بررسی نقش فعالیت‌های شبانۀ شهری در خدمات‌رسانی به شهروندان مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 کلان‌شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ،گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش شهرهای شبانه در خدمات‌رسانی به شهروندان در محدوده مورد مطالعه می باشد. و به دنبال پاسخ گوی به این سوالات می‌باشد، تجهیزات و تاسیسات شهر شبانه تا چه اندازه توانسته است در خدمات رسانی به شهروندان شهری موثر واقع شود؟ شهروندان شهری تا چه اندازه از خدماتی که شهر شبانه ارائه می‌دهند رضایت دارند؟ نوع تحقیق کاربردی ، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده‌های از روش های کتابخانه و میدانی بهره گرفته شده است. جامع آماری این تحقیق ، 222000در نظر گرفته شده است که از طریق فرمول کوکران 196 پرسشنامه به صورت تصادفی به مردم به پخش و توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم آماره‌های توصیفی( میانگین، میانه، و واریانس) و استنباطی(‌t تک نمونه‌ای، اسپیرمن و رگرسیون ) بهره گرفته شده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در شاخص‌های( بهداشتی و سلامت، کلانتریها، مسافر خانه و و تاکسی رانی میانگین مورد نظر پایین‌تر از شرایط مطلوب (3) ارزیابی شده است و در بقیه شاخص‌ها بالاتر از حد مطلوبیت مورد نظر بوده است و تفاوت معناداری آن نیز برای تمامی همه شاخص‌ها کاملا معنادار است. بنابراین با توجه به نتیجه بدست آمده می‌توان اظهار کرد که نقش شهر شبانه توانسته است زمینه را برای خدمات رسانی به شهروندان فراهم کند، یعنی با افزایش تجهیزات و تاسیسات شهری، خدمات رسانی به شهروندان افزایش و با کاهش تجهیزات و تاسیسات، خدمات رسانی کاهش می‌یابد. و این نشان می‌دهد که نقش شهر شبانه در خدمات رسانی مهم بوده است و رضایت‌مندی شهروندان را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overnight examines the role of cities in providing services to citizens Case Study: Mashhad metropolitan area 11

نویسندگان [English]

  • reza khodadadi 1
  • shafeigeh ahmadi 2
  • ahmad roumiani 3
  • nafiese marsosi 4
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of cities in the study area are citizens Directory Services night. And seeks to respond to these questions is the. To what extent has the equipment and facilities of the city at night in the city effective services to the citizens? Urban citizens extent of the services provided in overnight deals are satisfied? Applied research, analytical method used to collect data from library and field methods have been used. Statistical comprehensive, 222000 is intended that through a random sample of 196 questionnaires have been distributed to people Dadhyha software for analysis of descriptive statistics (mean, median, and variance) and inferential (t single sample, Spearman correlation and regression) have been used The findings of this study showed that the indices (health, police stations, passengers and taxi home and to lower the average optimal conditions (3) has been evaluated And the rest of the indices is higher than the desired utility and its significance difference for all All the indicators are quite significant. Therefore, the result can be stated that the role of night has been able to provide the groundwork for services to citizens, This means that with an increase in equipment and civil facilities, services to the citizens increase and reduce equipment and installation, service decreases

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Night
  • service
  • satisfaction
  • District 11 in Mashhad
-    احدی، محمد‌‌رضا؛ سعید ضرغامی؛ آرزو آقامحمدی (1393).بررسی شاخص‌‌های توسعۀ پایدار در برنامه‌‌ریزی حمل‌و‌نقل، ششمین کنفرانس و برنامه‌‌ریزی مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌‌های شهر اسلامی، 21 و 22 آبان 1393. مشهد مقدس. صفحات 14-1.
-    بصیری‌مژدی، رضا؛ حمیدرضا محملی‌ابیانه (1391)، منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌‌ها و ضرورت‌‌ها، هفته‌‌نامۀ منظر. شمارۀ21.زمستان‌1391. صفحات39-35.
-    پور‌‌احمد،احمد؛محمدعلی خلیجی (1393).قابلیت‌سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR، مطالعۀ موردی‌‌: شهر بناب، مجله برنامه‌ریزی فضایی ‌‌(‌‌جغرافیا)، سال چهارم. شمارۀ دوم. (‌‌پیاپی 13). تابستان 1393. صفحات 16-1.
-    ربانی، رسول؛ جواد نظری؛ مرضیه مختاری (1390). تبیین جامعه‌شناختی کارکرد پارک‌‌های شهری، مطالعۀ موردی: پارک‌‌های شهر اصفهان، مطالعات و پژوهش‌‌های شهری و منطقه‌‌ای‌‌، سال سوم. شمارۀ دهم. پاییز 1390. صفحات 134-111.
-    سامانی، قدیسه (1391). راهبردهای طراحی و برنامه‌ریزی شهری در ارتقای حیات شبانۀ فضاهای شهری، فصلنامۀ پنجره. 4 (42).
 
-    عباس‌زادگان، مصطفی؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ سجاد علی‌پوراشلیکی (1389). ارائۀ مدلی پیش‌‌بینی-‌کننده از میزان رضایت از سفر با مترو، نشریۀ هویت شهر. سال چهارم. شمارۀ 6. بهار و تابستان 1389. صفحات 86-75.
-    علی‌‌اکبری، اسماعیل (1388). دولتمداری در اقتصاد شهری ایران، مطالعۀ موردی: استان ایلام، فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی دانشکدۀ اقتصاد. دانشگاه تهران. شمارۀ 66‌‌.
-   America Heritage Dictionary (2011). Nightlife. http://www.answers.com/topic/ nightclub (6 March 2011).
-   Chang, J., & Hsieh, A.-T. (2006). Leisure motives of eating out in night markets. Journal of Business Research, 59(12), 1276e1278.
-   Chang, R. C. Y., Ki vela, J., & Make, A. H. N. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annuals of Tourism Research, 37(4), 989e1011.
-   Cicada, Claudio, Pirlogea, Carina, green spaces and public health in urban areas, heretical and Empirical Researches in urban Management, February (2011) 86.
-   Evans, G. (2012). Hold Back the Night: Nuit Blanche and all-night Events in Capital Cities. Current Issues in Tourism. 1 February.PP.35-49.
-   Hampshire, A., Morita, M., Matte, G. R., Matte, M. H., & Torres, E. A. F. S. (2005). Microbiological quality of selected street foods from a restricted area of São Paulo city, Brazil. Food Control, 16(5), 439-444.
-   Jones, P., Hillier, D., & Turner, D. (1999). Towards the 24-hour city. Town & Country Planning, 68, 164-165.
-   Lee, A.C.K, R. Maheswaran, The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence, Journal of Public Health, 2 (2011) 219.
-   Lovett, A. and O'Connor, J. (1995). Cities and the night-time economy. Planning Practice & Research 10(2), PP. 127-134.
-   Mark, B. A., & Karen, H. (2011). Getting drunk safely? Night-life policy in the UK and its public health consequences. Drug and Alcohol Review. PP. 536-545.
-   Mei Sun, Yi, Wang ,S.T, Huang ,K.W,(2012), Hygiene knowledge and practices of night market food vendors in Tainan City, Taiwan ,ELSVIER, Contents lists available at Science Direct, Food Control 23 (2012) 159e164, journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodcont.
-   Mohd Riduan, N, Hafazah A, K, Syed Sobri, Z, Puziah, A, (2013), Urban Community Perception on Nighttime Leisure Activities in Improving Public Park Design, Social and b behavioral Sciences, Sciveres Science Direct, ELSEVIER, Available online at
-   www.sciencedirect.com, Procardia - Social and Behavioral Sciences 105 (2013)619-631.
-   Ngesan ,M. R and Abdul Karim , H.(2011), Impact of Night Commercial Activities towards Quality Of Life of Urban Residents, ELSEVR ,scivers Science Direct Procedia - Social and Behavioral Sciences 35 ( 2012 ) 546 – 555,Available online at www.sciencedirect.com,
-   Ngesan, M.R and Abdul Karim,H,(2012), Night Time Social Behavior in Urban Outdoor Spaces of Shah Alam,Sciverse Science Direct, ELSEVIER, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50 (2012) 959-968, Available online at www.sciencedirect.com.
-   Royuela V, Surinach J. (2004), Constituents of quality of life and urban size, Social Indicators Research 74 (3): 549-572.
-   Shah Md, Atiqul Haq, urban green spaces and integrative approach to sustainable environment, journal of environmental protection,2 (2011) 606.
-   Taiwan Tourism Bureau. (2003). 2002 annual survey report on R.O.C. inbounds travelers. Taipei, Taiwan: Taiwan Tourism Bureau, Ministry of Transportation &Communications.
-   Talbot, D. (2007), regulates the night: race culture and exclusion in the making of the night-time economy. ‌‌Alders hot: Ash gate.
-   Tierney, J. and Hobbs, D. (2003). Alcohol-related Crime and Disorder Data: Guidance for Local Partnerships. Home Office Online Research Report. London: Home Office.
-   Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (2010). Tourism policy Retrieved Jun 2, 2010, from .
-   Momenian, A & Zekavat.(2012). Rehumanasing Urban Space for Night Activities with Particular Reference to
-   Principal 24 hours Cities in Iran, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(23): 5055-5062, 2012.