes, Fabiano de Araujo Moreira,Kristen Guida, Jose Antonio Marengo.(2017)City scale and the asymmetries of climate change adaptation in three coastal towns. Geoforum, Volume 81, Pages 109.
Vicente Royuela, Rosina Moreno and Esther Vaya (2007). Is the influence of quality of life onurban growth non-stationary inspace? A case study of Barcelona.