بررسی تغییر رژیم بارش ناحیۀ خزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم‌‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری تغییرات آب‌وهوایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های روزانه 385 ایستگاه ‌ سازمان هواشناسی کشور و ایستگاه‌های وزارت نیرو طی بازة زمانی 2016-1966 رژیم بارشی ناحیه خزری و تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفت. نقشه‌های بارش روزانه با تفکیک مکانی 3×3 کیلومتر ایجاد و مشخصات عمومی بارش ماهانه و سالانه بررسی گردید. به‌منظور شناسایی رژیم بارش و تغییرات آن، نمایه فصلی بارش برای کل دورة آماری مورد مطالعه و پنج دهة اخیر برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد نمایه فصلی بارش ناحیه خزری بیانگر وجود سه نوع رژیم بارش است. کم‌ترین وسعت مکانی مربوط به رژیم بارش یکنواخت می‌باشد، که در بخش‌های کوچکی از ارتفاعات البرز دیده می‌شود. گسترده‌ترین رژیم بارشی مربوط به رژیم یکنواخت با یک فصل مرطوب‌تر است. این رژیم بارشی، در شرق و غرب ناحیه و جنوب دریای خزر مشاهده می‌شود. رژیم سوم که به رژیم عمدتاً فصلی با یک فصل خشک کوتاه مربوط می‌باشد، خط ساحلی دریای خزر، بخش‌هایی از ارتفاعات تالش و بخش کوچکی از شرق ناحیه را پوشش می‌دهد. نتایج حاصل از بررسی تغییرات رژیم بارشی ناحیه خزری طی پنج دهة اخیر نشانگر این است، مساحت تحت پوشش بارشی رژیم یکنواخت به استثنای دهة چهارم (2005-1995) کاهش چشم‌گیری داشته است. بخش اعظم ناحیه خزری طی پنج دهة اخیر دارای رژیم بارشی یکنواخت با یک فصل مرطوب‌تر می‌باشد. این رژیم بارشی در شرق و غرب ناحیه و جنوب دریای خزر دیده می‌شود. به‌سمت دهه‌های اخیر بر گستره تحت پوشش این رژیم بارشی افزوده و از سهم دو رژیم دیگر کاسته می‌گردد. رژیم بارشی عمدتاً فصلی با یک فصل خشک کوتاه‌تر، در خط ساحلی دریای خزر، بخش‌هایی از ارتفاعات تالش و بخش‌هایی از شرق ناحیه مشاهده می‌شود. نکته قابل ذکر، تغییرات فراوان این رژیم بارشی در شرق ناحیه است. به‌طور کلی می‌توان گفت که، این رژیم بارشی دارای رفتار تناوبی (کاهش-افزایش-کاهش-افزایش) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of Precipitation Regime of the Iranian Coast of Caspian Sea (ICCS)

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakereh 1
  • nasrin varnaseri gandali 2
1 Professor in Climatology, Department of Geography,University of Zanjan
چکیده [English]

In the current study, the daily data of 385 stations under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966. Precipitation regime and its changes of the Iranian Coast of Caspian Sea (ICCS) were studied. At first these stations are used in order to create maps with a spatial resolution of 3 × 3 km and the general characteristics of the monthly and annual precipitation. Then, to determine the precipitation regime and its changes, the seasonal index of precipitation was studied for the whole under investigation period and also the seasonal indices were estimated for the previous five decades. The seasonal precipitation index of the ICCS indicates three types of precipitation regime. The results of the study of the changes in the ICCS's precipitation regime over the last five decades indicate that the lowest spatial extent of the precipitation regime is related to a "Very equable" regime. The area under this regime, except in the fourth decade (1995-2005), has been significantly reduced. The mainly seasonal regime is seen "Rather seasonal with a short drier season", on the coastline of the Caspian Sea, parts of the Talesh heights and parts of the eastern region. It is worth noting that the modest changes in this regime are in the eastern part of the region. In general, it can be said that this periodic diet has a fluctuation behavior of decrease, increase, decrease, increase, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation Regime
  • Precipitation Regime Change
  • Seasonal Index
  • Caspian region
بابایی‌فینی، ام‌‌السلمه؛ ابراهیم فتاحی (1393). طبقه‌‌بندی الگوهای سینوپتیکی بارش‌‌زا در سواحل دریای خزر، پژوهش‌‌های جغرافیای طبیعی. سال 46. شمارة 1. صفحات 42-19.  https://jphgr.ut.ac.ir/article_50617.html
بابائیان، ایمان (1380). بررسی الگوی سیل تابستان 1380 استان‌‌های گلستان و شمال خراسان، بولتن علمی مرکز اقلیم‌‌شناسی. شمارۀ 5. صفحات 43-24.  https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=16273
پیشوایی، محمدرضا؛ ارمغان انصاری‌بصیر؛ فرید اسماعیل‌‌زاده (1385). ارزیابی رژیم بارش فصلی و تغییرات آن در ایران با استفاده از روش هارمونی، کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. صفحات 8-1. https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=11187
جانباز قبادی، غلامرضا؛ عباس مفیدی؛ آذر زرین (1390). شناسایی الگوهای همدید بارش‌‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌‌ریزی محیطی. سال 22. شمارۀ پیاپی 42. صفحات 40-23. https://gep.ui.ac.ir/article_18492.html
جهانبخش، سعید؛ فریبا کرمی (1378). تحلیل سینوپتیکی تأثیر پرفشار سیبری بر بارش سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی. شمارۀ 55 و 54. صفحات 131-107. http://georesearch.ir/article-1-403-fa.html
حسینی، سیدمحمد (1393). واکاوی همدید پرفشار دریای سیاه و نقش آن در تغییرات دما و بارش ایران زمین، رسالۀ دکتری رشتۀ جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم‌‌شناسی. دانشگاه اصفهان. دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌‌ریزی. گروه جغرافیای طبیعی. https://lib.ui.ac.ir/inventory/3/11756.htm
حلبیان، امیرحسین؛ علیرضا دهقانپور؛ زیتب عاشوری قلعه رودخانی (1395). تحلیل همدید بارش‌‌های حدی و فراگیر در کرانه‌‌های شرقی خزر، جغرافیا و مخاطرات محیطی. شمارۀ 19. صفحات 57-37. https://geoeh.um.ac.ir/index.php/article_30090.html
خسروی، محمود؛ ناصر جاودانی خلیفه؛ سهراب محمدنیا قرائی. (1382). بررسی انطباق سری‌‌های زمانی دمای مشهد با تغییرات و نوسانات دمای کرۀ زمین، سومین کنفرانس منطقه‌‌ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم. اصفهان. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=175268
خوشحال‌دستجردی، جواد (1376). تحلیل و ارائۀ مدل‌‌های سینوپتیک کلیماتولوژی برای بارش‌‌های بیش از صد میلی‌‌متر در سواحل جنوبی دریای خزر، رسالۀ دکتری جغرافیای طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. https://jgrd.um.ac.ir/article/view/33472/article_33405.html
خوش‌‌کیش، اسدالله (1396). اثرات گرمایش جهانی بر سامانۀ پرفشار سیبری و نقش آن بر نوسانات دما و بارش ایران، رسالۀ دکتری آب‌وهواشناسی گرایش تغییر اقلیم. دانشگاه لرستان. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا. https://lib.ui.ac.ir/inventory/3/11756.htm
رحیم‌‌زاده، فاطمه؛ اکرم هدایت دزفولی؛ آرزو پور اصغریان (1390). ارزیابی روند و جهت نمایه‌‌های حدی دما و بارش در استان هرمزگان، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه. شمارۀ 21. صفحات 116-97. https://gdij.usb.ac.ir/article_583.html
سلیقه، محمد؛ محمدحسین ناصرزاده؛ تهمینه چهره‌‌آرا (1395). بررسی رابطۀ شاخص‌‌های NCPI و CACO با بارش‌‌های فراگیر پاییزه، سواحل خزر جنوبی، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال 16. شمارۀ 4. صفحات 238-217. https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2719-fa.pdf
عساکره، حسین؛ رباب رزمی (1390). تغییر رژیم بارش‌ شمال‌‌غرب‌ایران،نشریۀ پژوهش‌‌های اقلیم‌‌شناسی. سال 2. شمارۀ 7 و 8. صفحات 114-99. https://georesearch.ir/article-1-421-fa.pdf
عساکره، حسین (1389). تحلیلی بر تغییر رژیم بارش در استان زنجان، مجلۀ علمی و فنی نیوار. شمارۀ 71-70. صفحات 76-63. http://nivar.irimo.ir/article_13230.html
عساکره، حسین. (1390). مبانی اقلیم‌‌شناسی آماری، انتشارات دانشگاه زنجان. چاپ اول. زنجان. http://www.znu.ac.ir/members/books/asakereh-hossein
 عساکره، حسین؛ آذر بیرانوند؛ مختار فتاحیان؛ حسن شادمان (1396). تحلیل روند جابه‌جایی رودباد و پرفشار جنب حاره بر فراز خاورمیانه و رابطۀ آن با اقلیم ایران، فصلنامۀ فضای جغرافیایی. سال 17. شمارۀ 58. صفحات 315-303. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/browse.php?a_id=1392&sid=1&slc_lang=fa
عساکره، حسین؛ هوشنگ قائمی؛ مختار فتاحیان (1395). اقلیم‌‌شناسی مرز شمالی پشتۀ پرفشار جنب حاره برروی ایران‌‌، نشریۀ پژوهش‌‌های اقلیم‌‌شناسی. سال 7. شمارۀ 25 و 26. صفحات 32-21. http://clima.irimo.ir/article_42067.html
علیجانی، بهلول (1387). آب‌وهوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ هشتم. تهران. 
علیجانی، بهلول؛ حسین محمدی؛ آتوسا بیگدلی (1386). نقش الگوهای فشار در بارش‌‌های سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین. سال 4. شمارۀ 16. صفحات 52-37.  https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5855.html
علیجانی، بهلول (1385). اقلیم‌‌شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت. چاپ دوم، تهران.
علیجانی، بهلول (1372). مکانیزم‌‌های صعود بارندگی‌‌های ایران، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. شمارۀ 1. صفحات 101-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=20829
علیزاده، امین (1386). اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد.
غیور، حسنعلی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی؛ حمید نوری (1390). تحلیل زمانی و مکانی رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی. سال 25. شمارۀ 100. صفحات 30-1. https://journals.ui.ac.ir/article_17881_46b45fe6543e41d1da74615415eb0f08.pdf
قائمی، هوشنگ؛ آذر زرین؛ مجید آزادی؛ منوچهر فرج‌‌زاده اصل (1386). تحلیل الگوی فضایی پرفشار جنب حاره برروی آسیا و آفریقا، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی. دورۀ 13. شمارۀ 1. صفحات 245-219.  https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-8891-fa.html
قشقایی، قاسم (1375). بررسی اثر فرابار سیبری بر بارش‌‌های پاییزی سواحل جنوبی خزر، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی. دانشگاه تربیت معلّم.
کاویانی، محمدرضا؛ حسین عساکره (1384). بررسی آماری روند بلندمدت بارش سالانۀ اصفهان. مجلۀ پژوهش دانشگاه اصفهان. شمارۀ 1. صفحات 162-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60513
محمدنژاد، علیرضا؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌‌نژاد (1388). اثر بازه‌‌های نوسان سالانۀ کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار سیبری بر چرخندزایی مدیترانه و بارش ایران، مجلۀ فیزیک زمین و فضا. دورۀ 35. شمارۀ 4. صفحات 130-115. https://jesphys.ut.ac.ir/article_21448.html
مرادی، حمیدرضا (1383). نقش دریای خزر در شرایط بارشی سواحل شمال کشور، مجلۀ علوم و فنون دریایی ایران. دورۀ 3. شمارۀ 3-2. صفحات 87-77. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=54624
مسعودیان، سید ابوالفضل (1390). آب‌وهوای ایران، انتشارات شریعۀ توس. چاپ اول. مشهد. https://www.adinehbook.com/gp/product/9648557282
مفیدی، عباس؛ آذر زرین؛ میثم کارخانه (1393). بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر، مجلۀ ژئوفیزیک ایران. جلد 8. شمارۀ 1. صفحات 176-140. http://www.ijgeophysics.ir/article_33538.html
نساجی‌زواره، مجتبی؛ علی‌محمد خورشیددوست؛ علی‌اکبر رسولی؛ علی سلاجقه (1395). آنالیز روند تغییرات دما و بارش با استفاده از سری‌‌های زمانی همگن (مطالعۀ موردی: ناحیۀ خزر)، مرتع و آبخیزداری. مجلۀ منابع طبیعی ایران. دورۀ 69. شمارۀ 3. صفحات 752-739. https://jrwm.ut.ac.ir/article_61514.html
Alexandersson, H (1986). A Homogeneity Test Applied to precipitation data, Journal of Climatology. Volume 6. Issue 6. PP.661-675. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.3370060607
Archer, C.L. & Caldeira, K (2008). Historical trends in the jet Streams, Atmospheric Science. Volume 35. Issue 8. PP: 1-6. https://iri.columbia.edu/~blyon/REFERENCES/P4.pdf
Burt.T.P and Horton, B.P (2007). Inter-decadal variability in daily rainfall Durham (UK) since the 1850s, International Journal of climatology. Volume 27. Issue 7. PP: 945-956. https://earth.sas.upenn.edu/content/inter-decadal-variability-daily-rainfall-durham-uk-1850s
Fumiaki, F., Yamazaki, N., Kobayashi, K., Nakamigawa, H (2007). Long Term Changes of Temperature Extremes and Day-Today Variability in Japan, Meteorology and Geophysics. Issue 58. PP: 63-72. https://www.jstage.jst.go.jp/article/mripapers/58/0/58_0_63/_article/
Haghton, J. T., Y.Ding, D. J. Griggs ,M. Noguer, P. J. van der Linden, X .Dai, K, Maskell , and C. A. Johnson, Eds (2001). Climate change 2001: The scientific basis, Cambridge University Press. PP:881 .https://www.un.org/en/climatechange
Hudson, R.D (2012). Measurements of the movement of the jet streams at mid-latitudes, in the Northern and Southern Hemispheres, 1979 to 2010, Atmos Chem Phys. No 12. PP:7797-7808. https://acp.copernicus.org/preprints/11/31067/2011/acpd-11-31067-2011.pdf
Jacobeit, J (1987). Variations of trough position and precipitation patterns in the Mediterranean area, Journal Climate. Vol 7. PP: 453-476 .https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4101132
Jun-Ichi, Hamada, Yamanaka, Manabu .D, Matsumoto, Jun. Fukao, Schoichiro. Winarso, Paulus. Agus and Sribimawati, Tien (2002). Spatial and Temporal Variations of the Rainy Season over Indonesia and their Link to ENSO, Journal of Meteorological Society of Japan. Vol 80. No 2. PP:285-310. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/80/2/80_2_285/_article
Khalili, A (1973). Precipitation patterns of Central Elburz, Theoretical and Applied Climatology. No 21(2). PP: 215-232. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02243729
Livada, D. N. Asimakopoulos (2005). Individual seasonality index of rainfall regimes in Greece, Clim Res. Vol 28. PP: 155-161. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005ClRes..28..155L/abstract
Lucas, Christopher. Timbal, Bertrand and Nguyen, Hanh (2014). The expanding tropics: a critical assessment of the observational and modeling studies, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. Vol 5. PP: 89-112. https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.251?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+have+intermittent+access+on+8th+August+2015+from+10%3A00-16%3A00+BST+%2F+05%3A00-11%3A00+EDT+%2F+17%3A00-23%3A00+SGT+for+essential+maintenance.++Apologies+for+the+inconvenience.
New M, Todd M., Hulme M, Jones PD (2001). Precipitation Measurements and Trends in the Twentieth Century, International Journal of Climatology. PP: 89-106. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.680
Panagiotopoulos, F., Shahgedanova, M. and Stehenson, D (2005). Observed Trend and Teleconections of the Siberian High: A Recently Declining Center of Action, Journal of climate. Vol 18. No 2. PP: 1411-1422. https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/18/9/jcli3352.1.xml
Pavia, E. G (2008). Annual and Seasonal Surface Air Temperature Trends in Mexico, International Journal of Climatology. No 29. 1324-1329. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.1787
Ramos. M. C (2001). Rainfall distribution patterns and their change over time in a Mediterranean area, Theor Appl Climatol. No 69. PP: 163-170. https://link.springer.com/article/10.1007/s007040170022
Sahsamanoglou, H. S. Makrogiannis, T. J and Kallimopoulos, P. P (1991). Some aspects of the basic characteristics of the Siberian anticyclone, International Journal of Climatology. No 11(8). PP: 827- 839. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.3370110803
Scott, C.M and Shulman, M. D (1979). An areal and temporal analysis of precipitation in the northern United States, Journal of Applied Meteorrology. Vol 18. PP: 627-633.  https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/18/5/1520-0450_1979_018_0627_aaatao_ 2_0_co_2.xml
Sumner, G (1988). Precipitation Process and Analysis, John Wiley & Sons Ltd.UK.PP: 368. https://www.amazon.com/Precipitation-Analysis-Graham-N-Sumner/dp/0471905348
Tan, K. Ch (2017). Trends of rainfall regime in Peninsular Malaysia during northeast and southwest monsoons, Journal of Physics: Conf. Series 995. PP:1-8. https://www.researchgate.net/publication/260146047_Trends_in_Peninsular_Malaysia_Rainfall_Data_During_the_Southwest_Monsoon_and_Northeast_Monsoon_Seasons_1975-2004
Trigo R, Zoplaki E, et al (2006). Relations between Variability in the Mediterranean Region & Mid-latitude Variability, In Chapter 3 of Mediterranean Climate Variability, Lionello P, MalanotteRizzoli P, Boscolo R (eds). Elsevier Developments in Earth & Environmental Sciences, 4: Amsterdam, 179-226. https://www.elsevier.com/books/mediterranean-climate-variability/lionello/978-0-444-52170-5
Trigo, I. F., Davies, T. D., and Bigg, G. R (2000). Decline in Mediterranean rainfall caused by weakening of Mediterranean cyclones, Geophys. Res. Lett. Vol. 27. PP: 2913-2916. .https://www.semanticscholar.org/paper/Decline-in-Mediterranean-rainfall-caused-by-of-Trigo-Davies/d7276571a19b3bf6b04dd611e587c1e3233b871e
Turkesh, M., Sumer, M. U., Demir, S (2002). Re-Evaluation of Trends and Changes in Mein, Maximum and Minimum Temperature of Turkey for the Period 1929-1999, International Journal of Climatology. No 22. PP: 1334-1346. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.777
Ye. H and Cho. H. R (2001). Spatial and temporal characteristics of intraseasonal oscillation of precipitation over the United States, Theor. Appl. Climatol. No.68. PP:51-66. https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.2146
Zappa, G., Shaffrey, L.C., Hodges, K.I., Sansom, P.G and Stephenson, D.B (2013). A multimodel assessment of future projections of North Atlantic and European extratropical cyclones in the CMIP5 climate models, J Clim. No 26. PP:5846-5862. https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/26/16/jcli-d-12-00573.1.xml
Zappa, G., Hawcroft, K. M., Shaffrey, L., Black, E and Brayshaw, J.D (2015). Extratropical cyclones and the projected decline of winter Mediterranean precipitation in the CMIP5 models, Clim Dyn. No.45. PP:1727-1738. https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-014-2426-8