خوانش‌ها وجهت‌گیری‌های متفاوت دولت و مردم در مسائل زیست محیطی مطالعه موردی: رویکرد کشاورزان ورامین به سیاست‌گذاری دولت در مورد پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحران آب به عنوان یکی از مهم­ترین مسائل زیست­محیطی ایران در سال­های اخیر بوده که مورد توجه دولت و گروه­های مختلف اجتماعی قرار گرفته است. در این میان هیچ گروهی چون کشاورزان، بحران آب را به کامل­ترین شکل درک نکرده­اند و به همین دلیل، برای رفع مشکل آن به سمت استفاده از آب­های جایگزین چون پساب رو آورده­اند. اما استفاده از پساب بر حسب محصول و زمین دارای محدودیت­هایی است. مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش نظریه‌ی مبنایی به دنبال روشن ساختن تفسیر، معنا و رفتار کشاورزان در استفاده از پساب است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر کلیه کشاورزان مشغول در زمین­های کشاورزی دشت ورامین هستند که از طریق نمونه­گیری نظری و شیوه نمونه در دسترس، در نهایت اشباع نظری با 38 نفر مصاحبه شونده حاصل شد. نتایج تفسیر رویکرد کشاورز به سیاست­گذاری دولت در رابطه با پساب، بیانگر بی­اعتمادی به سیاست­های دولت و تأثیر آن بر عملکرد ناصحیح کشاورزان در استفاده از پساب می­باشد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که عام­گرایی شخصیتی و فردگرایی رفتار در فضای ناامن، تناقض بین عاملیت در انتخاب روش آبیاری و مسؤولیت­نا­پذیری از نتایج این پدیده می­باشد. مقوله هسته که دیگر مقولات کلی را شامل می­شود، مقوله "گسست جامعه محلی از سیاست­های ملی" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Different Readings and Approaches of State and People in Environmental Issues (Case study: Varaminian Farmers' Attitudes toward the State Policy-Making in Waste-Water)

نویسندگان [English]

  • Mahshid Talebi Somesarayee
  • Ali Enayati Shabkolayee
  • Rahmat Hajimine
  • Niloofar Fallah Rastegar
چکیده [English]

Water Crisis is one of the most important environmental issues of Iran in the recent years which has been taken in to consideration by the state and different social groups. The farmers have realized the water crisis more than others, and therefore, for solving the problem of water, they have used alternatives waters  such as wastewater. However, the use of wastewater has limitations in terms of product and the land.This article, by using grounded theory Method seeks to clarify the interpretation, meaning and behavior of farmers in the use of wastewater. The statistical society of the current research is all the farmers engaged in the agricultural lands of Varamin plain, which through theoretical sampling and available sample method, the theoretical saturation was obtained through interview with 38 people. The results of interpreting the farmer approach toward the state policy making about the waste water, shows the distrust toward the state policies and its impact on the incorrect function of the farmers in using waste water. In addition, the results of this study show that the personality universality and individuality manner in an atmosphere of insecurity, conflict between the agency in the selection of irrigation methods and lack of accountability are  the results of this phenomenon.  Core category  that include general categories, is “community rupture from the national policies".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Issues
  • Waste-Water
  • Good- Governance
  • Water Crisis
  • National policies
  • Local communities