شناسایی موانع گردشگر پذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد سیوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد ایوان غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایوان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22111/gdij.2020.5472

چکیده

در سال‌های اخیر گردشگری و گردشگرپذیری روستایی به عنوان راهکارهای جدیدِ توسعه مناطق روستایی به‌منظور تأمین نیازمندی-های روستاییان، جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه آنها، اشتغال‌زایی و ... ارائه شده است. اما در مناطق روستایی موانعی وجود دارد که روند توسعه گردشگری را با مشکل مواجه می‌سازد. لذا هدف این پژوهش شناسایی موانع گردشگرپذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد سیوان است که با رویکرد کیفی – کمی انجام گرفته است. در روش کیفی 15 نفر از مسئولان و متخصصان گردشگری و توسعه روستایی به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب و از آنها مصاحبه به عمل آمد. پس از مشخص شدن موانع پرسشنامه‌ای از نتایج مصاحبه طراحی و در اختیار نمونه آماری در بخش کمی قرار گرفت. در مرحله کمی تعداد 236 نفر از ساکنان روستا با استفاده از فرمول کوکران، 100 نفر از گردشگران و 30 نفر از مسئولان به شیوه تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده به شیوه صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 969/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به صورت تحلیل همزمان و تشخیص محقق و در بخش کمی، از آزمون t تک‌نمونه‌ای و فریدمن در نرم‌افزار آماری spss استفاده شده است. یافته‌های کیفی حاکی از استخراج دو مقوله مرکزی و 5 مقوله اصلی داشت. در مرحله کمی مقوله‌های مرکزی و اصلی به عنوان موانع گردشگرپذیری روستایی در دو دسته عوامل بیرونی (اقتصادی-مالی، اداری-ساختاری) و عوامل درونی (اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-فضایی و زیرساختی-رفاهی) مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین عامل زیرساختی - رفاهی با میانگین رتبه (11/3) و عامل اجتماعی - فرهنگی با میانگین رتبه (86/2) به ترتیب به‌عنوان اثرگذارترین و کم‌اثرترین موانع شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of tourist attraction obstacles in the tourism destination of Heydarabad Siwan

نویسندگان [English]

  • karen Fatahi 1
  • esfandyar mohammadi 2
1 Department of Architecture, Eyvan-e-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eyvan, Iran.
2 Associate Professor of Business Management, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In recent years, tourism and rural tourism have emerged as new ways of developing rural areas in order to meet the needs of villagers, preventing their free migration, employment and .... But there are obstacles in the rural areas that make the development of tourism difficult. Therefore, the purpose of this study is to identify the tourist attractions of the tourist destination of Hyderabad Sivan, which has been carried out with a quantitative approach. In qualitative method, 15 officials and experts of tourism and rural development were selected by bullet sampling method and interviewed. After identifying the obstacles, a questionnaire was drawn from the interview results and was provided to the statistical sample in the quantitative section. In a small stage, 236 villagers were selected using Cochran formula, 100 tourists and 30 officials in a simple random sampling and distributed among them. Validity of the questionnaire was confirmed by the formal and reliability of Cronbach's alpha of 0.996. Data analysis in the qualitative section was performed as a simultaneous analysis and recognition by the researcher, and in the quantitative part, one-sample t-test and Friedman test were used in the statistical software of SPSS. The results indicated that there were five administrative, social, cultural, welfare infrastructure, economic and financial infrastructures and physical-spatial infrastructures as obstacles to rural tourism in Hyderabad. Infrastructure factor - welfare with average rating (3.11) and socio-cultural factor with average rating (2.86) were identified as the most important and least important barriers, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • rural tourism
  • barriers
  • Heydarabad village
-  استراس، آنسلم؛جولیت کوربین (1385).اصول روش تحقیق کیفی (نظریۀ مبنایی؛ رویه‌‌ها و شیوه‌‌ها)، مترجم: رحمت‌‌الله رحمت‌‌پور.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
-  اکبریان‌ونیزی، سعیدرضا (1395). سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان سپیدان)، پژوهش‌‌های روستایی. دورۀ 7. شمارۀ 1. صفحات 193-167.
 
-  رحیمی، داریوش؛ محمود رنجبردستانی (1391). ارزیابی و اولویت‌‌‌بندی جاذبه‌‌های اکوتوریسم: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیار ی، فصلنامة مطالعات شهری منطقه‌‌‌ای. شمارۀ 14. 150-131.
-  شوکتی‌‌آمقانی، محمد؛ رضا اسحاقی؛ احد ماهری؛ روح‌الله رضیی؛ حسین شعبانعلی‌‌فمی (1395). بررسی موانع توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعۀ موردی: روستای ساحلی آق‌‌گنبد)، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی. سال 16. شمارۀ 53. 37-23.
 
-  ضرابی، اصغر؛ جمال محمدی؛ محمدعلی فیروزی؛ مجید گودرزی (1390). برنامه‌‌ریزی توسعۀ گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)، مجله علمی تخصصی برنامه‌‌ریزی فضایی. شمارۀ 2. 24-1.
 
-  عبدالمنافی، طاهره؛ مصطفی ازکیا (1390). عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقۀ روستایی کلاردشت، پژوهش‌‌های ترویج و آموزش کشاورزی. دورۀ 4. شمارۀ 1. پیاپی 13. 111-97.
 
-  فراهانی، حسین؛ سوران منوچهری (1394). شناسایی موانع و مشکلات توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان، مجلۀ پژوهش و برنامه‌‌ریزی روستایی. سال 4. شمارۀ 1. شمارۀ پیاپی 9. 172-161.
 
-  قبادی، پرستو؛ عبدالحمید پاپ‌‌زن؛ کیومرث زرافشانی؛ شهپر گراوندی (1391). مطالعۀ وضعیت گردشگری روستایی در روستای خانقاه از دیدگاه اهالی روستا؛ با استفاده از تئوری بنیانی، مسکن و محیط روستا. دورۀ 31. 82-71.
 
 
-  کاظمی، مهدی (1390). مدیریت گردشگری، چاپ اول. تهران. انتشارات سمت.
 
-  کرمی‌دهکردی،مهدی؛ خلیل کلانتری (1390). شناسایی‌ مشکلات‌گردشگری روستایی استان‌چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی. پژوهش‌‌‌های روستایی. شمارۀ 7. 30-1.
 
-  کنجوری، طاهره؛ محسن شوکت‌‌فدایی (1393). بررسی موانع و محدودیت‌‌های توسعۀ گردشگری روستایی، اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران. 18 اردیبهشت 1393.
 
-  لطیفی، سمیه؛ کریم نادری‌‌مهدیی؛ لیلا زلیخایی سیار (1392). موانع مؤثر بر توسعۀ فعالیت‌‌های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تأکید بر روستاهای هدف گردشگری)، فصلنامۀ برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. سال 3. شمارۀ 9. 87-77.
 
-  مدهوشی، مهرداد؛ نادر ناصرپور (1391). ارزیابی موانع توسعۀ گردشگری در استان لرستان، پژوهشنامۀ بازرگانی.  شمارۀ 3. 232-215.
 
-  معاونت سرمایه‌‌‌گذاری استان ایلام (1388). انجام مطالعات طرح راهبردی- ساختاری 11 روستای هدف گردشگری در استان‌‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان، جلد اول: سیمای محیط‌طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و بررسی ظرفیت‌‌‌های گردشگری (روستای حیدرآباد- استان ایلام).
 
-  موحدی، رضا؛ نسیم ایزدی؛ وحید علی‌‌‌آبادی (1395)، تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای فش، شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه)، دو فصلنامۀ مطالعات اجتماعی گردشگری. سال 4. شمارۀ 8.  126-99.
 
-  مودودی، مهدی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ حمید شایان؛ محمود ضیایی (1394)، نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌‌ای. سال 13. شمارۀ 2. پیاپی 25. 28-1.
 
-  مهدیان بروجنی، محسن؛ مصطفی احمدوند (1393). واکاوی موانع و چالش‌‌های توسعۀ گردشگری روستایی در منطقۀ دنا، دیدگاه جامعۀ میزبان. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌‌ای. شمارۀ 10. 128- 113.
 
-  نعمت‌‌اللهی، زهرا؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مسعود حسین‌‌زاده (1395). اولویت‌‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران، نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی. جلد 30. شمارۀ 3.  226-218.
 
-   Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Electronic journal of business research methods, 2 (1), 1-10
 
-   Barkauskas, V., Barkauskiene, K., Jasinskas, E., (2015), Analysis of macro environmental factors influencing the development of rural tourism: Lithuanian case, Procedia-Social and Behavioral Sciences 213,167 – 172.
 
 
-   Dabour, N (2003). Problems and prospects of sustainable tourism development in the OIC countries: Ecotourism. Journal of Economic Cooperation, 24(1), 25-62.
 
-   Dritsakis, N. (2006). Tourism as A a long-rune economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analaysys. Department of Applied Informatics, University of Macedonia Economics and Social Sciences.
 
-   Falak, Sh and Ch., Lomay and Y., Alvin, (2014): A repositioning strategy for rural tourism in Malaysia, Procardia, social and behavior sciences, V: 144, PP412-415.
 
-   Garrod, Brian, Wornell, Roz and Youell, Ray, (2006): Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism, Journal of Rural Studies 22, 117-128.
 
-   Kakroodi, Negar. And Moshkel Gosha, Ghasem. (2013). The role of Ecotourism in Rural Sustainable Development Case Study of the Javaherdeh Village, Ramsar, Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(6)529-534.
 
 
-   Kala, C.P. (2013). Ecotourism and sustainable development of mountain communities: a study of Dhanaulti Ecopark in Uttarakhand State of India. Applied Ecology and Environmental Sciences, 1 (5), 98-103.
 
-   Nsukwini, Sakhile. And Bob, Urmilla. (2016). The socio-economic impacts of ecotourism in rural areas: a case study of Nompondo and the Hluhluwe-iMfolozi Park (HiP). African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 5 (3),1- 15.
-   Rathore, N., (2012), Rural tourism impact, challenges and opportunities, Journal of Business Economics & Management Research, 2 (2): 252- 260.
 
-   Sebele, L.S., (2010), Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary trust, central district, Botswana, Journal of Tourism Management, 31: 136-146.
 
-   Szabo, Bernadett (2005). Rural Tourism asAlternative Income souece for Rural Areasalong the Hortobagy. Jahrbuch dero Osterreichischen Gesellschaft for Agroeconomie. 12. 27-35.
 
-   Wang, L., &Yotsumoto, Y (2019). Conflict in tourism development in rural China, Tourism Management, 70, PP:188-200.