رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2012.418

چکیده

توسعه پایدار روستایی بر مبنای نگرشی کل‌نگر، در راستای تحقق‌بخشی به ایجاد و استمرار فرایندهای توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی نواحی روستایی است. پایش چنین رهیافتی در عمل، نیازمند توجه به عناصر و عوامل تأثیرگذاری است که در قالب مجموعه شاخص‌های پایداری و در یک چارچوب منسجم و به‌هم پیوسته ارایه و تبیین شوند. هدف این تحقیق شناخت و طراحی فرآیند تحلیل شبکه تصمیم‌گیری چندمعیاره در سنجش توسعه پایدار و تبیین پیوندهای بین عناصر و عوامل فعال و مؤثر در این زمینه است که دستیابی به آن از طریق بررسی ویژگی­ها، مؤلفه‌ها و معرف‌های توسعه پایدار در یک ناحیه روستایی واقع در محدوده شهرستان فسا از استان­فارس با استفاده از مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره (MCDM) و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و با بهره‌گیری از مدل وایکور انجام شده‌است.
در این تحقیق از شاخص‌های لحاظ شده مربوط به هریک از ابعاد پایداری برای سنجش نواحی روستایی استفاده شده‌ است. بر اساس چنین هدفی، فرضیه تحقیق این‌گونه صورت‌بندی شده که بین سطوح پایداری (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. روش‌شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از مدل وایکور 250 خانوار از چهار بخش شهرستان فسا مورد بررسی قرار گرفته که در فرایند انجام آن، پس از محاسبه وزن‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه، تفاوت در میزان پایداری ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی این شهرستان مشخص می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد این روش برای حل مسائل تصمیم گسسته، بر مبنای انتخاب بهینه‌ترین گزینه از میان گزینه­های موجود بر اساس رتبه­بندی از قابلیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Sustainability Levels of Rural Areas Based on Vikor Model Case Study: the Villages of Fasa County – Fars Province Dr. Seyed Ali Badri Assistant Professor of Geography University of Tehran Dr. Hassanali Faraji Sabokbar Assistant Professor of Geography University of Tehran Dr. Mojtaba Javedan Assistant Professor of Geography University of Tarbiat Modres Dr. Hojjat-Allah Sharafi Assistant Professor of Geography University of Shahid Bahonar Kerman

چکیده [English]

Introduction
Sustainable development together with its complicated principles, have been globally discussed for years. The development process which started from1940, has reached to a dead end, therefore from 1980s environmental issues and development have been under a new perspective and special attention has been paid to them. This was the basis for sustainable theories. Acceptance of the definition for sustainable development from the viewpoint of UN Commissioning which a development is regarded sustainable if it enables to meet the present generation demands without neglecting  the future potential for meeting the future generation demands, for the difficulty of  determining the future  generation needs and demands is faced with some problems. Meanwhile, concerning the sustainability measurement, there are no specific and fixed matrixes which enable us to predict them based on them the present and future condition. In most cases, based on the variable conditions of different countries and different historical eras, special matrixes have been used for measuring sustainability both at local and national level. However, since the late of 1990s , a kind of convergence has been formed for better recognition of different aspects and dimensions of sustainable development and since then the  economical, social, political and environmental aspects, have  been considered and regarded simultaneously in sustainability studies. The aim of the present study is identifying and designing the analysis process  for multi-criteria decision making network in measurement of  sustainable development and defining  the links between  the active and effective factors in this regard, these all have been attained through a careful study of the properties and characteristics, elements and  of sustainable development indices in a rural district located in Fasa  town ship area of Fars province by the use of Multi-criteria Decision Making Models (MCDM) and Analysis Network Process(ANP)  and also the use of Vikor model . With respect to the main purpose of the present study i.e. the use of a proper model for ranking sustainability levels of rural areas, in this paper, with emphasis on sustainable development approach, Vikore model has been used for measuring the sustainability level of economical, social and environmental dimensions of Fasa town ship. For this purpose, firstly the frame work for organizing sustainable indices was presented and then through a brief introduction of the methods and models of measurement, based on the considered aims of the study, the characteristics and features of some of them are presented.
Then by implementing the obtained results, the level of sustainable development is measured through paired comparison in Super Decision software and using Vikor model.
Research Methodology
The method used in this research is a combination of analytical and descriptive methods by using library and field systems. The rural analytical unit is comprised of rural households and experts, that by using Network Analysis Method and Borda technique, the data obtained from collecting the related questionnaires were processed by SPSS and Super decision Software. For sampling, class sampling method was used, in this method, in addition of the population criterion geographical dispersion of rural districts has also been considered. In this sampling method, firstly, specific codes were assigned to the rural households residing at each district. This process has been performed for all households residing at the selected districts. At the next stage, from each district, based on the required samples, the codes’ number was selected randomly. Then by referring to rural health care centers, with respect to the existing files of the rural households, the required numbers of samples were selected and finally the questionnaires were filled by snowball method.
 
Discussion and Results
The results of using  Vikor method reveals that this method as a multi- variable decision making method has some advantages, including multi- characteristics optimum theory or non- ranking methods.On such a basis and following calculating the weights by Using Network Analysis Technique and benefiting from Vikor model, the difference of sustainability rate in economical, social and environmental dimensions of rural districts of this township will be determined.
Based on the performed calculations, in which S is the distance of I than the ideal solution (the best composition) and R is the distance of alternative from negative alternative solution (the worst composition) and when V>0.5, then Qi index has maximum agreement. when V<0.5 indicates maximum negative agreement, in total if V=0.5 it means equal group agreement. Ranking results shows that Jarghe village of Sheshdeh and Gare balagh based on the related indices with R=0.0764 ,   S=0.292and Q=1 has the highest level of sustainability and Novbandan village with R=0.220,            S=0.098 and Q=46 has dedicated itself the lowest level of sustainability and other villages are placed between these levels.
 
Conclusion
Also the overall results indicate that Vikor method for solving the dispersive decision issues based on selecting the best alternative among the existing ones, according to ranking system, has a high capability. Regarding the actions, reactions, and interactions and the interlinks among different criteria and matrixes  in different dimensions ,for accurate assessment of sustainability, paying attention to different groups and dimensions of sustainability independent from each other and  also using  the public and professional views is necessary. In this case, the group decision making method by using Vikor method and questionnaire together with combining the obtained data in ANP model has a high efficiency.
 
Keywords: Sustainable Development, Ranking of Sustainability, Vikor Model, Rural Areas, Fasa County.

 
Ranking the Sustainability Levels of  Rural Areas Based on Vikor ...
 
 
 
 

Refrences
1-      Birkmann, J (2000).NachhaltigeRaumentwicklung imdreidimensionalen Nebel, in: UVP-Gesellschaft: UVP-Report 3/ 2000. UVP-Verlag, Hamm.
2-      Boosle, H (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Application; a Report to the Balaton Group; IISD; Winnipeg, Monitoba, Canada.
3-      Büyüközkan,G., Ruan,D (2008). Evaluation of software development projects using a fuzzy multi-criteria decision approach, Mathematics and Computers in Simulation 77 464-475.
4-      Chang,C, Hsu,C,(2009). Multi-criteria analysis via the VIKOR method for prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed, Journal of Environmental Management Vol 90 (11),3226–3230.
5-      Chen, L.Y, Wang ,T.C (2009). optimizing partners’ choice in  IS/IT outsourcing projects: The strategicdecisionoffuzzyVIKOR, International Journal of .Production Economics, Volume 120, Issue 1.
6-      Chu M. T,et al (2007). Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis, Expert Systems with Applications 33.
7-      Chu M., et al (2007). Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis,Expert Systems with Applications 33.
8-      Ewert.F & et.al (2005). Development of a Conceptual Framework for Integrated Analysis and Assess ment of Agricultural system. SEAMLESS.UE.
9-      Hardi & Atkisson (1999). The Dashboard of  Sustainability; Winnipeg, Manitoba, Canada: Consulative Group on Sustainable Development Indicators and international hnstitute for sustainable development.
10-  Hardietal(1997). Mesuring Sustinable Development: Review of Current Practicee; IISD, Canada, Winnipeg, Monitoba,Canada.
11-  Inskeep,E (1991) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach, New York: Van Nostrand Reinhold.
12-  Jahanshahloo,G. R, Hosseinzadeh Lotfi, Izadikhah M, (2006), An algorithmic method to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data ,An algorithmic method to extend TOPSIS, Applied Mathematics and Computation 175.
13-  LEPAE (1998). Towards Indiators of Sustainable Development; Chemical Engineering Department, University of Porto Rua dos Bragas, Portugal.
14-  Lihong, M. et al (2008). Improved VIKOR Algorithm Based on AHP and Shannon Entropy in the Selection of Thermal Power Enterprise’s Coal Suppliers International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
15-  Moffatt I (1996). "Sustainable development, Principles, Analysis and Policy", The Parthenon publishing group, London.
16-  Murdoch, Jonathan (1993). Sustainable Rural Development: Towards a Research Agenda; Geoforum, Vol. 24 (3).
17-  Nardo,M & et.al (2005). Handbook on Construction Composite Indicators Methodology and User Guide; Statistic Directorate; OECD.
18-  Opricovic S, Tzen, G (2007). Decision Support Extended VIKOR method in comparison with outranking methods g, European Journal of Operational Research Vol. 178.
19-  Opricovic, S, Tzeng H (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods, European Journal of Operational Research 178,514-529.
20-  Opricovic,S, Tzeng H (2004). Decision Aiding Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research 156, 445-455.
21-  Opricovic, S (2009). A Compromise Solution in Water Resources Planning, Water Resources Management, Volume 23, Number 8.
22-  Opricovic, S, Tzeng G (2007). Decision Support Extended VIKOR method in comparison with outranking methods, European Journal of Operational Research 178.
23-  Opricovic,S, Tzeng G.H (2004). Decision Aiding Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research 156 .
24-  Prasenjit Chatterjee, Vijay Manikrao Athawale, Shankar Chakraborty (2009) ,Selection of materials using compromise ranking and outranking methods, Materials and Design 30 ,4043-4053.
25-  Prescott-Allen, R. (1999) The System Assessment Method Illustrated by The Wellbing of Nations; IUCN/PADATA.
26-  Rao,R.V (2008) A decision making methodology for material selection using an improved compromise ranking method, Materials and Design, Materials and Design ,29.
27-  Saaty, Tomas L (2007). Fundamentals of the Analytic Network Process, dependence and feedback in Decision-Making with a single Network”, Internet search.
28-  Sadler.B (1999). Aframworke for Enuirnmental Sustainability Assersment and Assurance.
29-  Sanayei A,Farid Mousavi A, Yazdankhah A (2010), Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment, Expert Systems with Applications 37, 24–30.
30-  Sayadi, M, K., Heydari, M., Shahanag, K (2009).  Extension of VIKOR method for decision making problem with interval numbers, “Applied Mathematical Modeling,33 2257-2262,Tehran,Iran.
31-  Serageldin,S (1995). Evaluating Environmentally Sustainable Development; in: Evaluation and Development Procedings of the 1994 World Bank Conference,OED,W.D.C,U.S.A;1995
32-  Sors, J. C (2001). Measuring Progress Towards Sustainable development in Venice:A Comparative Assessment of Methods and Approaches. Fondazion Eni Enrico Mattei. Italy.
33-  Tong, L., Chen, C, Wang, C (2007). Optimization of multi-response processes using the VIKOR method, Intl, adv,manuf Tecnoal, 31: 1049–1057.
34-  Wang,T.C, et al (2006). Multi-Criteria Decision Analysis by Using Fuzzy VIKOR, International Conference on Service Systems and Service Management, 2006, Vol. 2.
35-  Wei, J, Xiangyi Lin (2008).The Multiple Attribute Decision- Making VIKOR Method and Its Application,Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WICOM '08. 4th International Conference, Chain.
36-  Yu, P. L (1973). A class of solutions for group decision problems.Management Science19(8), 936-946.
37-  Zeleny, M (1982). Multiple Criteria Decision Making. Mc-Graw-Hill.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Ranking of Sustainability
  • Vikor Model
  • Rural Areas
  • Fasa County