تحلیلی بر انتشار فضایی – مکانی زعفران در ایران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی : خراسان


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Saffron Spatial- Positional Extension in Iran with Emphasis on Khorasan

نویسندگان [English]

  • javad Bazrafshan
  • eisa Ebrahim- Zadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought. Safferon
  • Spatial Position Khorasan. Drought. Safferon
  • Spatial Position Khorasan