تحلیل رابطۀ بین انگیزه‌های گردشگری شهروندان کلان‌شهر تبریز و مقاصد گردشگری آن‌ها در استان آذربایجان شرقی با رویکرد ژئوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22111/gdij.2020.5471

چکیده

در صنعت گردشگری، انگیزش را اصلی ترین مفهوم در انتخاب مقصد می دانند. انگیزه ها مشخص می کنند که چرا گردشگران به سفر می روند و یا یک فعالیت خاص را در آن سفر انجام می دهند. ارزیابی انگیزه های گردشگران به ما اجازه می دهد که نیازها و ترجیحات گردشگران را بدانیم و درک کنیم. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین انگیزه ها و مقاصد گردشگری شهروندان کلانشهر تبریز در استان آذربایجان شرقی با رویکرد ژئوتوریسم می باشد. بدین منظور 28 مقصد مهم گردشگری در سطح استان آذربایجان شرقی انتخاب و رابطه آنها با انگیزه های گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان کلانشهر تبریز بصورت تقریبی 1800000 نفر برآورده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. براین اساس 400 پرسشنامه توزیع شد که 384 پرسشنامه مورد قبول برگردانده شد. برای تجزیه تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد که بین مقاصد گردشگری ژئوتوریستی و انگیزه های گردشگری شهروندان ارتباط مثبت و رابطه معنی د

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between the tourism motivations of the Tabriz metropolitans’citizens and their tourism destinations in East Azerbaijan by geo tourism approach

نویسندگان [English]

  • davood mokhtari 1
  • shahram rostaei 1
  • vahid emami kia 2
چکیده [English]

In tourism industry, attitude is considered as the main concept in selecting destination. Motivation specifies the reason of the tourists for travel or doing a specific activity during trip. Evaluation of the tourists’ motivations allows us to know their needs and preferences. This research aimed at investigating the relationship between tourism motivations of the Tabriz metropolitans’citizens and their tourism destinations in East Azerbaijan by geo tourism approach. For doing so, 28 important tourism destinations in East Azerbaijan province were selected and their relationship with touristic motivations was analyzed. The research method was descriptive analytical and correlative. The statistical population consisted of approximately 1800000 citizens of Tabriz metropolitan. The research sample was determined 384 individuals via Cochran formula. Accordingly, 400 questionnaires were distributed and 384 acceptable questionnaires were returned. For analysis of the demographic characteristics descriptive statistics and in the inferential statistics, Pearson Correlation Test and multivariate regression were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between the geo-touristic destinations and the citizens’ touristic motivation. Among the tourists’ motivation, circulation in the nature has the most powerful dimension relative to other motivations in the geo touristic destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism motivation
  • Tabriz metropolitan citizens
  • tourism destinations
  • geo tourism
-  بنسبردی، علی؛ میثم رحیمی‌زاده؛ حسن اسدی؛ احمد محمودی (1392). ارتباط بین انگیزه‌ها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی استان تهران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت ورزش.دورۀ 5.شمارۀ2.صفحات69-53.
10.22059/JSM.2013.35709
 
-  صفدری، المیرا؛ رمضان‌زاده، محمدی، محمدحسن زال  (1396). تحلیل رابطۀ بین انگیزه‌های دانش شهر تهران و انتخاب مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی رودبار تهران، تهران)، گنگرۀ ملی مدیریت و برنامه‌ریزی‌شهری نوین. ایران. تهران. 20 شهریور 1396.
 
-  طولابی، زینب؛ سیمین نصرالهی (1396). تأثیرات منابع اطلاعات بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان خرم‌آباد)، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. سال دوازدهم. شمارۀ 38. صفحات 127-111.
 
 
-  رامشت، محمدحسین (1392). قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح‌آباد شهرستان مهران، مجلۀ چشم‌انداز جغرافیایی. شمارۀ 9. صفحات 86-70.
-  رضوانی،محمدرضا؛ حسنعلی فرجی؛ علیرضا دربان‌آستانه، هادی کریمی(1396). تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر در مقصدهای گردشگری روستای (منطقۀ مورد مطالعه: منطقۀ اورامانات استان کردستان)، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری. سال ششم. شمارۀ 23. زمستان 1396. صفحات 136- 105.
 
-  زارعی، قاسم؛ محمد باشکوه؛ زینب محمودی (1397). تمایل همبستگی همه‌جانبۀ ابعاد ارزش ویژۀ برند مشتری محور مقصد گردشگری سرعین، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. سال سیزدهم. شمارۀ 42.
 
-  نکوییصدری، بهرام (1388). ژئوتوریسم جهانی؛ اثر نیوسام و داولینگ، فصل دوازدهم. ترجمۀ بهرام نکویی صدری.تبریز.منطقۀ آزادتجاری ارس. صفحات 499-465.
 
-  مختاری، داود (1394). ژئوتوریسم. انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول.
 
-  مختاری، داود(1393).اصول موضوعۀ دانش‌ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم، فصلنامۀ علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. شمارۀ 1. صفحات 108-91.
 
-  مقدری، عباس؛ محبوبه بابایی (1396). بررسی موانع اجتماعی و حقوقی رشد صنعت گردشگری در استان مازندران، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی. صفحات‌ 87-71.
-  موحد،علی (1386). گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه  شهید چمران اهواز. چاپ اول.
 
-  مهرپویا، عباس؛ علی‌اصغر مروّت (1390). ژئوتوریسم: شاهراهی ماندگار و پایدار به‌سوی زیبای آرمانی در زمین، فصلنامۀ علوم زمین. شمارۀ 81. صفحات 221-217.
 
-  کاظمی، مهدی (1389). مدیریت گردشگری، انتشارات سمت. چاپ چهارم. تهران. صفحات 72-71.
 
- Chow, H. W., Ling. G. J., Yen, I(2016). “Building Motivation equity through industrial tourism”. Asia Pacific Management Review,22(2)PP:70-72.
 
- Cong, Chi le. (2017). Factors affecting European tourists Satisfaction in Nha Trang city (Perceptions of destination quality), Interactional Journal of Tourism Cities,Vol.3,No.4,PP.350-362.
 
- Dowling, Ross K (2013). "Global ecotourism- on emerging form of sustainable tourism." Gzech Journal of Tourism 2(2): PP:59-79.
 
- Farsani, N.T (2012). Sustainable Tourism in Geoparks through Geotourism and Networking, PhDthesis,university of Aveiro,Portugal PP.9-116.
- Hose, T. A (2000). Europen "Geotourism". Geological interpretation and Geoconservation promotion for tourists. In: Barettino,D. Wimbeldon. W.A. P & Gallego, E. (Eds), Madrid, spain: PP.127-146.
 
- Javid, Seyidov (2016). Parametrs of influencing local tourists decision- making on choosing a destination (case study: Azerbaijan), Journal economic, Vol 95, No. 3, PP. 11-127.
 
- Jiang, J (2008). Evaluation of the potential of Tourism to the contribute to local Sustainable Development: A case study of Tengton Village, china, Massey University, New Zeoland.
 
- Reynard.  E  (2008). Scientific research and tourist promotion of geomorphologic heritage, Geographic fascia e Dina micaQuaternaries, 31(2): PP.225-230.
 
- Stueve, A., Cook, D, S., Dawn, D (2002). The Greotourism study phase I Executive Summary. The Research Department of the Travel Industry Association of America Washington, D.C.
 
- Stueve. A., Cook, d, S., (2002), The ecotourism study phase executive Summary. The research department of the travel Industry Association of American Washington D.C.
- Tran phi, Hoang. (2016). Factors affecting the decision of the selection of foreign tourists for A tourist destination (Case study: da nang city, Vietnam, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 10, PP.86-97.
 
- Tessitore, T., Pandelare, M., Van Kerckhove, A. (2014). The Emoting Race to India: Prominence in reality television affects destination image and travel intentions. Tourism Management. 42, PP:3-12.
 
- Yoon, y, Guesoy. D., & chen, J. S (2001). Validating a tourism development theory structural equation modeling. Tourism Management 22 (4): PP 362-372.