تعیین راهبردهای توسعۀ گردشگری پایدار در نواحی ساحلی با تأکید بر گردشگری طبیعت‌محور، مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی بندر مقام تا بندر حسینه در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

2 استادیار بخش شهرسازی، دانشکدَۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

گردشگری طبیعت‌محور به‌عنوان یکی از انواع گردشگری می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار مناطق ایفا کند و همچنین اثرات مهمی بر روی ارتقاء سلامت جسمی و روحی گردشگران داشته باشد. شهرستان بندر‌لنگه از ظرفیت‌های طبیعی متعددی همچون سواحل شنی، صخره‌ای و مرجانی منحصربه‌فرد، جزایر متعدد، گنبدهای نمکی و چشم‌اندازهای کوهستانی کم‌نظیر برخوردار است که حاکی از ظرفیت این شهرستان برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور است؛ اگرچه تاکنون از این ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استفاده مؤثر نشده است. هدف این پژوهش تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر گردشگری طبیعت‌محور در منطقه غرب شهرستان بندرلنگه است. بدین منظور، ابتدا عوامل درونی (قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید) با بهره‌گیری از تکنیک سوات (SWOT) و نظر متخصصان مشخص گردید و بر اساس آن‌ها راهبرد‌های توسعه پایدار منطقه تعیین و درنهایت رتبه‌بندی راهبردها با استفاده از تکنیک ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) انجام گردید. نتایج نشان می‌دهد که راهبردهایی همچون فراهم آوردن تجهیزات و تسهیلات گردشگری طبیعت‌محور در سواحل منطقه، ارائه تجهیزات تفریحات و ورزش‌های آبی در سواحل منطقه و هدایت گردشگران طبیعت‌محور استان فارس، جزیره کیش و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به منطقه، به ترتیب بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به منظور برنامه ریزی و توسعه گردشگری طبیعت‌محور و به دنبال آن دستیابی به توسعه پایدار در این منطقه مدنظر مدیران، تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Sustainable Tourism Development Strategies in Coastal Areas with Emphasis on Nature-based Tourism, Coastal Area of Bandar Mogham to Bandar Hasineh in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • REZA ALIZADEH 1
  • hasan izady 2
  • Mojtaba Arasteh 3
1 Urbanism Department, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of urban planning and design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University
چکیده [English]

Nature-based tourism as one of the types of tourism can play an important role in the sustainable development of regions and also have important effects on improving the physical and mental health of tourists. Bandar Lengeh County has several natural capacities such as unique sandy, rocky and coral beaches, numerous islands, salt domes and unique mountain landscapes that indicate the proper capacity of this county for the development of nature-based tourism. However, it's potential and actual capacities have not yet been used effectively. The aim of this study is to determine the strategies for the development of sustainable tourism with an emphasis on nature-based tourism in the western region of Bandar Lengeh County. For this purpose, first, the internal factors (strength and weakness) and external (opportunity and threat) were determined using SWOT technique and the opinion of experts and then based on them, the strategies for developing nature-based tourism in the region have been identified, Finally, the strategies were ranked using the quantitative strategic planning matrix (QSPM) technique. The results show that strategies such as providing nature-based tourism equipment and facilities on the region's coasts, providing equipment for water sports and recreation on the region's coasts, and guiding tourists from Fars province, Kish island and the Persian Gulf countries to the region are more important in order than other strategies. The findings of this study can be considered by managers, decision-makers and planners in order to plan and develop nature-based tourism and subsequently achieve sustainable development in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic planning
  • Nature-based tourism
  • Coastal areas
  • Hormozgan province
  • Bandar Lengeh County

 
Ars, M., & Bohanec, M. (2010). Towards the Ecotourism: A Decision Support Model for the Assessment of Sustainability of Mountain Huts in the Alps. Environmental Management, 91(12), 2554-2564. doi:10.1016/j.jenvman.2010.07.006
Arsic, S., Nikolic, D., & Zivkovic, Z. (2017). Hybrid SWOT - ANP - FANP Model for Prioritization Strategies of Sustainable Development of Ecotourism in National Park Djerdap, Serbia. Forest Policy and Economics, 80, 11-26. doi:10.1016/j.forpol.2017.02.003
Ashok, S. (2017). Development of Ecotourism Sustainability Assessment Framework Employing Delphi, C&I and Participatory Methods: A Case Study of KBR, West Sikkim, India. Tourism Management Perspectives, 21, 24-41. doi:10.1016/j.tmp.2016.10.005
Batta, R. (2006). Evaluating Ecotourism in Mountain Areas: A Study of Three Himalayan Destinations. International Review for Environmental Strategies,41-62.Retrieved from http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=446
Bhuiyan, M., Siwar, C., Ismail, S., & Islam, R. (2011). The Role of Ecotourism for Sustainable Development in East Coast Economic Region (ECER),Malaysia.American Journal of Applied Sciences, 540-546. doi:10.3844/ajassp.2011.540-546
Bunruamkaew, K., & Murayama, Y(2011). Site Suitability Evaluation for Ecotourism Using GIS&AHP: a Case Study of Surat Thani Province, Thailand. Procedia Social and Behavioral Sciences, 269-278. doi:10.1016/j.sbspro.2011.07.024
Chaminuka, p., Groeneveld, R., Selomane, A., & van Ierland, E. (2012). Tourist preferences for ecotourism in rural communities adjacent to Kruger National Park: A choice experiment approach.Tourism Management,33(1),168-176. doi:10.1016/j.tourman.2011.02.016
Cobbinah, P. (2015). Contextualising the Meaning of Ecotourism. Tourism Management Perspectives, 179-189. doi:10.1016/j.tmp.2015.07.015
Cobbinah, P, Amenuvor, D., Black, R., & Peprah, C. (2017). Ecotourism in the Kakum Conservation Area, Ghana: Local Politics, Practice and Outcome. Outdoor Recreation and Tourism, 34-44. doi:10.1016/j.jort.2017.09.003
Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A Panacea or a Predicament?. Tourism Management Perspectives, 14, 3-16. doi:10.1016/j.tmp.2015.01.002
Donohoe, H., & Needham, R. (2006). Ecotourism: The Evolving Contemporary Definition. Ecotourism, 192-210. doi:10.2167/joe152.0
Drumm, A., & Moore, A. (2005). Ecotourism Development- – A Manual for Conservation Planners and Managers. Arlington.
Earabi, M., Hashem, A., & Nazami Vand Ghegni, H(2014).Strategic Planning Handbook. Tehran: Cultural Research. [In Persian]
Fallahtabar, N. (2016). The state of ecotourism in sustainable development of Qeshm (By utilizing of SWOT model). Regional Planning, 29-42. [In Persian]
Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiaani, P., & Azadi, H. (2015). Ecotourism Sustainable Development Strategies Using SWOT and QSPM Model: A Case Study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran. Tourism Management Perspectives, 290-297. doi:https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.09.005
Golkar, K. (2006). Adaptation of SWOT Analysis Technique for Application in Urban Design. Soffeh, 15(41), 44-65. [In Persian]
Hsu, P.-h (2019). Economic Impact of Wetland Ecotourism: An Empirical Study of Taiwan's Cigu Lagoon Area. Tourism Management Perspectives, 31-40. doi:https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.10.003
Ioppolo, G., Saija, G., & Salomone, R. (2013). From Coastal Management to Environmental Management: The Sustainable Eco-Tourism Program for the Mid-Western Coast of Sardinia (Italy). Land Use Policy,460-471. doi:10.1016/j.landusepol.2012.08.010
Jan Parvar, M., & Ghorbani Sepehr, A. (2016). Geotourism and Sustainable Tourism in Hormozgan Province. Persian Gulf Cultural and Political Studies Quarterly,111.[In Persian]
Jayawardena, C., Patterson, D., Choi, C., & Brain, R (2008). Sustainable Tourism Development in Niagara: Discussions, Theories, Projects and Insights. Contemporary Hospitality Management, 258-277. doi:10.1108/09596110810866082
Jeong, s., Moruno, L., Blanco, J., & Cabanillas, F(2014). An Operational Method to Supporting Siting Decisions for Sustainable Rural Second Home Planning in Ecotourism Sites. Land Use Policy, 41, 550-560. doi:10.1016/j.landusepol.2014.04.012
Kazeminia, A., Hultman, M., & Mostaghel, R. (2016). Why Pay More for Sustainable Services? The Case of Ecotourism. Business Research, 4992-4997.  doi:10.1016/j.jbusres.2016.04.069
Lashgari, S., Antucheviciene, J., Delavari, A., & Kheirkhah, O. (2014). Using QSPM and WASPAS Methods for Determining Outsourcing Strategies. Business Economics and Management, 729-743. doi:10.3846/16111699.2014.908789
Martha, H. (2008). Ecotourism and Sustainable Development WhoOwnsParadise? Washington, DC: Island Press.
Mohamadi, Y., Hedayatinia, S., Hasanpoor, K., Bayanati, N (2021). Identification and          Prioritization of Development Strategies in Rural Areas Based on Strategic Planning Approach: Case  Study of Asadabad Town, Hamedan Province. Geography and Development, 18(61), 183-204, 10.22111/j 10.22111.2021.5848 [In Persian]
Mohammadian Mosammam, H., Sarrafi, M., Tavakoli Nia, j., & Heidari, S (2016). Typology of the Ecotourism Development Approach and an Evaliation from the Sustainability View: the Case of Mazandaran Province, Iran. Tourism Management Perspectives, 168-178. doi:10.1016/j.tmp.2016.03.004
Mosavi, K., & Mosavi, A. (2019). Investigating the Potential of Tourism and Ecotourism in Ardakan City Using SWOT Model. Environmental Science &Technology,179-192. [In Persian]
Pforr, C. (2010). Concepts of Sustainable Development, Sustainable Tourism, and Ecotourism: Definitions, Principles, and Linkages. Hospitality and Tourism, 67-71. doi:https://doi.org/10.1080/15022250127788
Raisi, A., Salarzehi, H., Sheihaki Tash, M. (2021). Determining of Tourism Strategies in Rural Development Based on QSPM-SWOT Combined Matrix (Case Study: Sarbaz county), Geography and Development, 18(61), 283-304, 10.22111/j10.22111.2021.5854 [In Persian]
Santarem, F., Campos, J., Pereira, P., Hamidou, D., Saarinen, J., & Brito, J (2018). Using Multivariate Statistics to Assess Ecotourism Potential of Water Bodies: A Case-Study in Mauritania. Tourism Management, 67, 34-46. doi:10.1016/j.tourman.2018.01.001
Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?, Earthscan
Sharpley, R. (2010). Tourism and Sustainable Development:Exploring the Theoretical Divide. Sustainable Tourism, 1-19. doi:https://doi.org/10.1080/09669580008667346
Sharpley, R., Telfer, D. (2014). Tourism and Development: Concept and issues, Channel View Publications
The International Ecotourism Society. (2019, April25).The International Ecotourism Society. Retrieved from What is ecotourism?: https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/
Varley, P., & Medway, D. (2011). Ecosophy and Tourism: Rethinking a Mountain Resort. Tourism Management, 902-911. doi:10.1016/j.tourman.2010.08.005
Verdugo, M., Vazquez, M., García, M., & Agüera, F (2016). The relevance of psychological factors in the ecotourist experience satisfaction through ecotourist site perceived value. Cleaner Production, 124, 226-235. doi:10.1016/j.jclepro.2016.02.126
Zhang, H., & Lai Lei, S. (2012). A Structural Model of Residents’ Intention to Participate in ecotourism:The Case of a Wetland Community. Tourism Management, 33(4), 916-925. doi:10.1016/j.tourman.2011.09.012