شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت‌‌‌‌ سازمان‌‌‌‌های مردم‌‌ نهاد زیست‌‌محیطی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و آمیخته‌ای از دو رویکرد کمی و کیفی انجام گرفته‌است، داده‎های مورد نیاز را در بخش نظری با بهره‎گیری از منابع اسنادی و در بخش عملی به روش پیمایشی مبتنی بر مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسشنامه گردآوری نموده‌است. بر این مبنا ابتدا جهت شناسایی موانع و چالش‎ها، به روش نیمه ساختارمند با متخصصان و آگاهانی که به روش نمونه‎گیری گلوله برفی مشخص شده‎اند، مصاحبه‎هایی انجام و در مرحله بعد این مصاحبه‎ها با بهره‎گیری از تکنیک تئوری بنیادی تجزیه و تحلیل گردیدند. در ادامه و در بخش کمی، به منظور تعمیم اطلاعات حاصله از بخش کیفی، پرسشنامه‌ای تدوین و در اختیار 50 نفز از متخصصین و آگاهان عرصه توسعه روستایی منطقه و اعضای منتخب انجمن چیا که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، قرارگرفت. همچنین با بهره‎گیری از فرمول کوکران و تعیین حجم نمونه، 300 پرسشنامه نیز به صورت طبقه‎ای در میان دهستان‎ها و سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه‌کشی انتخاب شدند، توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‎ها در بخش کمی با آزمون تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در نرم افزارهای spss و Amos نشان داد که سه عامل عدم توسعه ظرفیتی جامعه محلی، نارسایی‎های مدیریتی، ضعف برنامه‎ریزی و کمبود منابع در انجمن چیا و وضعیت نامناسب عملکرد و برنامه‎ریزی‌های توسعه‎ای نهادهای دولتی، مهمترین موانع و در این میان نیز، عامل‎های عدم توسعه ظرفیتی جامعه محلی و وضعیت نامناسب عملکرد و برنامه‎ریزی‌های توسعه‎ای نهادهای دولتی با بارهای کلی تقریبا مشابه برابر 0.440 بیشترین تاثیر را به عنوان مانع در عملکرد مطلوب و گسترش فعالیت‎های زیست محیطی انجمن سبز چیا در نواحی روستایی شهرستان دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Affecting Factors on the Expansion of Environmental NGOs’ Activities in Rural Areas (Case Study: Chia Green Society in Marivan County)

نویسنده [English]

  • saadi mohammadi
چکیده [English]

The required data in the theoretical part are utilized by documentary resources and in the practical section collected by survey method based on interview, observation and distribution of questionnaire. Based on this, firstly, interviews conducted in order to identify the barriers and challenges, by means of semi-structured methods with experts, which identified by snowball sampling. In the next step, these interviews were analyzed by using of fundamental theory. In the next stage and in the quantitative section, in order to generalize the information of qualitative section, a questionnaire was prepared and distributed among 50 experts to the region's rural development and selected members of the Chia community who were selected by snowball method. Also, by Using Cochran's formula and determining the sample size, 300 questionnaires were distributed, randomly, among the villages and households in the selected villages of each rural district, which were selected by lottery. Analysis of the data in the quantitative part by factor and path analysis in SPSS and Amos software indicated that three factors of local capacity development, management weaknesses, planning and monitoring in the Chia society, and inappropriate state of affairs and developmental plans of state institutions are the most important barriers and among them, local community’s lack of capacity development and the and Inappropriate state of affairs and developmental plans of state institutions with roughly similar loads equal to 0.440 have the greatest impact as a barrier to desirable performance and the expansion of Chia Association’s environmental activities in the rural districts of Marivan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non – Governmental institutions
  • Chia environmental society
  • Marivan rural areas
-  ازکیا، مصطفی (1387). توسعۀ پایدار روستایی، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم.
-  امینی، عباس؛ داود جمینی (1393). تحلیلی بر ارزیابی جامعۀ روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی. سال 29. شمارۀ 2. صفحات 195- 178.
-  بحرینی،سیدحسین؛ فرهاد  امینی(1382). نقش سازمان‌‌‌‌های غیردولتی زیست‌‌محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به‌‌منظور حفاظت از محیط زیست ایران، نشریۀ محیط‌شناسی. شمارۀ 26. صفحات 36-25.
-  بدری، سیدعلی؛ مرتضی نعمتی (1388). برنامه‌‌‌‌ریزی راهبردی توسعۀ اقتصادی با رویکرد مشارکتی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه)، فصلنامۀ پژوهش‌‌‌‌های جغرافیای انسانی. شمارۀ 68.صفحات 83-69.
-  بریمانی، فرامرز؛ صادق لقمجانی (1389). تعیین شدت ناپایداری زیست‌‌محیطی سکونتگاه‌‌‌‌های روستایی سیستان با استفاده از مدل ارزیابی چند‌معیاری، مجلۀ جغرافیا و توسعه. شمارۀ 19. صفحات 144-127.
-  پاپلی‌یزدی، محمدحسین؛محمدابراهیمی (1391). نظریه‌‌‌‌های توسعۀ روستایی، تهران. انتشارات سمت.
-  حجازی، یوسف؛ اسماعیل آهنگرانی؛ مرتضی هادوی (1393). بررسی عوامل مؤثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان‌‌‌‌های غیردولتی فعال در حوزۀ تالاب کانی برازان مهاباد، فصلنامۀ محیط‌شناسی. دورۀ 40. صفحات 997-989.
-  حسینی، عرفان (1394). تاریخچۀ انجمن سبز چیا، ماه‌نامۀ انجمن چیا. شمارۀ 16. صفحات 7-4.
-  دانایی‌فرد، حسن (1384). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری‌بنیادی، دوماه‌نامۀ علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. سال دوازدهم. دورۀ جدید. شمارۀ 11. صفحات 70-57.
-  رحیمیان، اشرف (1395). عوامل مؤثر بر پایداری سازمانی در سازمان‌‌‌‌های مردم‌‌نهاد (مطالعۀ موردی: انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان)، پایان‌‌‌‌نامۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مراد کردی. دانشگاه زنجان.
-  رضازاده، راضیه (1391). توسعۀ اجتماع محلی با بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌‌های مشارکتی در رویکرد دارایی مبنا (مطالعۀ موردی: محلۀ امام‌زاده حسن، منطقۀ 17 تهران)، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی.دورۀ شانزدهم.شمارۀ2.صفحات52-38.
-  رضوانی، محمدرضا (1394).مقدمه‌‌‌‌ای برنامه‌‌‌‌ریزی روستایی در ایران، تهران. انتشارات قومس.
-  سازمان جنگل‌‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (1394). نقش مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی و تشکل‌‌‌‌ها در حفظ و احیای منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاروزی.
-  شریفی‌نیا، زهرا؛ مسعود مهدوی (1389). نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مطالعۀ موردی:مرتع ممیزی‌شده شور رود، بخش شیب‌آب شهرستان زابل)، فصلنامۀ پژوهش‌‌‌‌های جغرافیایی انسانی. شمارۀ 76. صفحات 84-67.
-  عباسی، عنایت؛ لیلا رفیعی؛ همایون فرهادیان (1391). بررسی میزان برخورداری سازمان‌‌‌‌های مردم‌‌نهاد زیست‌‌محیطی شهر تهران از ویژگی‌‌‌‌های یک سازمان یادگیرنده، فصلنامۀ مدیریت دولتی. دورۀ 4. شمارۀ 4. صفحات 72-53.

-  قاسمی، وحید (1392). مدل‌‌‌‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌‌‌‌های اجتماعی با کاربردAmos ، تهران. انتشارات جامعه‎شناسان.

-  قراملکی، فرامرز (1388). اخلاق در سازمان‌‌‌‌های مردم‌‌نهاد، تهران.مرکز امور زنان و خانوادۀ ریاست جمهوری. چاپ اول.
-  کاظمی، نسرین (1395). گروه‌‌‌‌های روستایی و حفاظت از محیط زیست، فصلنامۀ مسکن و محیط روستا. شمارۀ 155. صفحات 154-143.
-  لاهیجانیان، اکرم‌الملوک (1389). بررسی ساختار و عملکرد سازمان‌‌‌‌های غیردولتی زیست‌‌محیطی و نقش آن در فرایند توسعۀ شهری استان تهران، فصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیط زیست. دورۀ دوازدهم. شمارۀ سوم. صفحات 121-102.
-  محمدلو، محمد (1392). نقش سازمان‌‌‌‌های غیردولتی (N.G.O) ها در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، اولین همایش‌ملی الکترونیکی‌کشاورزی و منابع‌طبیعی پایدار.
-  نظری، رقیه (1389). سنجش جایگاه سازمان‌های مردم‌‌نهاد و غیردولتی (NGO)ها در محرمیت‌‌‌‌زدایی با تأکید بر ایران، ارائه‌شده در سومین جشنوارۀ فرهنگی دانشجویی مهرباران. تهران.
-  نوری، حسین (1394). سیاست‌پژوهی پارادایم‌‌‌‌های مشارکتی شهروندان در مدیریت محیط زیست شهری، فصلنامۀ مدیریت شهری. شمارۀ 38. صفحات 299-273.
-  واحدی، مرجان؛ سمیه سلیمان‌‌‌‌نژاد؛ همایون مرادنژادی (1395). نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستای شهرستان‌ایلام،فصلنامۀ پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شمارۀ 39. صفحات 135-122.
-   Asfaw, Tibebe Sirak(2017).The role of NGOs in corporate environmental responsibility practice: evidence from Ethiopia, International Journal of Corporate Social Responsibility, No. 2, PP.1-9.
-   Badruddin, Syed Tanvir (2015). Role of ngos in the protection of environment, Journal of Environmental Research And Development, Vol. 9, No. 03, PP: 705-712.
-   Batti, Rehema(2014). Challenges facing local NGOs in resource mobilization, Humanities and Social Sciences; Vol. 2(3), PP.57-64.
-   Bromideh, Ali Akbar (2011). The widespread challenges of ngos in developing countries: case studies from iran, International NGO Journal, Vol. 6(9), PP. 197-202.
-   Calman, Lynn (2007). What is Grounded Theory?, School of Nursing Midwifery and Social Work.the university of Manchester.
-   Chitongo, Leonard (2013). The contribution of ngos to rural development: the case of catholic relief services protecting vulnerable livelihoods programme in zimbabwe, asian journal of management sciences and education, Vol. 2, No.3, PP.124-143.
-   Dhakal, T. N (2007). Challenges of Civil Society Governance in Nepal, Joaag, Vol.2. No.1, PP.61-68.
-   Fallatah, Haifa(2012).Women Entrepreneurs in Saudi Arabia: Investigating strategies used by successful Saudi women entrepreneurs, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Business Management at Lincoln University.
-   Feng, Felix (2014). An Insight into NGO Challenges and the Need for Organizational Capacity Building  for Malaysian NGOs,  at:
-   Gilchrist, Alison (2009). The well-connected Community; A Networking Approach to Community Development, Second edition : The Great Britain, London.
-   Gupta, Namita (2012).Role of NGOs in Environmental Protection:  A Case Study of Ludhiana City in Punjab, A Case Study of Ludhiana City.  JOAAG, Vol. 7. No. 2.
-   Hambete, Pramod (2010). Grounded Theory: An Effective Method for User Experience Design Research. At:
http://www.idc.iitb.ac.in/resources/dt-aug-2010/ Grounded%20Theory.pdf.
-   Hanciu, Maria(2008).the role of non-governmental organisations in creating standards in international environmental law, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 10, PP.437-440.
-   Kang’ethe, M(2016). Exploring the Challenges Threatening the Survival of Ngos in Selected African Countries, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5, No 27,  PP.1495-1500.
-   Kameri, Mbote (2000). The Operational Environment And Constraints for NGOs in Kenya: Strategies for Good Policy and Practice, International Environmental Law Research Centre. At: http://www.ielrc.org/content/w0002.pdf.
-   Konrad, Zimmerman(2008).NGO-the questionable charm of being defined by what you aren’t A call for renaming an important group of actors, Secretary General of ICLEI-Local Governments for Sustainability, Local Governments for Sustainability , World Secretariat, Bonn/Germany.
-   Kumara, Neelima(2013).The role of NGOs in socio-economic development of Jharkhand An overview, International Journal of Business and Management Invention ,Volume 2, Issue 4 ,PP19-35.
-   Lathaa, Kakumani and Prabhakar, Kotte (2011). non-government organizations:problems & remedies in india, Serbian Journal of Management, 6 (1), PP: 109-121.
-   Mills, Jane (2006). The Development of Constructivist Grounded Theory. International Journal of Qualitative Methods, No 5.
-   Okon, Ime (2014). the role of non-governmental organizations (NGOS) in participatory and sustainable rural economic development in Nigeria, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF).Volume 4, Issue 1, PP.22-30.