ارزیابی درازمدت اثرات هیدرولوژیک (L-THIA) تغییر کاربری بر رواناب سالانه در مقیاس حوضه آبخیز دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی ، اکرم حسین¬نیا ، سیدمحمود قاسم¬پوری ، احد توسلی ، مهری رضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2012.485

چکیده

تغییرات رواناب به واسطه­ی تغییر کاربری بسیار زیاد می­باشد و اغلب مدل­سازی، تنها راه بررسی احتمال بالقوه هر منطقه نسبت به سیلاب است. در این تحقیق از مدل L-THIA برای تخمین رواناب ناشی از تغییر کاربری در چالوس و نوشهر استفاده شد. L-THIA  یک ابزار مناسب برای کمک به سنجش اثرات بالقوه­ی تغییر کاربری بر رواناب سطحی و آلودگی آب می­باشد.
نتایج مدل­سازی رواناب با استفاده از L-THIA افزایش 3/17 میلی­متر رواناب متوسط سالانه تنها در طی 14 سال را نشان می­دهد که بیان­گر افزایش 79/9 میلیون متر مکعب رواناب طی این مدّت در منطقه مورد مطالعه است. همان­طور که از نتایج این تحقیق بر می­آید مدل  L-THIAقابلیت قابل قبولی در بیان نحوه­ی اثر تغییر کاربری بر مقادیر حجم و عمق رواناب، طبق سناریوهای مختلف دارد.
این مدل با ارایه­ی نقشه­ی توزیع مکانی رواناب، امکان شناسایی مناطق حادثه­خیز، پهنه­بندی سیل و همچنین مدیریت سیلاب را فراهم می­سازد. اولویّت­بندی زیرحوضه­های آبخیز برای انجام اقدامات کنترل سیلاب از دیگر قابلیت­های روش مدل­سازی به کار گرفته در این پژوهش می­باشد.

عنوان مقاله [English]

ارزیابی درازمدت اثرات هیدرولوژیک (L-THIA) تغییر کاربری بر رواناب سالانه در مقیاس حوضه آبخیز