تحلیل و تفسیر اثرات مفهوم اندازۀ قرضی در توسعۀ شهرهای کوچک مطالعۀ موردی: شهر بهنمیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22111/j10.22111.2021.6539

چکیده

در سال‌های اخیر، برخی از محققان از مفهوم «اندازه قرضی» به عنوان توجیهی برای کارایی شهرهای کوچک و متوسط در مناطق شهری چندمرکزی استفاده نمودند. آنها معتقدند شهرهای کوچک‌تری که در نزدیکی یا درون یک منطقه شهری عملکردی یکپارچه قرار دارند، می‌توانند از جمعیت، امکانات و تسهیلات شهرهای بزرگ‌تر استفاده کنند در حالی که از هزینه‌های تجمع این شهرها مانند ترافیک، قیمت بالای مسکن و ازدحام اجتناب می‌کنند. در همین راستا، مقاله حاضر سعی دارد تا با کاربرد این مفهوم، علاوه بر توضیح رشد صنعت مبل در شهر بهنمیر، مسیری برای کاربست آن در سیاست‌های شهری و منطقه‌ای کشور باز کند. بدین منظور، قابلیت کاربرد این مفهوم در بهنمیر در چهار مرحله سنجیده شدند: نخست تخصصی شدن و تمرکز با استفاده از شاخص‌های ضریب مکانی و تراکم بنگاه‌ها، دوم، همپوشانی جغرافیایی بازار تقاضا به وسیله شاخص حوزه هم‌پیوند، سوم سنجش چندمرکزیتی با استفاده از شاخص‌های گرین و آنتروپی و داده‌های جریان سفرهای روزانه، و در نهایت، تعادل میان صرفه‌ها و هزینه‌های تجمع با استفاده از تحلیل تناظری. یافته‌های تحلیل‌ها نشان می‌دهند، بهنمیر توانسته با دسترسی مناسب به بازار تقاضای شهرهای بزرگتر و ساحلی، هزینه‌های پایین تولید به واسطه قیمت زمین، مالکیت زمین و نیروی کار ارزانتر و نیروهای جبری، به یک بازار و تولیدی تخصصی مبلمان بدل شود که با افزایش رقابت، شکستن قیمت‌ها، تنوع و هم‌رقابتی به عملکرد بهتری نسبت به شهرهای بزرگتر دست یابد. در این راستا، نتیجه‌گیری کلی می‌شود که از این مفهوم به عنوان پشتیبانی برای تجدید نظر در نقش توسعه‌ای شهرهای کوچک و متوسط استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Interpreting the Effects of the of Borrowed Size Concept on the Development of Small Towns (Case Study of Bahnamir)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Lotfi 1
  • Mojtaba Shahabi Shahmiri 2
1 Scientific member of University of Mazandaran
چکیده [English]

In recent years, some researchers have used the concept of "Borrowed size" as a justification for the efficiency of small and medium-sized cities in Poly-centric urban regions. They believe that smaller cities located near or within an integrated functional urban area can take advantage of the population, facilities, and amenities of larger cities while avoiding the agglomeration costs of larger cities such as traffic, high housing prices, and congestion. In this regard, the present article tries to use this concept, in addition to explaining the growth of the furniture industry in the city of Bahnamir, to open the way for its application in urban and regional policies. For this purpose, the applicability of this concept in Bahnamir was measured in four phases: first, specialization and concentration using locational coefficient and firm density, second, a geographical overlap of demand market by connectivity field index, third measurement polycentricity using Green indicator and entropy of daily travel flow data, and finally, the balance between agglomeration economies and diseconomies using Correspondence analysis. Findings show that the city has been able to access the market demand of larger and coastal cities, lower production costs due to cheap land prices, land ownership and cheaper labor, and increasing returns become into a specialized furniture market that achieves better performance than larger cities by increasing competition, lowering prices, diversity and competition. In this regard, it is suggested that this concept could be used as support to reconsider the development role of small and medium-sized cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borrowed size
  • agglomeration economies
  • small Cities
  • Bahnamir
ابراهیم‌‌‌زاده، عیسی؛ احمد صحرائی جویباری (1393). تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در تمرکززدایی و توسعۀ منطقه‌‌ای با بهره‌‌گیری از مدل تصمیم‌‌گیری چندمعیاره  FuzzyANP و FuzzyVIKOR مطالعۀ موردی: جایگاه شهر کوچک‌جویبار در استان مازندران، مجلۀ برنامه‌‌ریزی فضایی (جغرافیا). دوره 4. شماره 2. صفحات: 54- 37. https://sppl.ui.ac.ir/article_15995.html
زبردست، اسفندیار؛ مجتبی شهابی‌شهمیری (1392). سنجش چندمرکزیتی مجموعه‌های شهری کشور؛ نمونۀ موردی: مجموعه شهری آمل- بابل- قائم‌شهر- ساری، مطالعات شهری. دوره 2. شماره 8. صفحات 58-47. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_6421.html
زبردست، اسفندیار؛ مجتبی شهابی‌شهمیری (1393) تحلیل قابلیت توسعۀ هم‌افزا در مناطق شهری چندمرکزی نمونۀ موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی (آمل- بابل- قائم‌شهر- ساری)، برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. دوره 4.  شماره 16. صفحات 48-33.  http://jzpm.miau.ac.ir/article_663.html
ضرابی، اصغر؛ میرنجف موسوی (1388). بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعۀ منطقه‌‌ای (مطالعۀ موردی: استان یزد)، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌‌‌ریزی محیطی. دوره 20. شماره 2. صفحات 18-1. https://gep.ui.ac.ir/article_18434.html
نظریان، اصغر؛ کتایون بهارلویی (1392). بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعۀ منطقه‌‌ای (مطالعۀ موردی: شهر نایین)، فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری. شماره 4. صفحات 73-59.  https://iueam.ir/article-1-49-fa.pdf
نیک‌پور، عامر؛ غلامرضا ملکشاهی؛ عباس مهرعلی‌تبار؛  میلاد حسنعلی‌زاده (1397). تحولات نظام شهری در استان مازندران با تأکید بر شهرهای کوچک، مجلۀ جغرافیا و روابط انسانی. دوره 1. شماره 1. 166-151.
هومن، حیدرعلی (1389) تحلیل تناظر و کاربردهای آن، تهران. انتشارات سمت.
Alonso, W. (1973). Urban zero population growth. Daedalus, 191-206. Doi:https://www.jstor.org/stable/20024174
Bohman, H, & Nilsson,D(2021). Borrowed sizes: A hedonic price approach to the value of netowrk structure in public transport systems. Journal of Transport and Land Use, 14(1), 87-103. Doi:https://doi.org/10.5198/jtlu.2021.1664
Brezzi, M., & Veneri, P. (2015). Assessing polycentric urban systems in the OECD: Country,regional and metropolitan perspectives. European planning studies, 23(6), 1128-1145. Doi:https://doi.org/10.1080/09654313.2014.905005
Burger, M. J., Meijers, E. J., Hoogerbrugge, M. M., & Tresserra, J. M. (2015). Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in North-West Europe. European planning studies, 23(6), 1090-1109. Doi:https://doi.org/10.1080/09654313.2014.905002
Burger, M. J., Meijers, E. J., & Van Oort, F. G. (2014). Regional spatial structure and retail amenities in the Netherlands. Regional studies, 48(12), 1972-1992.  Doi:https://doi.org/10.1080/00343404.2013.783693
Camagni, R., Capello, R., & Caragliu, A. (2015). The rise of second-rank cities: what role for agglomeration economies? European planning studies, 23(6), 1069-1089.  Doi:https://doi.org/10.1080/09654313.2014.904999
de Vos, D., Lindgren, U., van Ham, M., & Meijers, E. (2020). Does broadband internet allow cities to ‘borrow size’? Evidence from the Swedish labour market. Regional studies, 54(9), 1175-1186. Doi:https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1699238
Gong, X., & Zhong, F. (2021). The Impact of Borrowing Size on the Economic Development of Small and Medium-Sized Cities in China. Land, 10(2), 134.   Doi:https://doi.org/10.3390/land10020134
Green, N. (2007). Functional polycentricity: A formal definition in terms of social network analysis. Urban studies, 44(11), 2077-2103. Doi:https://doi.org/10.1080/00420980701518941
Hepworth,M. (1992).Telecommunications and the future of London.policy Studies,13(2),31-45. https://doi.org/10.1080/01442879208423614
Hesse, M. (2016). On borrowed size, flawed urbanisation and emerging enclave spaces: The exceptional urbanism of Luxembourg, Luxembourg. European Urban and Regional Studies, 23(4), 612-627. Doi:https://doi.org/10.1177/0969776414528723
Malý, J. (2016). Small towns in the context of “borrowed size” and “agglomeration shadow” debates: The case of the South Moravian Region (Czech Republic). European Countryside, 8(4), 333-350. Doi: https://doi.org/10.1515/euco-2016-0024
Meijers, E. (2008). Summing small cities does not make a large city: polycentric urban regions and the provision of cultural, leisure and sports amenities. Urban studies, 45(11), 2323-2342. Doi:https://doi.org/10.1177/0042098008095870
Meijers, E. J. (2007). Synergy in polycentric urban regions: complementarity, organising capacity and critical mass (Vol. 13): Ios Press.
Meijers, E. J., & Burger, M. J (2017). Stretching the concept of ‘borrowed size’. Urban studies, 54(1), 269-291. Doi:https://doi.org/10.1177/0042098015597642
Otsuka, A. (2020). Inter‐regional networks and productive efficiency in Japan. Papers in Regional Science, 99(1), 115-133. Doi:https://doi.org/10.1111/pirs.12474
Phelps, N. A., Fallon, R. J., & Williams, C. (2001).Small firms, borrowed size and the urban‐ rural shift. Regional studies, 35(7), 613-624. Doi:https://doi.org/10.1080/00343400120075885
Stoica, I.-V., Tulla, A. F., Zamfir, D., & Petrișor, A.-I. (2020). Exploring the Urban Strength of Small Towns in Romania. Social Indicators Research, 152(3), 843-875. Doi:https://doi.org/10.1080/00343400120075885
Vasanen, A. (2013). Spatial integration and functional balance in polycentric urban systems: A multi‐scalar approach. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 104(4),410-425. Doi:https://doi.org/10.1111/tesg.12029
Volgmann, K., & Rusche, K. (2020). The geography of borrowing size: Exploring spatial distributions for German urban regions. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 111(1), 60-79.  Doi:https://doi.org/10.1111/tesg.12362
Wang, Y., Sun, B., & Zhang, T. (2020). Do polycentric urban regions promote functional spillovers and economic performance? Evidence from China. Regional studies, 1-12.  Doi:https://doi.org/10.1080/00343404.2020.184114