تأثیر بازارچه‌های مرزی در توسعۀ سیاسی- فضایی مناطق روستایی مرزی مطالعۀ موردی: مرز باشماق مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارچه های مرزی درارتقاء شاخص های سیاسی _ فضایی مناطق روستایی مرزنشین در۳دهستان خاو و میرآباد، زریوار و سرکل در شهرستان مریوان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۵۵۳۲نفر می باشد که از میان آنان 360نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونبـاخ، 0.7۸ درصد به دست آمد، همچنین با 3۰نفر از افراد نمونه برای تکمیل یافته ها، مصاحبه فردیِ عمیق صورت گرفت. روستاهای مورد بررسی در سه دسته بر اساس فاصله از مرز طبقه بندی شده و 18 روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون کای اسکوئر و آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS استفاده شد، همچنین برای تجزیه و تحلیل فضایی و تولید نقشه های مبتنی بر داده های آماری، از روش های خوشه بندی و IDW در نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بازارچه های مرزی در بهبود وضعیت کالبدی فضایی بویژه در زمینة بهبود شبکه حمل و نقل، شبکه مخابرات، فروشگاه و مغازه ها و.. در منطقه مرزی تأثیر مثبتی داشته اند. اما در زمینه ساخت و ساز روستایی نتوانسته اند تأثیر مطلوبی داشته باشند.از نظر وضعیت سیاسی ـ امنیتی روستاییان مرزنشین از وضع قوانین و مقررات مرزی احساس رضایت نمی کنند،همچنین تأثیر بازارچه ها در روابط بین دو استان همسایه در زمینه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Border Markets on Political-Spatial Development Rural Settlements in Frontier Areas Case Study: Bashmaq Border of Marivan

نویسندگان [English]

  • seid Ali Badrei 1
  • Alireza Darbanastaneh 2
  • seima sadei 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of border markets in rural areas to improve the indicators of political frontier in 3 KhawMirabad district, zarivar and Sarkol is in the township of Marivan.Study the purpose and terms are descriptive and analytical methods.The study population consisted of 5532 people, of whom 360 subjects were selected. The validity of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient, was 0.78 percent, also with 30 subjects to complete the findings, in-depth individual interviews took place. The surveyed villages in three categories based on the distance from the border (distance, intermediate and near) classification and 18 villages were selected as examples In order to analyze the data from one sample t test, chi-square test and ANOVA test was used on spss software, as well as for spatial analysis and map generation based on statistical data, clustering method and analysis of hot spots and IDW in the GIS software is used.The results show that the improved physical-spatial border markets in particular, in improving the transport network, telecommunication network, stores and shops and .. have a positive impact in the border region.But in rural construction have failed to have the desired effect.The political and security situation of laws and regulations, frontier border villagers are not satisfied, as well as Feedback effects in relations between the two neighboring provinces in the political, cultural and economic development had a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Border Markets
  • Spatial-Physical Development
  • Rural Areas
  • Marivan County
ابراهیمی‌مستکانی، عابد (۱۳۹۴). ارزیابی تأثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچة مرزی سرو بر توسعة مناطق روستایی پیرامون، پژوهش‌های روستایی. شمارة دوم. صفحات 388-۳۶۹.
رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا‌؛‌ محمدحسین پاپلی‌یزدی‌؛ عرفان عبدی (۱۳۸۷). ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی بازتاب‌های توسعۀ مناطق مرزی، فصلنامه ژئوپلیتیک. شمارۀ دوم. صفحات ۱۰۹-۸۲.
اسماعیل‌زاده، خالد (۱۳۸۷). مطالعة انسان‌شناختی بازارچه‌های مشترک مرزی با رویکرد انسان‌شناختی اقتصادی؛ (مورد مطالعه: تجارت مرزی در روستاهای مرزنشین شهرستان سردشت)، فصلنامة انسان‌شناسی. شمارة نهم. صفحات 65-۳۸.
زرقانی، سید‌هادی (۱۳۹۱). تحلیل بازتاب‌های سیاسی- فضایی بازارچه‌های مرزی (نمونة موردی: بازارچة مرزی باشماق مریوان)، مجلة برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دورة شانزدهم. صفحات 23-1.
دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی (1381).
صادقی، موسی (۱۳۹۴). تحلیل مکان‌یابی استقرار بهینۀ بازارچۀ مرزی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان گنبد کاووس، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شمارۀ اول. صفحات ۷۳- 57.
عزتی، نصرت‌الله؛ اسفندیار حیدری‌پور؛ ناصر اقبالی (1390). نقش و جایگاه آمایش مرزی در نظام برنامه‌ریزی (مطالعه‌ موردی: مناطق مرزی ایران)، فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. شماره 4. صفحات 197-179.
میرزائی، حسین؛ سیروان عبده‌‌زاده (۱۳۹۳). بررسی تأثیر بازارچه‌های مرزی بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (مورد مطالعه: بازارچه‌‌های مرزی و روستاهای شهرستان مریوان)، مجلة توسعۀ روستایی. شمارۀ دوم. صفحات 278- ۲۵۵.
قادری‌حجت، مصطفی (۱۳۸۹). تبیین نقش بازارچه‌‌های مرزی در امنیت و توسعۀ پایدار نواحی پیرامون (مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی)، فصلنامۀ ژئوپلیتیک. شمارۀ سوم. صفحات 151-۱۲۱.
محمدی، حمیدرضا. (۱۳۸۴). نقش بازارچه‌های مرزی در توسعۀ فضایی مناطق مرزی. مطالعۀ موردی بازارچه مرزی باجگیران.
موسوی، میرنجف (۱۳۹۰). ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (مورد مطالعه: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر)، مجلۀ جغرافیا و توسعه. شمارۀ 33. صفحات 70-۵۵.
Brednikova, Olga and Viktor Voronkov (2000). Border and Social Space Restructuring (the case of Narva/Ivangorod), In: Proceedings of Socio-Cultural Dimensions of Borders.
Bacsi, Z (2006). The role of cross-border coopration in rural development-a new European prespective, Proceedings from the First International Conference on Agriculture and Rural Development ,Topusko, Croatia,481-497.
Cussen, Mark P., CFP, CMFC, AFC (2008). The Difference Between Emerging And Frontier Markets, International Markets.
Emmanuel Brunet-Jailly (2005). Theorizing Borders, Geopolitics, 10, PP.633-649.
Friese, Heidrun (2012). Border Economies Lampedusa and the Nascent Migration Industry, Shima: The International Journal of Research into Island Cultures Vol. 6 Number 2- 66 .
Chang, B (2010). The power of geographical boundaries: Cultural, political, and economic border effects in a unitary nation, Iowa State University Digital Repository @ Iowa State University.
Daugherty, M. S (2015). A study of linkages between frontier markets and the U.S.equity markets using multivariate Garch and transferentropy, Journal of Multinational Financial Management, 32(33), 95-115.
Draghi, M (2015). Cross-border markets and common governance, President of the ECB, Bank of England Open Forum, London.
Dobler G (2014). Borderland actors: A typology and a conceptual framework. Paper presented at the Association of Borderlands Studies (ABS) World Conference, Joensuu, June 9.
Gaffney, Nolan & Karst, Rusty & Clampit, Jack (2016). "Emerging market MNE cross-border acquisition equity participation: The role of economic and knowledge distance," International Business Review,Elsevier,Vol.25(1),PP:267-275.
Jones, Philip, N. & Wild, Trevor (1994). Opening the Frontier: Recent spatial Impacts inthe Inner-german Border Zone; Regional Studies, Vol. 28, Issue 3. PP: 259-273.
Niebuhr, Annekatrin (2002). Integration Effects in Border Regions-A Survey of Economic Theory and Empirical Studies, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics.
Nicholson, Rekha Rao (2013) . The motives and performance of cross-border acquirers from emerging economies: Comparison between Chinese and Indian firms, International Business Review 22 963-980.
Oda-Angel, F (June 2000). A Singular International Area: Border and Cultures in the Societies of the Strait of Gibraltar.
Ohlin, B (1967). Interregional and International Trade, 3rd edition, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Pena, Sergio (2005). Recent Development in Urban Marginality Along Mexico, Northern border, Journal of Habitat International, No29, PP 258- 301.
Russell, FTSE, (2015). Frontier Markets Accessing the next frontier.
Senay, Rahwa, Senior Vice President, Research Analyst (2015). Introduction to Frontier Marketes,Lazard Asset Manacement.
Smallbone D., L. Labrianidis, U. Venesaar, F. Welter and P. Zashev (2007). Challenges and prospects of cross border cooperation in the context of EU enlargement, Deliverable 7: State of the Art Review of Literature, Kingson, UK: Kingson University.
Speidell, Lawrence (2011). Frontier Market Equity Investing: Finding the Winners of the Future, The Research Foundation of CFA Institute, Frontier Market Asset Management.
T. Huw Edwards (2004). Loughborough University, and Jan Van Hove, KU Leuven, Distance and Border Effects in Economics.
Troebst, S (2010). Border Theories in Early Modern Europe, Eingeordnet unter, 6 (13), 3-12.
Walther O (2014a). Borders, cross-border co-operation and freedom of movement in the Sahara-Sahel, in Bossard L (ed.) An Atlas of the Sahara-Sahel: Geography, Economics and Insecurity. Paris, Organisation for Economic Growth and Development (in press).
Wasti-Walter,D(2009).Borderlands. International encyclopedia of human geography, editors-in-chief: Kitchin, R and Thrift, N., Vol.1, PP: 332-339, Elsevier Ltd.
Wilson, Christopher (2015). The U.S.-Mexico Border Economy in Transition, Woodrow Wilson International Center for Scholars 96-3.