تحلیلی بر تأثیر فضاهای شهری برگرایش به اعتیاد در بین شهروندان ساکن در منطقۀ 3 شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22111/j10.22111.2021.6543

چکیده

به نظر می رسد طراحی شهری و نقش فضاهای شهری در این آسیب اجتماعی بسیار مهم است.طراحی فضاهای شهری ،وجود بافت های فرسوده و متروکه می تواند تشدید کننده انحرافات بطور اعم و گرایش به سؤمصرف مواد بطور اخص باشد. بدین مظور در این پژوهش به بررسی تاثیر فضاهای شهری بر گرایش به اعتیاد در بین شهروندان ساکن در منطقه 3 اصفهان پرداخته شده است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی است واز روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردیده است و شاخص های شش گانه (بافت فرسوده،ساختمانهای متروکه،مشاغل ناسازگارومزاحم شهری،پارک ها و فضای سبز،،خیابانها ،معابر و کوچه ها ، بافت تاریخی و میراث فرهنگی)جهت سنجش تاثیر فضاهای شهری برگرایش به اعتیاد لحاظ گردیده و با کاربرد مدل رگرسیون و مدل معادله ساختاری که ترکیبی از مدل های ساختاری و عاملی است و نرم افزارهای amosو , Spss مشخص گردید که فضاهای سبز و پارکها و چگونگی طراحی و موقعیت داخلی آنهابالاترین نقش را در گرایش به اعتیاد در بین شهروندان داردودر
تحلیل رگرسیون 219/0از تغییرات متغیر گرایش به مواد ناشی از این متغیر بوده است. بافتهای فرسوده شهری که در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر است نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف داشته و عامل مهمی به حساب می آید و به میزان 203/0 واریانس متغیر وابسته را توجیه می نماید..نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد متغیرهای تاثیر گذار در پزوهش جمعا به میزان 631/0 توانسته اند واریانس متغیر وابسته را توجیه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Urban Spaces on the Tendency towards Drug Addiction of Citizens Living in District 3 of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sagaei 1
  • Mahmood Reza Shahsavari 2
چکیده [English]

The design of urban spaces, the existence of worn-out and abandoned textures, etc. can exacerbate deviations in general and the tendency towards drug addiction in particular. To this end, the present study is to investigate the effect of urban spaces on the tendency towards drug addiction of citizens living in District 3 of Isfahan. The present study is applied, and the snowball sampling
technique was used for selecting participants. A researcher-made questionnaire was developed for collecting data. Moreover, seven indices (worn-out texture, abandoned buildings, incompatible jobs, parks and green spaces, disturbing businesses, streets, passages and alleys, historical texture and cultural heritage) were selected for assessment of the effect of urban spaces on the tendency towards drug-addiction. Employing the regression and structural equation model (SEM), which is a combination of structural and factor analysis models, as well as AMOS and SPSS software, it has been determined that green spaces and parks as well as their design and positioning have the highest role in the tendency towards addiction among citizens. In the regression analysis, 0.219 of the variances of the variable of the tendency to the drugs due to this variable. Exhausted textures that is more in this area than other areas plays an important role in the tendency to drug abuse and is an important factor that explains 0.203 of the variance of dependent variable. The results of regression analysis show that the variables affecting the research totally have been able to explain 0.631 of the variance of the dependent variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban spaces
  • tendency towards drug-addiction
  • citizens
  • District 3 of Isfahan
  • misuse
احمدی، سیروس؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ عصمت کرمی (1393). بررسی رابطۀ میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت. مجلۀ پژوهشی راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.سال سوم. شمارۀ پیاپی 8. تهران. صفحات 44-35. https://ssoss.ui.ac.ir/article_17110.html
آمارنامۀ شهر اصفهان (1395). انتشارات معاونت برنامه‌ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهانwww.isfahanold.ir/Index.aspx?lang=1&sub=36
پورجعفر، محمدرضا؛ هادی محمودی‌نژاد؛ مجتبی رفیعیان؛ مجتبی انصاری (1387). ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید.دوره 19.شماره 6. صفحات 82-73. http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-264-fa.html
پیکا، ژرژ (1987). پیشگیری جرائم و شهرنشینی. ترجمۀ عزیز طوسی. مجلۀ دادرسی. سال اول شمارۀ2.تهران.48-42. http://www.hakamkar.blogfa.com/post/25
دانایی، نسرین (1394). ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعه‌شناسی.فصلنامۀ اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد. سال نهم. شمارۀ 36. تهران. صفحات48-31. http://etiadpajohi.ir/article-1-778-fa.html
زیاری، کرامت‌ا...؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری (1392). تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر. مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا.سال سوم. دانشگاه گلستان.39-25.http://gps.gu.ac.ir/article_5382.htm
زیمل، گئورگ (1372). کلان‌شهر و حیات ذهنی. ترجمۀ یوسف اباذری. نامۀ علوم اجتماعی. جلد دوم. شمارۀ3.صفحات66-53. https://jnoe.ut.ac.ir/article_15547.html
شکوئی، حسین (1372). جغرافیای اجتماعی شهرها. انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران.  https://ketabgallery.com/kgp
شماعی،‌علی؛ علی‌اصغر قنبری؛محمد عین شاهمیرزایی (1392). تحلیل فضایی جرائم شهری در مناطق 22‌گانۀ کلان‌شهر تهران. مجلۀ پژوهشی راهبردهای امنیت و نظم اجتماعی. سال دوم. شمارۀ6.تهران.130-117. https://ssoss.ui.ac.ir/article_17097.html
صدیق‌سروستانی،رحمت‌الله (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی. چاپ ششم. تهران. انتشارات سمت. https://samta.samt.ac.ir/content/11419/
عبدالله‌زاده، مهسا (1389). فضاهای باز شهری عرصۀ پویای شهر. مجموعه مقالات سیما و منظر شهری.مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان. صفحات 179-169.
غراب،ناصرالدین(1380).تاثیرات محیط شهری بر ازخودبیگانگی انسان.مجله مدیریت شهری.دوره دوم. شماره 8. صفحات 93-84. http://ensani,ir.fa/article/61201
فتح‌تبار فیروزجانی،سمیه؛ عبدالرحیم اسداللهی؛ شیوا حاجی عزیزی؛ سیدامین عرب‌پور؛ علی (1394). بررسی ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مجرمین مواد مخدر در مناطق شهرداری اهواز با استفاده از GIS. فصلنامۀ اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. سال نهم. شمارۀ 36. تهران. صفحات 140-125. http://etiadpajohi.ir/article-1-373-fa.html
قاسمی، وحید (1389). مدل‌سازی معادلۀ ساختاری و پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AmosGraphics چاپ‌اول. انتشارات‌ جامعه‌شناسان. تهران. http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/100291
کامیار، غلامرضا (1379). حقوق شهرسازی. انتشارات مجد. تهران.  https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/3471
کشاورز، حمید؛ ام‌البنین نکویی فرد(1390). بررسی اثرات فضاهای شهری بر ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری شهروندان منطقۀ 12 تهران.مجلۀ تحقیقات نظام سلامت. سال هفتم. شمارۀ پنجم. صفحات 570-564. https://hsr.mui.ac.ir
کلانتری، محسن؛ مهدی توکلی (1386). شناسایی کانون‌های جُرم‌خیز شهری. فصلنامۀ مطالعات‌ پیشگیری از جُرم. پلیس پیشگری نیروی انتظامی. تهران.http://www.cps.jrl.police.ir/article_13446.htm
کی نیا، مهدی (1373). مبانی جرم‌شناسی. جلد دوم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. https://www.roshdpress.ir/product-5148
مرصوصی، نفیسه؛ اسماعیل صفرعلی‌زاده؛ رباب حسین‌زاده (1393). نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری. دوفصلنامۀ پژوهشی بوم‌شناسی شهری. سال پنجم. شمارۀ 2. دانشگاه پیام نور.تهران.124-111. http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_1260.html
هال، ادوارد (1384). بعد پنهان.ترجمه منوچهر طبیبیان. چاپ هفتم.تهران.انتشارات دانشگاه تهران. https://eshraghipub.com/product/detail/77408
Altman I (2003). Environment and social behaviors: Privacy, private  space , realm and crown. Trans, Namazian A .Tehran : shahid Beheshti University press https://www.goodreads.com/book/show/2811388                                   
Abdullahi, M (2004) crime prevention through urban land use planning (case study :robbery in Zanjan city) msc thesis geography  and urban planning university of Zanjan. http://www.znu.ac.ir/humanities/library#
Harris PH, Mennis J, Obradovic Z, Izenman A, Grunwald H, Lockwood B Jupin J ,Chisholm L (2012). Investigation the simultaneous Effects of Individual program and Neighborhood Attributes on Juvenile Recidivism Using GIS and spatial Data Mining NCJ 237986, Rockville, MD. USA: National Institute of Justice/NCJRS.
Mahmoudi, j, M gurchy Beigi, M )2009). Environmental  design role in crime prevention  law quarterly,Volume 39,no 2t
Mooney, linda A, David knox and Karolinae Schacht (1997). Understanding social problems, NewYork; West publishing Co
Walmsly, D, j (1998). Urban living longman scientific  and technical new York P. 140.