تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت جامعۀ محلی در مقابله با شیوع کرونا (مورد مطالعه: روستاهای دهستان قشلاقات افشار در شهرستان خدابنده- استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

در تقابل با بیماری کرونا، سازگاری در برابر آن، پدیده‌ای قابل تأمل به شمار می‌رود که در گام نخست تبیین یک راهبرد مناسب برای جلوگیری از گسترش آن، مهم‌ترین اقدام است. اما برای به این هدف نیاز است تا یک رفتارشناسی دقیق برحسب منطقه(شهری- روستایی) صورت گیرد تا الگوهای مناسب برای مدیریت مناسب آن حاصل شود. تحقیق سعی داشت تا با بررسی نمونه‌هایی از محدوده مورد مطالعه به این هدف دست یابد. تحقیق کاربردی و برحسب نوع و روش تحلیل گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته و جمع‌آوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش‌های مصاحبه هدفمند، مشاهده، یادداشت‌برداری و پرسشنامه محقق ساخته بود. واحدهای معنایی مصاحبه پس از رسیدن به اشباع نظری از نظر پاسخ‌ها به روش متن‌باز در MAXQDA کدگذاری و در دو مرحله طبقه‌بندی گردیدند. سازه‌های مورد نظر برای تحلیل در مدل ساختاری- تفسیری ISM آماده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سازه‌ها بر یکدیگر، توسط 20 نفر از خبرگان محلی بررسی شد. سپس سازه‌ها در مدل MICMAC خوشه‌بندی شدند. مسافرت به ناحیه روستایی مورد مطالعه و بهبود خدمات بهداشتی- درمانی، باید به عنوان سطح اول مدیریت بیماری کرونا مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به دیگر نتایج تحقیق، دو سازه همکاری و مشارکت ساکنین و سازمان‌های ذی‌ربط نیز به عنوان دو سازه کلیدی در مدل MICMAC به دست آمدند که می‌توانند به عنوان عوامل کلیدی و زیربنایی در مدیریت بیماری در ناحیه روستایی مورد مطالعه عمل ‌کنند. برای شروع و تغییر در مدیریت بیماری کرونا نیز باید بر روی این دو سازه تأکید گردد. یافته‌های تحقیق همچنین 4 راهبرد را برای ناحیه روستایی پیشنهاد می‌کند که می‌تواند راهنمای عمل برای تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی برای ناحیه روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effective factors on local community management in dealing with COVID-19 heart disease (Case Study: rural district Afshar, Khodabandeh county - Zanjan province)

نویسندگان [English]

  • Vahid Riahei 1
  • Saeid Nasire Zare 2
1 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran
2 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Adaptation to coronary heart disease is a thought-provoking phenomenon in which the first step is to define an appropriate strategy to prevent its spread. But for this purpose, a careful behavior must be done to achieve appropriate models for proper management. The research tried to achieve this goal by examining samples from the study area. Applied research in terms of type and method of data collection analysis and mixed data collection as a combination of purposeful interview methods, observation, note-taking and questionnaire was done by the researcher. The semantic units of the interview were coded and classified in MAXQDA after reaching theoretical saturation by open source method. The structures were prepared for analysis in the structural-interpretive model of ISM and were surveyed by 20 local experts using a researcher-made questionnaire. The structures were then clustered in the MICMAC model. Travel to the rural area studied and the improvement of health services should be considered as the first level of coronary heart disease management. According to other research results, two structures of cooperation and participation of residents and relevant organizations were obtained as two key structures in the MICMAC model that can act as key and underlying factors in disease management in the study area. To start and change the management of coronary heart disease, these two structures should be emphasized. The research findings also suggest 4 strategies for the rural area that can be a practical guide for the development of health policies and guidelines for the rural area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • local management
  • structural-interpretive model of ISM
  • Afshar Rural district
آتشسوز، علی؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت (1395). مدل‌سازی تفسیری- ساختاری ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی، مجلۀ مطالعات مدیریت صنعتی. سال 4. شمارۀ 41. صفحات 63- 39. https://jims.atu.ac.ir/article_4168.html.
بهفروز، فاطمه (1370). بررسی‌های ادراک محیطی و رفتار در قلمرو مطالعات جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر، مجلۀ تحقیقات جغرافیایی. شمارۀ 20. صفحات 70- 31. https://www.noormags.ir.
پهلوان‌زاده، فرهاد؛ عذرا جارالهی (1390). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت روان سالمندان روستایی، مجلۀ توسعۀ محلی (روستایی- شهری). دورۀ 3. شمارۀ 1. صفحات84- 65. https://jrd.ut.ac.ir/article_22838.html
پوراحمد، احمد (1388). قلمرو و فلسفۀ جغرافیا. تهران. دانشگاه تهران.https://www.gisoom.com/book.
تاجری‌مقدّم، مریم؛ طاهره زیبدی؛ مسعود یزدان‌پناه (1399). تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا مورد: نواحی روستایی شهرستان دشتستان، مجلۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. سال 9. شمارۀ 3. صفحات 24- 1. https://serd.khu.ac.ir/article-1-3579-fa.html.
توکلی، احمد؛ کتایون وحدت؛ محسن کشاورز (1398). کرونا ویروس جدید 2019 (COVID-19): بیماری عفونی نوظهور در قرن 21، مجلۀ طب جنوب. جلد 22. شمارۀ 6. صفحات: 450- 432. http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1222-fa.html
حمزه، فرهاد (1388). از رفتارگرایی تا جغرافیای رفتاری، مجلۀ جغرافیا. دورۀ 3. شمارۀ 8-9. صفحات 97-71.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151022.
رهنما، محمدرحیم؛ مهدی بازرگان (1399). مدل‌سازی الگوی پخش فضایی ویروس کووید- 19 در مناطق روستایی و شهری ایران، مجلۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی. سال 9. شمارۀ 3. صفحات 48- 25. https://serd.khu.ac.ir/article-1-3580-fa.html.
 شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1380). نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن یا روان‌شناسی تغییر رفتار، تهران. چاپخش. https://www.gisoom.com/book.
فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ مجتبی فیروزجائیان؛ حمید پطرودی هاشمی؛ فاطمه غلامرضازاده (1392). کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در مطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب‌شناسانه)، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری. سال 2. شمارۀ 6. صفحات159-129. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_552.html.
قطبی، بابک؛ ساسان ناو خاصی؛ شادی قبادی؛ زهرا شهسواری؛ ناهید کهریزی (1399). مروری بر بیماری کرونا ویروس جدید (2019-nCOV)، مجلۀ پژوهش سلامت. دورۀ 5. شمارۀ 3. صفحات: 187- 180. http://hrjbaq.ir/article-1-425-fa.html
کریم‌زاده، حسین؛ عقیل خالقی؛ رباب نقی‌زاده (1399). تحلیل ادراک محیط جامعۀ روستایی از شیوع ویروس کرونا در بخش مرکزی شهرستان ورزقان، مجلۀ اقتصاد فضاوتوسعۀ روستایی. سال 9. شمارۀ 3. صفحات70-49. https://serd.khu.ac.ir/article-1-3581-fa.html.
ماهر، علی؛ راضیه مالمیر؛ راهله طغیانی؛ محمد صالح‌صفری (1399). مدیریت بحران بیمـاری کووید 19: بازمهندسی نظام ارائۀ خدمات سلامت در ایران. مجلۀ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسامی ایران. دورۀ 38. شمارۀ 1. صفحات:18-11. https://jmciri.ir/browse.php?a_id=2978&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
امیری‌‌فهلیانی، محمدرضا (1399). آینده‌پژوهی با رویکرد سناریونویسی تأثیرات جغرافیایی رفتاری بر گردشگری در مواجهه با بیماری‌های واگیردار و COVID-19، مجلۀ‌ مدیریت گردشگری ‌ویژه‌نامۀ‌ ‌همه‌گیری کووید 19. شمارۀ51.صفحات216-179. https://tms.atu.ac.ir/article_11956.html.
هدایت‌زاده، سید حسام الدین؛ رامین بشیر خداپرستی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی (1399). مدیریت بیماری ناشناخته (کوید-19) در جهان: مطالعۀ مروری. مجلۀ مدیریت پرستاری. دورۀ 9. شمارۀ 2. صفحات:32-20.https://ijnv.ir/article-1-730-fa.html
Adwibowo, A. (2020). COVID 19 healthcare facility demand forecasts for rural residents. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.05.20123380v1.abstract
Ameh, G. G., Njoku, A., Inungu, J., & Younis, M. (2020). Rural America and Coronavirus Epidemic: Challenges and Solutions. European Journal of Environment and Public Health, 4(2), em0040. https://www.ejeph.com/article/rural-america-and-coronavirus-epidemic-challenges-and-solutions-8200
Clark, A. N. (1985). Longman dictionary of geography: human and physical geography terms explained.https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=longman+dictionary+of+geography%3A+human+and+physical.+&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ae4FH2vMjkqgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D1%26hl%3Den.
De Souza, A. R. and Foust, J. B. (1979). World space-economy. Merrill Publishing Company. https://www.amazon.com/World-Space-Economy-Anthony-R-Souza/dp/0675082927.
Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Mahfud, C., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, CH,. Sabaruddin Sinapoy, M,. Djalante, S., Rafiana, I., Adi Gunawan, L., Surtiari, G., Warsilah, H,. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, 100091. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284
Dutra Souto, F. J., Jesus Fernandes Fontes, C., Aguiar Rocha, G., Rocha de Oliveira, A. M., Nogueira Mendes, E., & Magalhães Queiroz, D. M. d. (1998). Prevalence of Helicobacter pylori infection in a rural area of the state of Mato Grosso, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 93(2), 171-174. https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0074-02761998000200006&script=sci_arttext
Faisal, M. N., Banwet, D. K. and Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers. Business Process Management Journal. Emerald Group Publishing Limited. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14637150610678113/full/html.
Hua, J., & Shaw, R. (2020). Corona virus (Covid-19)“infodemic” and emerging issues through a data lens: The case of china. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2309. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/7/2309
Jordan, T. G., Rowntree, L. (1976). Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography. Harper and Row Publishers, Inc., New York, USA. https://www.amazon.com/Human-Mosaic-Thematic-Introduction-Geography/dp/0060434813.
Kumar, A., Nayar, K. R., & Koya, S. F. (2020). COVID-19: Challenges and its consequences for rural health care in India. Public Health in Practice, 100009.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666535220300082
Lakhani, H. V., Pillai, S. S., Zehra, M., Sharma, I., & Sodhi, K. (2020). Systematic Review of Clinical Insights into Novel Coronavirus (CoVID-19) Pandemic: Persisting Challenges in US Rural Population. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4279. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4279
Lee, P.-I., & Hsueh, P.R (2020). Emerging threats from zoonotic coronaviruses-from SARS and MERS to 2019-nCoV. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300116/pdf?md5=682eac74614c6814574721240cbafeea&pid=1-s2.0-S1684118220300116-main.pdf
Monnat, S. (2020). Why coronavirus could hit rural areas harder. Issue Brief, 16. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%C2%AD%09Monnat%2C+S.+%282020%29.+Why+coronavirus+could+hit+rural+areas+harder.+Issue+Brief%2C+16.+&btnG=
Nanda, A. D., & Julianti, P. (2020). Prevention of Covid-19 Spread in Kunti Village Bungkal Ponorogo Village Through the Use of Steriles Booths. International Research-Based Education Journal, 2(2), 40-44. http://journal2.um.ac.id/index.php/irbej/article/view/14707.
Ogunkola, I. O., Adebisi, Y. A., Imo, U. F., Odey, G. O., Esu, E., & Lucero‐Prisno III, D. E. (2020). Rural communities in Africa should not be forgotten in responses to COVID‐19. The International Journal of Health Planning and Management, 35(6), 1302-1305. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hpm.3039.
Pacione, M. (1975). Preference and Percepfion an Analysis of Consumer Behaviour. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Wiley Online Library, 66(2), PP. 84-92. https://scholars.wlu.ca/etd/1475/.
Perlman, S. (2020). Another decade, another coronavirus: Mass Medical Soc. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2001126
Ramesh, A., Banwet, D. K. and Shankar, R. (2010). Modeling the barriers of supply chain collaboration. Journal of Modelling in Management. Emerald Group Publishing Limited. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17465661011061014/full/html.
Ranscombe, P. (2020). Rural areas at risk during COVID-19 pandemic. The Lancet Infectious Diseases, 20(5), 545.  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30301-7/fulltext
Rosenthal, M. P. (2012). Childhood asthma: considerations for primary care practice and chronic disease management in the village of care. Primary Care: Clinics in Office Practice, 39(2), 381-391.  https://www.primarycare.theclinics.com/article/S0095-4543(12)00027-9/abstract
Rural Health Information Hub (2019). Chronic Disease in Rural America. https://www.ruralhealthinfo.org/topics/chronic-disease
Spencer, C. and Blades, M. (1986). Pattern and process: a review essay on the relationship between behavioural geography and environmental psychology’, Progress in Human Geography. SAGE Publications Sage UK: London, England, 10(2), PP.229-248. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030913258601000204.
Souch, J. M., & Cossman, J. S. (2020). A Commentary on Rural‐Urban Disparities in COVID‐19 Testing Rates per 100,000 and Risk Factors. The Journal of Rural Health.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jrh.12450
Tuan, Y.-F. (1990). Topophilia: A study of environmental perceptions, attitudes, and values. Columbia University Press. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Tuan%2C+Y.F.+%281990%29+Topophilia%3A+A+study+of+environmental+perceptions%2C+attitudes%2C+and+values.+Columbia+University+Press.&btnG
United Nations,25March 2020, Launch of global humanitarian response plan for COVID-19. https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-25/launch-of-global-humanitarian-response-plan-for-covid-19.
Utama, D. L., Pertiwi, D., & Muda, I. (2020). Review of Resources Allocation Budget for Funding to Eradicate the COVID-19 Based on the Village Revenue and Expenditure Budget in Indonesia. https://www.academia.edu/download/63807344/IJRR005020200702-78694-rzu2z.pdf
Walmsley, D. J (1984). Human geography: behavioural approaches. https://philpapers.org/rec/WALHGB.
Yang, L., & Ren, Y. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency.International journal of environmental research and public health, 17(8), 2731. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2731
Ye, Z.-W., Yuan, S., Yuen, K.-S., Fung, S.-Y., Chan, C.-P., & Jin, D.-Y. (2020). Zoonotic origins of human coronaviruses. International journal of biological sciences, 16(10), 1686. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098031/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jrh.12476
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, H., Shi, W., Lu, SH., Niu, P., Zhan, F., Ma, X., Wang, Dayan., Xu, W., Wu, G., Gao, F., Phil, D., Tan, W. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China (2019). New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017