پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی با تأکید بر عوامل شکل دامنه (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کامیاران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با وجود توسعه‌ی روزافزون شهرها، روستاها، مناطق و شهرک­های صنعتی، راه‌های ارتباطی و غیره بررسی و مطالعه‌ی پایداری دامنه‌ها و تعیین میزان خطر نسبی آنها ضروری است. از میان روش‌های تعیین خطر نسبی زمین‌لغزش و پهنه‌بندی آن، روش‌های کمّی و نیمه کمّی نتایج مطلوب تری به دست می‌دهد. یکی از روش‌های نیمه کمّی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که برای تحلیل موارد با معیار‌های چندگانه و به روش مقایسه زوجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای رفع ابهامموجوددرنظراتانسان‌ها، از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم فازی برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در شهرستان کامیاران که در جنوب استان کردستان واقع است، استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر عوامل مرسوم در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، دو عامل شکل دامنه یعنی انحناء سطح و انحناء مقطع نیز استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که 03/52 درصد مساحت منطقه دارای خطر نسبی کم و خیلی کم و مابقی دارای خطر نسبی متوسط به بالا می‌باشد. از میان عوامل مورد استفاده، عامل شیب، سنگ‌شناسی و کاربری اراضی به ترتیب بیشترین تأثیر و عامل شکل دامنه کمترین اهمیت را در ناپایداری دامنه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zoning by Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) by Emphasis on the Slope Shape Factor (Case study: Kamyaran County)

نویسندگان [English]

  • Seyed Davod Mohammadi
  • Seyed Hosein Jalali
  • Bahman Saeedi
چکیده [English]

With the increasing development of cities, villages, industrial areas, roads, etc. the study of slope stability and determine of the risk value are essential. Among the methods for determining the relative risk of landslide and its zoning, quantitative and semi-quantitative methods gives better results. One of the semi-quantitative methods is Analytical Hierarchy Process (AHP) that uses the method of paired comparisons to analyze the multiple criteria. In this study, to remove ambiguity in the opinions of human, the combination of AHP and fuzzy system for landslide hazard zoning in Kamyaran County that is located in the south of the Kurdistan province, was used. In this research, in addition to usual factors in landslide risk zoning, two factors of slope shape, i.e. plan curvature and profile curvature, were used. The results show that the 52.03 percentage of area had a low and very low risk and the remaining area had medium to very high risk. Among the studied factors, slope, litho logy and land use have had maximum effect respectively, and slope shape had minimum effect on the instability of slopes in the studied region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide risk
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)
  • Slope shape factor
  • Kamyaran