سنجش سطوح فضایی- مکانی پایداری مسکن با استفاده از رادار پایداری مطالعۀ موردی: روستاهای استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ‌التحصیل دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان

10.22111/gdij.2020.5462

چکیده

مسکن پایدار عبارت است از مسکنی که ازلحاظ اقتصادی متناسب، ازلحاظ اجتماعی قابل‌قبول و از‌نظر فنی و کالبدی امکان‌پذیر، مستحکم و سازگار با محیط زیست باشد. هدف این پژوهش، سنجش سطوح پایداری مساکن استان لرستان است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. برای انتخاب روستاهای مورد مطالعه با توجه به وسعت منطقۀ مورد مطالعه، در گام نخست با استفاده از تحلیل عاملی، مناطق همگن اقلیمی مشخص شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه‌‌ای وارد، به خوشه‌‌بندی شهرستان‌‌ها پرداخته شد. براساس تحلیل خوشه‌‌ای، شهرستان‌‌های استان در 3 پهنۀ اقلیمی قرار گرفتند. در هر پهنه براساس اطلاعات خانوار، موقعیت طبیعی و فاصلۀ هر روستا، فراوانی روستاها در هر دسته از پهنه‌‌های همگن مشخص شد که درمجموع تعداد 50 روستا به‌صورت نمونه انتخاب شد. جامعۀ آماری شامل خانوارهای ساکن در روستاهای استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 500 سرپرست خانوار انتخاب شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T) استفاده شد. برای مشخص‌کردن سطوح پایداری در روستاهای مورد مطالعه از رادار پایداری استفاده شد. همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار پایداری نشان می‌‌دهد که در منطقۀ مورد مطالعه، 20 روستا در وضعیت ناپایداری، 26 روستا در وضعیت پایداری ضعیف و 4 روستا در وضعیت پایداری متوسط قرار گرفته‌‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Housing Stability Levels in Lorestan Province Using Sustained Radar (Case Study of Lorestan Province Villages)

نویسندگان [English]

  • ahad fatahi 1
  • afsaneh ahmadi 2
  • Aboozar Paidar 3
2 kharzmi university
چکیده [English]

Sustainable Housing is housing that is economically appropriate, socially acceptable, technically and physically feasible, environmentally friendly, feasible and environmentally friendly. The research method is descriptive-analytical. In order to select the villages under study according to the size of the study area, the first step was identified using factor analysis of homogeneous zones, then cluster analysis was used to cluster the cities. According to cluster analysis, the provinces were divided into 3 climatic zones. In each zone based on household information, natural location and distance of each village, abundance of villages in each of the homogenous zones was determined and a total of 50 villages were sampled. Statistical population includes households living in rural areas of Lorestan province. 500 heads of households were selected using Cochran formula. Descriptive and inferential statistics (T-test and ANOVA) were used to analyze the data from field studies. The results of single-sample T-tests show that overall the stability level of housing dimensions in different zones is low. The results of the analysis of stability radar also show that in the study area 20 villages were in instability, 26 villages were in poor stability and 4 villages were in moderate stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural housing
  • Sustainability
  • Sustainable Housing Dimensions
  • Sustainable Radar
  • Lorestan Province
-    اکرمی، غلامرضا؛ لیلا علی‌‌پور (1394). نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست‌‌محیطی، مسکن و محیط روستا. 35(156). 48-30.
 
-    افتخاری رکن‌الدین، عبدالرضا؛ مجتبی حاجی‌پور؛ احدالله فتاحی؛ ابوذر پایدار (1391). بررسی میزان انطباق ساخت‌وسازهای جدید در نواحی روستایی با معماری بومی و میزان رضایتمندی ساکنان، نمونۀ موردی: مرکزی شهرستان دلفان، مسکن و محیط روستا. 139(31): 62-45.
 
-    زرگر، اکبر؛ توحید حاتمی‌خانقاهی (1393). وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، مسکن و محیط روستا، 35(148).62-45.
 
-    سازمان برنامه و بودجه ‌استان لرستان. (1378). مطالعات قابلیت‌سنجی توسعۀ ‌استان لرستان/ بخش توریسم، آذر 1378.
-    سعیدی، عباس؛ صدیقه حسینی‌حاصل (1388). شالودۀ مکان‌یابی و استقرار روستاهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. تهران.
-    سعیدی، عباس؛ مصطفی طالشی؛ علیرضا رابط(1392). نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری-کارکردی خانه‌‌های روستایی، مورد: روستاهای شهرستان ایجرود (استان زنجان)، جغرافیا (فصلنامۀ بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران). دورۀ جدید. 11(38).صفحات 30-6.
-    سرتیپی‌‌پور، محسن (1392). ارزیابی مسکن روستایی در استان سیستان و بلوچستان و پیشنهاد جهت‌‌گیری آتی، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران). سال هشتم. شمارۀ 27. صفحات 134-96.
-    سیمبر، فرشید (1381). مسئلۀ مسکن و ابعاد اقتصادی و فرهنگی، ماهنامۀ اطلاعات سیاسی. سال 16. شمارۀ 7 و 8.
 
-    محمدی‌یگانه، بهروز؛ مهدی چراغی؛ محمدکاظم جمشیدی؛ مائده امامی (1395). تحلیل شاخص‌های اقتصادی مؤثر در تحولات کارکرد مسکن روستایی (مطالعۀ‌موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان)، مسکن و محیط روستا. 36(16): 44-36.
 
-    محمودی، محمدمهدی (1388). توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
 
-    مدیری، مهدی؛ سیداحمد حسینی (1392). ارزیابی کمّی‌و کیفی مسکن شهری رویکردی در جهت دستیابی به عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال پنجم. شمارۀ سوم. صفحات69-55.
 
-     Abdul Mohit, M., and Adel, A. K. )2015(. Appraisal of residential satisfaction in double-storey terrace housing in Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International 49: 286-293.
-     Abdul, M., and Adel Mahfoud, A.K. 2015. Appraisal of residential satisfaction in double-storey terrace housing in Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International 49 : 286-293.
 
-      Amerigo, M., and Aragones, J. 1997. A theoretical and methodological approach tothe study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17, 47-57.
 
-     Ancell, S., Thompson, M). 2008(.The social sustinability of mediumdensity housing: a conceptual modeland Christchurch case study ‘, Housing studies 23 (3): 423-442.
 
-     Berardi, U (2013). Clarifying the new interpretation of the cocept of sustainable building, Sustainable City and Society 8: 72-78.
-     Glowicka-Woloszyn,R, Stanislawska,j, Rosa, A. 2018.Evaluttion of Changes in Housing Condittion Throughoyt the Polish Rural Areas Using Methods of Relative Taxonomy, Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science for Rural Development" No 49 Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, PP.232-240.DOI 10.22616/ESRD.2018.140.
 
-     Hingorani, P (2017). Housing and basic infrastructure services for all: A conceptual framework for Rural India, Faculty of Architecture, Building and Planning University of Melbourne, Parkville, VIC 3010, Australia.
 
-     Islik, B, Tulbentci, T (2008). Housing island condition using Aiker-gypsum-stabilized earth: A case study from northen Cyprus, Building and Environment 43(2008) 1426-1432.
 
-     Islik, B, Tulbentci, T (2015). Housing island condition using Aiker-gypsum-stabilized earth: A case study from northen Cyprus, Building and Environment 43: 1426-1432.
 
-     Kendall, S. and Teicher, J (2000). Residential Open Building, (E& FN SPON).
-     Maliene, V. Naglis M. (2008). "Sustainable housing, high quality housing: A key issue in delivering sustainable communities", Journal of Building and Environment.
-     Mc Donough, W (2000). The Hannover Principles Design for Sustainability Prepared for EXPO World’s FairHannover, Germany.
 
-     Mohit, M. (2011). Social housing program of selangor Zakat board of Malaysia and housing satisfaction. Journal of Housing and the Built Environment, 26: 143-164.
 
-     Murie, A. (2016). Social housing program of selangor Zakat board of Malaysia and housing satisfaction. Journal of Housing and the Built Environment,26: 143-164
-     Poor Zavei, S.J, Jusan, M.M. (2010). Exploring Housing Attributes Selection based on Maslow Hierarchy of Needs, Procardia- Social and Behavioral Sciences 42: 311-319.
 
-     Ruda, Gy(1998). Rural buildings & environment, Landscape and Urban Planning 41(1998) 93-97.
-     Sullivan, E, Ward, P.M. (2012). Sustainable housing applications and policies for low-income self-build and housing rehab, Habitat International 36: 312-323.
 
-     UN-Habitat (2011). Sustainable Building Practices for Low Cost Housing: Implications for Climate ChangeMitigation and Adaptation in Developing Countries (Scoping Paper). Nairobi: United Nations Human Settlements Programme www.unhabitat.org/downloads/docs/10785_1_594340.pdf], accessed in April 2012.
 
 
-     UN-Habitat (2014).Condominim Housing in Ethiopia: The Integrated Housing Development Programme. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).