بررسی تغییرات باد منجیل و جایگاه آن در توسعۀ پایدار منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل، اصفهان،ایران

10.22111/gdij.2020.5466

چکیده

باد همچون سایر عوامل آب و هوایی جنبه های مختلف زندگی انسان ها را متأثر می سازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با هدف بررسی روند تغییرات باد منجیل انجام شده است. پس از اخذ داده های روزانه سرعت باد ایستگاه منجیل طی دوره آماری 1993-2016، فراوانی سرعت باد حداکثر سالانه و ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. از توزیع های لوگ نرمال، ویبول و کمترین مقدار حد به منظور تعیین توزیع چگالی احتمال سرعت باد استفاده و بمنظور بررسی تغییرات احتمال وقوع انواع باد در سری زمانی، میانگین و واریانس ها در منحنی های تابع چگالی احتمال مقایسه گردید. برای بدست آوردن معادله خط روند، مدل چند جمله ای درجه 3 برای سال و تمام ماه ها بهترین برازش را نشان داد. نتایج به دست آمده نشان داد تقریباً به جز ماه دسامبر تمام ماه های سال شرایط طوفانی را تجربه می کنند. مدل توزیع ویبول بر داده های ماه های آوریل، ژولای، اوت و سپتامبر، مدل توزیع کمترین مقدار حد بر داده های ژوئن و مدل لوگ نرمال بر سایر ماه ها بهترین برازش را دارند. جهت باد غالب شمالی است. مقایسه میانگین و واریانس ها در دو مقطع زمانی 2004-1993 و 2016-2005 نشان داد کاهش میانگین در تمام ماه ها باعث کاهش احتمال وقوع تندبادها و افزایش وقوع نسیم در زمستان و پاییز و کاهش احتمال وقوع توفان ها و افزایش تندبادها در بهار و تابستان می گردد. از سوی دیگر افزایش واریانس در ماه های آوریل، ژوئن، ژولای و نوامبر حاکی از افزایش احتمال وقوع فرین های زیاد و کم است. پیش بینی ها نشان داد سرعت باد دارای نوسانات دوره ای است. استیلای باد منجیل در بیش از 310 روز از سال می تواند سبب برخورداری منطقه از پتانسیل های لازم جهت هر گونه توسعه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Manjil wind changes and its position in sustainable development of the area

نویسندگان [English]

  • nasrin nikandish 1
  • hedeih akbari gamsari 2
1 PNU University center of Aran & Bidgol
چکیده [English]

Wind, like other climatic factors affect different aspects of human life. The research method is descriptive-analytic. The purpose of the study is to study the trend of wind changes in the manjil. The daily wind speed data of the Manjil Station was obtained from the Iranian Meteorological Organization during the statistical period of 1993-2016. Using the Beaufort scale, the frequency of maximum wind speed was measured annually and monthly. Log-normal distribution, Weibull and the lowest level was used to determine wind speed probability density distribution. Examine possible changes in the wind in time series, the mean and variance in the probability density function curves were compared. Using three-level polynomial model, for the year and all months, three periods of forecasting were performed. The results showed that almost all of the months of the year are experiencing stormy weather, except for December. The mean and variance in the two time periods 2004-1993 and 2016-2005 were compared. The results showed that the average decrease in all months reduces the probability of occurrence of gusts and increases the occurrence of the breeze in winter and autumn. Increased variance in April, June, July and November showed an increase in the occurrence of extreme high and low. Projections indicate that the wind speed has a periodic fluctuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind Speed
  • Manjil
  • Climate Change
  • Log-Normal
  • Process
-    ، سعید؛ یعقوب دین‌پژوه؛ مجید رضایی‌بنفشه؛ مرضیه اسمعیل‌پور (1394). مقایسۀ روش‌های برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت انرژی باد در استان آذربایجان شرقی، مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. سال 26. پیاپی 59. شمارۀ 3. صفحات 80-61/
 
-    رضایی‌بنفشه، مجید؛ خدیجه جوان؛ بتول زینالی (1390). بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران، فصلنامۀ جغرافیای طبیعی لار. سال 4. شمارۀ 13. صفحات 36-27.
-    طاووسی، تقی؛ کوهزاد رئیس‌پور (1389). تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع توفان‌های شدید با استفاده از روش تجزیه‌و‌تحلیل سری‌های جزئی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. دورۀ اول. شمارۀ 2. صفحات 105-93.
-    فرج‌زاده. منوچهر؛ م رازی (1390). بررسی توزیع زمانی و مکانی توفان‌ها و بادهای شدید در ایران، نشریۀ پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). دورۀ بیست و چهارم. شمارۀ 2. صفحات 32-22.
-    قهرمان. نوذر؛ ابوذر قره‌خانی(1389).بررسی روند تغییرات زمانی سرعت باد در گسترۀ اقلیمی ایران، محلۀ آبیاری و زهکشی ایران. شمارۀ 1. جلد 4. صفحات 43-31.
 
-    مسعودیان، ابوالفضل (1391). آب و هوای ایران. شریعه توس.
 
-     Alamdari, P., Nematollahi, O., & Mirhosseini, M. (2012). Assessment of wind energy in Iran: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 836-860.
 
 
-     Barton, B. T. (2014). Reduced wind strengthens top‐down control of an insect herbivore. Ecology, 95(9), 2375-2381.
-     Becken, S. (2010), The importance of climate and weather for tourism: literature review Land Environmental & people.
 
-     Bilir, L., Imir, M., Devrim, Y., & Albostan, A. (2015). Seasonal and yearly wind speed distribution and wind power density analysis based on Weibull distribution function. international journal of hydrogen energy, 40(44), 15301-15310.
 
 
-     Chang, T. P. (2011). Estimation of wind energy potential using different probability density functions. Applied Energy, 88(5), 1848-1856.
 
-     Chang, T.-J., Chen, C.-L., Tu, Y.-L., Yeh, H.-T., & Wu, Y.-T. (2015). Evaluation of the climate change impact on wind resources in Taiwan Strait. Energy Conversion and Management, 95, 435-445.
 
-     De Freitas, C. R. (2003), Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector. International Journal of Biometeorology, 48(1).
 
-     GÜLERSOY, T., & ÇETİN, N. S. (2010). Menemen bölgesinde rüzgar türbinleri için Rayleigh ve Weibull dağılımlarının kullanılması. Politeknik Dergisi, 13(3).
 
-     Masoodian, S. (2011). The climate of Iran. Sharia Toos publication, p193.
 
-     Matzarakis, A. (2006), Weather-and climate-related information for tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, 3(2).
 
-     Michailidou,A.V.Vlachokostas,C.&Moussiopoulos, Ν. (2016), Interactions between climate change and the tourism sector: Multiple-criteria decision analysis to assess mitigation and adaptation options in tourism areas. Tourism Management, 55.
 
 
-     Morgan, E. C., Lackner, M., Vogel, R. M., & Baise, L. G. (2011). Probability distributions for offshore wind speeds. Energy Conversion and Management, 52(1), 15-26.
 
-     Mostafaeipour, A., & Abarghooei, H. (2008). Harnessing wind energy at Manjil area located in north of Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(6), 1758-1766.
 
-     Ouarda, T. B. M. J., Charron, C., Shin, J. Y., Marpu, P. R., Al-Mandoos, A. H., Al-Tamimi, M. H., ... & Al Hosary, T. N. (2015). Probability distributions of wind speed in the UAE. Energy Conversion and Management, 93, 414-434.
 
-     Pes, M. P., Pereira, E. B., Marengo, J. A., Martins, F. R., Heinemann, D., & Schmidt, M. (2017). Climate trends on the extreme winds in Brazil. Renewable Energy, 109, 110-120.
 
 
-     Wang, J., Hu, J., & Ma, K. (2016). Wind speed probability distribution estimation and wind energy assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 881-899.
-     Westerberg, V. Jacobsen, J. B. & Lifran, R. (2013), The case for offshore wind farms, artificial reefs and sustainable tourism in the French mediterranean. Tourism Management, 34. http://macroecointern.dk/pdf-reprints/Westerberg_TM_2013.pdf
 
-     Yılmaz, V., & Çelik, H. E. (2008). A statistical approach to estimate the wind speed distribution: the case of Gelibolu region.