سنجش وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی : گنبدقابوس


عنوان مقاله [English]

Measuring the Quality of Life Indices in City According Citizens (Case Study: Gonbad Qabous )

نویسندگان [English]

  • kazem Jajarmi
  • ebrahim kalkateh

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Utility and services
  • social justice
  • Urban problems
  • Houses facilities