مطالعه¬ی تأثیر ادغام روستا در شهر نمونه: روستاهای ادغامی در شهر کاشان دکتر قدیر فیروزنیا ، دکتر سیدمهدی موسی¬کاظمی ، اعظم صادقی طاهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.509

چکیده

سکونتگاه‌های انسانی همواره در معرض تحولات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی قرار دارند. در سکونتگاه‌های روستایی به دلیل ویژگی­های خاص خود (خُردی، رابطه تنگاتنگ با طبیعت، تأثیرپذیری از روستاهای پیرامون شهرها و مانند آن) تحولات نمود بیشتری داشته و در زمینه­های متعددی می­توان این تحولات را مشاهده نمود از جمله: تحول و دگرگونی در فعالیت‌ها، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، افزایش یا کاهش کارکرد‌ها، تخلیه جمعیّت، افزایش جمعیّت، تبدیل به شهر و یا ادغام در شهر.
گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق و ادغام سکونتگاه کوچک‌تر (روستا) در سکونتگاه بزرگتر (شهر) می‌شود.  ادغام روستا در شهر پیامدهای زیادی در روستای ادغامی و شهر بر جای می‌گذارد. این پیامدها به صورت مثبت یا منفی قابل ارزیابی است. از جمله پیامدهای مثبت می‌توان به بهبود وضعیت زیرساخت‌های کالبدی و فیزیکی، توسعه­ی خدمات­رسانی شهری، افزایش ساخت‌وساز، اشاره نمود. تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر جمعیّت تولیدکننده به جمعیّت مصرف­کننده، افزایش توقع و روحیه مصرف­گرایی در مردم، افزایش هزینه‌های زندگی نمونه‌هایی از پیامد‌های منفی هستند.
در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره­گیری از شیوه­ی مطالعات اسنادی و میدانی (مصاحبه، مشاهده و تکمیل 260 پرسشنامه خانوار سکونتگاه‌های ادغامی انجام پذیرفته در هفت سکونتگاه ادغامی در شهر کاشان، مشخص شد که آثار مثبت ادغام روستاها بیش از آثار منفی آن است و میزان رضایت‌مندی ساکنان نسبت به قبل از ادغام افزایش داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مطالعه¬ی تأثیر ادغام روستا در شهر نمونه: روستاهای ادغامی در شهر کاشان