چکیده های انگلیسی

10.22111/gdij.2011.521

عنوان مقاله [English]

چکیده های انگلیسی