بررسی تکتونیک فعال حوضه¬ی آبخیز کفرآور با استفاده از شاخص¬های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی ¬ دکتر مهران مقصودی ، مریم جعفری اقدم ، سجاد باقری سیدشکری ، مسعود مینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.513

چکیده

حوضه­ی آبخیز کفرآور در زاگرس  شمال غربی در جنوب استان کرمانشاه  واقع شده است. شواهد ژئومورفولوژیکی حوضه­ی مورد بحث حاکی از ادامه فعالیت­های نئوتکتونیکی در دوران پلیو-کواترنر می­باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تکتونیک فعال منطقه و مقایسه نتایج به دست آمده از شاخص­­های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی (پرتگاه­های گسلی جوان، سطوح مثلثی شکل، عدم وجود کوهپایه، مخروط­افکنه­های بریده شده و جابه­جا شده و عدم تقارن رودخانه کفرآور، پادگانه­های ارتفاع­یافته، جوان­شدگی رودخانه) می­باشد.
 در این پژوهش از بازدیدهای متعدد میدانی لندفرم­ها، شاخص­های ژئومورفیک (Facet, Smf , Vf , Fd Af ,T ، Bs ،SL)، شاخص طبقه­بندی IAT ، نقشه­های توپوگرافی، زمین­شناسی و عکس­های هوایی منطقه، تصاویر سنجنده IRS در جهت تجزیه و تحلیل فعالیت­های نئوتکتونیکی منطقه استفاده گردیده است.
    نتایج تحقیق نشان می­دهد مقادیر به دست آمده از شاخص­های ژئومورفیک و بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی حاکی از فعال بودن نئوتکتونیک در حوضه می­باشد و حوضه بر اساس طبقه­بندی شاخصIAT در کلاس یک  قرار می­گیرد که نشان­دهنده­ی فعالیت­های نئوتکتونیکی شدید در حوضه می­باشد. مقادیر کمی به دست آمده از شاخص­های ژئومورفیک توسط شواهد ژئومورفولوژیکی منطقه تأیید می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تکتونیک فعال حوضه¬ی آبخیز کفرآور با استفاده از شاخص¬های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی