بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه¬ی مورد مطالعه: شهر بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.587

چکیده

مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی­ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، علی­رغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی، کارکردی و زیبایی­شناسی دارد با جانمایی کاربری­های ناهمگن و ناسازگار به­فضایی با ساختاری منفصل، فاقد هویت و مغشوش مبدل شده­ است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با اُفت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر آسیب­های جدی به­سیما و هویت شهرها  واردکرده است. هدف این مقاله بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر بابلسر به عنوان یک شهر توریستی و دانشگاهی است. بدین منظور از روش­های توصیفی و تحلیلی با استناد به معیارها و شاخص­های مربوطه استفاده شده است.
مجموعه معیارهای تحقیق در زمینه­ی انواع کاربری­ها، عناصر و اجزای معبر اصلی، اطلاع­رسانی شهری و کیفیت کالبدی و نمای ساختمان­های مجاور می­باشد. نتایج نشان می­دهد کیفیت کالبدی و کارکردی محدوده­ی مورد مطالعه براساس مجموعه شاخص­های تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بی­توجهی به سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه¬ی مورد مطالعه: شهر بابلسر