تحلیل روند دمای سالانه¬ی خاک در ایستگاه یزد دکتر احمد مزیدی استادیار جغرافیا دانشگاه یزد فاطمه فلاح¬زاده کارشناس ارشد جغرافیا طبیعی دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.528

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی روند دمای اعماق خاک در ایستگاه یزد می­باشد.  بدین منظور داده­های روزانه­ی دمای خاک ایستگاه سینوپتیک یزد در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و100 سانتیمتری از سطح زمین در ساعات 03، 09 و 15 گرینویچ در دوره­ی آماری 5 ساله (1384-1380) انتخاب و تجزیه و تحلیل بر روی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دامنه­ی نوسان روزانه­ی دما در لایه­های نزدیک به سطح زمین (عمق 5 سانتیمتری) در ساعت 5/6 صبح و در ماه فروردین می­باشد که با افزایش عمق پیوسته از مقدار آن کاسته  می­شود، بطوری­که در عمق 100 سانتیمتری در ماه مرداد به کمترین مقدار خود می­رسد. همچنین در عمق­های 5 و 10 سانتیمتری حداکثر دما در اوایل تیرماه اتفاق افتاده است، درحالی­که در عمق 100 سانتیمتری با یک ماه تأخیر زمانی در اوایل مرداد رخ داده است. حداقل دما نیز درسطوح بالا (5، 10 و 20سانتیمتری) در اوایل دی­ماه و در اعماق پایین­تر به تدریج تا اواخردی اتفاق افتاده است که نشان می­دهد موج گرمایی حداکثر روزانه دیرتر از موج گرمایی حداقل به ژرفایی معین می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل روند دمای سالانه¬ی خاک در ایستگاه یزد