بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در احداث پیاده‌‌راه در شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    یکی از مهمترین فضاهای شهری که شهروندان، علاوه بر گذران اوقات فراغت در تهیه‌ی ملزومات زندگی، تعامل­های اجتماعی و غیره مورد استفاده قرار می­دهند، پیاده­راه­های شهری است. انتخاب مسیرهای پیاده نیاز به شاخص­هایی دارد که علاوه بر افزایش دسترسی و آسایش برای شهروندان، بتواند امنیت اجتماعی آنها را نیز فراهم آورد. در این خصوص، در پژوهش حاضر، به ارزیابی محدوده‌ی بقعه شیخ صفی تا جمعه مسجد شهر اردبیل در راستای دستیابی به محیط پیاده­راه اقدام شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی شاخص­های تأثیر‌گذار بر احداث پیاده‌راه از دیدگاه شهروندان است، تا مناسبت محور مورد مطالعه برای ایجاد محور پیاده­راه، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از لحاظ هدف جنبه‌ی کاربردی دارد.
جامعه‌ی آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می­دهند که به وسیله‌ی فرمول کوکران تعداد 383 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بین آنها به روش تصادفی ساده پرسشنامه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمون­های t تک نمونه­ای (آزمون کلوموگروف- اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع)، tمستقل، واریانس یکطرفه (آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین گروه­ها و آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس گروه­ها) و رگرسیون چند متغیّره (به روش اینتر) استفاده شده است.
یافته­های تحقیق نشان می­دهد که، در صورت احداث پیاده­راه­ در محدوده، این پیاده‌راه از نظر امنیت اجتماعی در وضعیت نامناسبی خواهد بود همچنین سن و سطح سواد افراد مورد پرسش، در برداشت آنها از کیفیت پیاده­راه، تأثیر‌گذار بوده است. و اینکه در خصوص معیارهای تأثیرگذار در کیفیت پیاده‌راه رگرسیون چندگانه نشان داد که حدود 1/85 درصد واریانس کیفیت پیاده­راه را معیارهای نه­گانه تحقیق تبیین می­کنند. به گونه­ای که خدمات شهری با 8/68 درصد اثر در رتبه‌ی اول و معیار اقتصادی با 032/0 درصد اثر در رتبه‌ی آخر معیارهای نه­گانه تحقیق قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Situation of Social Security in the Side Walk Construction in Ardebil City

نویسندگان [English]

  • Mohamadhasan Yazdani
  • Anahita Sedehg
  • Asghar Pashazadeh
چکیده [English]

One of the most important urban spaces that citizens, in addition to leisure time will use for supplying the life requirements, social interaction and so on are the urban sidewalks. Choosing the side walk routes need to indices that in addition to increasing access and safety for citizens could also provide them social security. In this regard, the present study has evaluated the mausoleum of Sheikh Safi up to Ardabil Jomeeh mosque in order to achieve the sidewalk area. The main aim of this study is to recognize the effective indices on the side walks from the view of citizens in order to study the relevance of the under study area for creating the side walk axis. The present study is of descriptive-analytical one and from the objective point of view has functional aspect. Ardebil citizens form the study population of the research and by Cocran Formula, 383 people chosen as sample and questionnaire randomly distributed between them. For analysis, single-sample t-test (Klvmvgrvf- Smirnov test to check for normal distribution), t-test independent, one way variance and multivariate regression were used. The findings suggest that, if side walk is constructed in this area, this side walk will be in an inappropriate conditions in terms of social security. Also the age and education level of those questioned was effective in their perception about quality of sidewalk. And regarding the effective criteria on the quality of sidewalk, the multiple regressions showed that about 85.1 percent of the side walks' quality variance define the ninth criteria of the  research. So that urban services with 68.8 percent was placed at the first rank and the economic impact by 0.032 percent placed at the last rank of the ninth criteria of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Side walk
  • Environmental quality
  • Social security
  • Ardabil city