تحلیل برخورداری و دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: منطقۀ 20 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

بوستان‌ها از اجزاء اساسی چشم‌انداز شهری و واجد عملکردهای فراوان هستند. هرچه جوامع، شهرنشین‌تر و فشرده‌تر می‌شوند در اختیار بودن بوستان برای بهبود کیفیت زندگی شهری، اهمیت حیاتی‌تری می‌یابد. در این مقاله به روش ارزیابی- تحلیلی و نیز بر مبنای سنجه‌های مقاومت سفر و رویکرد حداقل فاصله با استفاده از تکنیک بافری در GIS، میزان برخورداری محلات شهری منطقه 20 شهرداری تهران از بوستان‌های شهری و دسترسی به این فضاها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که این منطقه با 87/6 درصد زمین تحت این کاربری و سرانه 47/4 مترمربع، در مجموع وضعیت متوسطی به لحاظ برخورداری از این فضاها داشته و در آن، قسمت‌های حاشیه‌ای نوساز وضعیت برخورداری و دسترسی بهتری را نسبت به بافت‌های قدیمی مرکزی منطقه نشان می‌دهند. در بیش از 90 درصد منطقه، فاصله تا نزدیک‌ترین بوستان کمتر از 400 متر است و هیچ ‌پهنه مسکونی در آن بیشتر از 800 متر از بوستان فاصله ندارد. نیمی از پهنه‌های مسکونی حداقل به 4 بوستان، 2/62 درصد حداقل به 3 بوستان و نزدیک به 80 درصد حداقل به دو بوستان دسترسی دارند. با وجود برخورداری منطقه از بوستان‌های زیاد، توزیع جغرافیایی نامتوازن بوستان‌ها سبب شده که حوزه‌های پوششی بسیاری با یکدیگر همپوشانی داشته باشند به طوری که جاهایی حتی در همپوشانی حوزه پوشش 15 بوستان قرار دارد در حالی که 9/5 درصد جمعیت و 14/7 درصد از مساحت منطقه تنها در حوزه پوشش یک بوستان و 61/2 درصد مساحت و 27/0 درصد جمعیت تحت حوزه پوشش بوستان قرار ندارد. تغییر و تبدیل گورستان‌های متروکة واقع در محلات مرکزی به بوستان از پیشنهادهای پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating urban parks enjoyment and accessibility view point from spatial justice (The case district 20th of Tehran municipality)

نویسنده [English]

  • Habibalah Fasihi
چکیده [English]

Parks are elemental components of urban landscapes that provide environmental and social function values. They contribute directly to public health by reducing stress and mental disorders, increasing the effect of physical activities, reducing health inequalities and increasing perception of life quality and self-reported general health. As human society is increasingly becoming urbanized and congested, park provision is of strategic importance to improve the quality of urban life.
A starting point for inquiries about utilization and potential benefits of urban parks is an assessment of their geographical accessibility. The accessibility of urban park is an important indicator to reflect how much the natural service supplied by parks could be enjoyed by citizens conveniently and fairly. More people are attracted to parks due to short distance from their destination and parks area. Based on Arc GIS, this article calculates and analyzes the accessibility and enjoyment of the study area to urban parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban parks"
  • "Enjoyment" "Accessibility"
  • "Spatial Justice"
  • "Tehran District 20"
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ مرتضی اسمعیل‌نژاد (1396). پناهندگان اقلیمی چالش آیندۀ تحولات منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: خراسان جنوبی). فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، دورۀ 15. شمارۀ 48. صفحات 18-1.  https://dx.doi.org/10.22111/GDIJ.2017.3347
اسدی‌مهماندوستی، الهام؛ جهانبخش دانشیان؛ محمد فرید محمدپناه (1398). بررسی ویژگی‌های ‌‌‌رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال ‌غرب‌ آبدانان، کبیرکوه، پژوهش‌های‌ چینه‌نگاری ‌و ‌‌‌رسوب‌شناسی. 35(4). صفحات 104-77. https://dx.doi.org/10.22108/JSSR.2019.118968.1117
انصاری‌لاری، احمد؛ اسماعیل نجفی؛ سیده‌فاطمه نوربخش (1390). قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیک توسعۀ فیزیکی شهر ایلام،‌ آمایش محیط. دورۀ ۴. شمارۀ ۱۶. صفحات 16-1. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156745
اسماعیلی، رضا؛ محمدمهدی حسین‌زاده؛ رضا اقبالی (1392). اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانۀ لاویج؛ استان مازندران. جغرافیا و مخاطرات‌محیطی.2(2).صفحات322-298. https://dx.doi.org/10.22067/geo.v0i0.19935
هاشمی‌پطرودی،سیدحمید؛ احمدجعفرنژاد چقوشی؛ محمدرضا صادقی‌مقدّم؛ حسین صفری (1396). چالش‌های حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: شهر تهران)، نشریۀ مدیریت دولتی. دورۀ 9. شمارۀ3.صفحات402-379. https://dx.doi.org/10.22059/jipa.2018.247866.2151
پورموسوی، موسی؛ محمدرضا اقبال؛ جلال خوشخوان (1394).بررسی‌میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مدیریت بحران در طرح تفصیلی (مورد مطالعه: منطقۀ 20 شهرداری تهران)، نشریۀ تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. دورۀ دوم. شمارۀ 2. صفحات 31- 17.
تقوایی، مسعود؛ فهیمه سلیمانی (1390). مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل،فصلنامۀ علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر. 20 (79). 73-66. http://www.sepehr.org/article_26337.html
خداقلی، مرتضی؛ راضیه صبوحی (1392). پهنه‌بندی اقلیمی با تأکید بر متغیّرهای باد در استان‌های ایلام، خوزستان و بوشهر. مهندسی و مدیریت آبخیز. 5 (4). صفحات298-289. https://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2014.101883
دفتر مطالعات برنامه‏ریزی شهر تهران (1371). مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‏المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، بخش دوم. تهران. صفحات 402-401.
سجاسی‌قیداری، حمدالله؛ طاهره صادقلو؛ اسلام رئیسی (1393). سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: دهستان‌گشت، شهرستان سراوان)،پژوهش‌های‌روستایی. دورۀ 5. شمارۀ 3. صفحات 564-541. https://dx.doi.org/10.22059/jrur.2014.53180
عزیزپور، ملکه؛ علی زنگی‌آبادی؛ زهرا اسماعیلیان (1390). اولویت‌بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری دربرابر بلایای‌طبیعی (مطالعۀ موردی: سازمان‌های مرتبط با بحران شهر اصفهان)، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. دورۀ 22. شمارۀ3.صفحات124-107. https://gep.ui.ac.ir/article_18509.html
قهرودی‌تالی،منیژه؛ آنیتا مجیدی هروی؛ اسماعیل عبدلی (1395). آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: تهران، درکه تا کن)، جغرافیا و مخاطرات محیطی. 5(1).صفحات36-21. https://dx.doi.org/10.22067/geo.v5i1.49976
مرکز آمار ایران (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی سرشماری استان ایلام، مطالعات جمعیتی به تفکیک شهرستان، شهرستان ایلام،شهر ایلام. https://www.amar.org.ir
مظلومی، نادر (1379). مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک، فصلنامۀ مطالعات مدیریت. دورۀ 7. شمارۀ 26. صفحات82-65. https://jmsd.atu.ac.ir/article_4929.html
نسیمی، زهرا؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی (1398). تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری. فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای. 9 (33). صفحات 146- 125. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452277.1398.9.33.7.0
وردی‌نژاد،فریدون؛  سهیلا بهرامی رشتیانی (1388). مدیریت بحران و رسانه‌ها، تهران: سمت. 
American Management Association (AMA). 2003. AMA Survey: Crisis management and Security issues, AMA. publication. http://www.amanet.org/research/index.htm.
Bildan, L. (2003). Disaster management in southeast Asia:an overview. Asian Disaster Preparedness Center.https://books.google.com/books/about/DisasterManagement_in_Southeast_Asia.html?id=-aF8rgEACAAJ. 
Brent, W. Ritchie. (2004). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism management, 25(6), 669-683. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004.
Cai, Heng., Lam, Nina S.N., Qiang, Yi., Zou, Lei, Correll, Rachel M., Mihunov, Volodymyr, (2018), A Synthesis of Disaster Resilience Measurement Methods and Indices, International Journal of Disaster Risk Reduction, No.6, Vol.31, PP.844-855. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.07.015.
Chandrashekar, H., Lokesh, K. V., Sameena, M., & Ranganna, G. (2015). GIS–based morphometric analysis of two reservoir catchments of Arkavati River, Ramanagaram District,Karnataka.Aquatic Procedia,4,1345-1353. https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2015.02.175
Cherqui,F.,Belmeziti, A., Granger, D., Sourdril, A& Le Gauffre, P. (2015). Assessing urban potential flooding risk and identifying effective risk-reduction measures. Science of the Total Environment, 514, 418-425. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.027
Cloke, H. L., & Pappenberger, F (2009). Ensemble flood forecasting: A review. Journal of hydrology, 375 (3-4), 613-626. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.06.005
Das, S. (2019). Geospatial mapping of flood susceptibility and hydro-geomorphic response to the floods in Ulhas basin, India. Remote Sensing Applications: Society & Environment, 14,60-74.  https://doi.org/10.1016/j.rsase.2019.02.006. 
Foster, H. D., & Wuorinen, V (1976). British Columbia’s tsunami warning system: An evaluation. Syesis, 9, 113-122. 
Grahn, T., & Nyberg, L (2017). Assessment of pluvial flood exposure and vulnerability of residential areas. International Journal of Disaster Risk Reduction, 21, 367-375. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.01.016
Gralepois, M. (2020). What Can We Learn from Planning Instruments in Flood Prevention? Comparative Illustration to Highlight the Challenges of Governance in Europe. Water, 12(6), 1841.  https://doi.org/10.3390/w12061841
Greenwood, M. J., & McIntosh, A. R. (2008). Flooding impacts on responses of a riparian consumer to cross‐ecosystem subsidies. Ecology, 89(6), 1489-1496. https://doi.org/10.1890/07-0749.1
Hansson, K., Danielson, M., & Ekenberg, L. (2008). A framework for evaluation of flood management strategies. Journal of environmental management, 86(3), 465-480.  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.12.03.
Hardison, E. C., O’Driscoll, M. A., DeLoatch, J. P., Howard, R. J., & Brinson, M. M. (2009). Urban Land Use, Channel Incision, and Water Table Decline Along Coastal Plain Streams, North Carolina 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 45(4), 1032-1046. https://doi.org/10.1111/j.17521688.2009.00345.x. 
Hawley, R. J., Bledsoe, B. P., Stein, E. D., & Haines, B. E. (2012). Channel Evolution Model of Semiarid Stream Response to Urban‐Induced Hydromodification 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 48(4), 722-744.https://doi.org/10.1111/j.17521688.2012.00645.x
Hemingway, R., & Gunawan, O. (2018). The Natural Hazards Partnership: A public-sector collaboration across the UK for natural hazard disaster risk reduction. International journal of disaster risk reduction, 27, 499-511. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.11.014
Hogan, D. M., Jarnagin, S. T., Loperfido, J. V., & Van Ness, K. (2014). Mitigating the effects of landscape development on streams in urbanizing watersheds. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 50(1), 163-178.  https://doi.org/10.1111/jawr.12123
Laskar, J(2003, May). Frequency map analysis and particle accelerators. In Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference (Vol. 1, PP. 378-382). IEEE. https://doi.org/10.1109/PAC.2003.1288929
Madzharov, S (2013). The chalets of the future and the increasing significance of crisis management, university of Illinois Press. Retrieved from: https://www.longdom.org/.../theimpact-of-strategic planning-on-cris
Marwitz,S., Maxson, N., Koch, B., Aukerman, T., Cassidy, J.,& Belonger, D. (2008). Corporate crisis management: Managing a major crisis in a chemical facility. Journal of hazardous materials, 159(1), 92-104.  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.126
Meng, M., Dabrowski, M., & Stead, D. (2020). Enhancing Flood Resilience and Climate Adaptation: The State of the Art and New Directions for Spatial Planning. Sustainability, 12(19),7864. https://doi.org/10.3390/su12197864
Morelli, S., Battistini, A., & Catani, F. (2014). Rapid assessment of flood susceptibility in urbanized rivers using digital terrain data: Application to the Arno river case study (Firenze, northern Italy). Applied Geography, 54,35-53. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.032
Mustafa, A., Bruwier, M., Archambeau, P., Erpicum, S., Pirotton, M., Dewals, B., & Teller, J. (2018). Effects of spatial planning on future flood risks in urban environments. Journal of environmental management, 225, 193-204. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.090
Phillips, J. (2010). Evaluating the level and nature of sustainable development for a geothermal power plant. Renewable and sustainable energy reviews, 14(8), 2414-2425. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.05.009
Rashid, H. (2011). Interpreting flood disasters and flood hazard perceptions from newspaper discourse: Tale of two floods in the Red River valley,Manitoba, Canada.Applied Geography, 31(1), 35-45.  https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.03.010
Saroj, A., & Pal, S (2020). Use of social media in crisis management: A survey. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101584. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101584
Shah, S. M. H., Mustaffa, Z., Teo, F. Y., Imam, M. A. H., Yusof, K. W., & Al-Qadami, E. H. H (2020). A Review of the Flood Hazard and Risk Management in the South Asian Region, Particularly Pakistan. Scientific African, e00651.https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00651
UNDP (1992). An overview of disaster management. 2th edition. UNDP publication. http://www.nzdl.org